Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s tzv. demokratismem Evropského svazu (tzv. unií), což není nic jiného, než korporátní socialismus! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (vlastně poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.

2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1105 Rasismus (boj proti některé rase vč. odstraňování všech ras)

V oddělení: Sociologie a charita

Rasismus může být dílčí (např. jedna rasa proti jiné), nebo totální (proti všem rasám), kdy snahou je rasy zlikvidovat jejich přetvořením v jednu universální. Dílčím rasismem byl např. boj arijské rasy proti židovské, totálním rasismem jsou např. myšlenky a spisy hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho (viz článek Držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho v pododd. 2007: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače). Jak dílčí tak totální rasismus bývají odůvodňovány vzletnými idejemi, jako ostatně každá úchylná ideologie.


Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795 – 1916 [Díl první] a 1917 – 1995 [Díl druhý]

Солжени́цын Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич), 2005

Volně dostupné na internetu. "Pravdou je, že vztahy mezi Ruskem a Izraelem a, ještě předtím, mezi židy a Rusy by si zasloužily celou knihu. Vlastně Aleksander Solženicin přesně takovou knihu napsal, má název „200 let pospolu“, ale kvůli železnému sevření pěsti sionistů u anglických médií stále nebyla přeložena do angličtiny. Již to by vám mělo něco říct – autor uznávaný na celém světě, který dostal Nobelovu cenu za literaturu, nemůže mít svoji knihu přeloženou do angličtiny, protože její obsah by mohl podkopat oficiální báchorku o rusko-židovských vztazích obecně a o roli židů sehrané v ruské politice 20. století konkrétně. Jaký další důkaz o skutečnosti, že bývalé britské impérium je podřízeno sionistickým zájmům, člověk potřebuje?" (The Saker, 30. 12. 2015).


Židé podle talmudu. Na uváženou křesťanům a židům všech stavů.

Rohling Augustin, 1876

Publikujeme s posudkem z ČKD 1875, č. 5, str. 385 – 386. Doplňujeme slovenské znění (Židia podl’a talmudu. Na rozváženie kresťanom a židom všetkých stavov, 1876).


Mravouka Talmudu čili Záhubné působení židovstva za naší doby

Rohling Augustin, 1876

Pro dokreslení tehdy panující situace připojujeme dvě stati: 1. Mravouka Talmudu, ČKD 1876, č. 3, str. 238 – 239. 2. Jest četba Talmudu dovolena? Beneš Ferdinand prof. ThDr., ČKD 1894 č. 1, str. 14 – 19. Rohlingův spisek vyšel nedávno jako součást antologie Český antisemitismus 19. století, 2010, str. 9 až 124.


Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituelní vraždě

Rohling Augustin, 1883

Vydalo přední katolické nakladatelství Cyrillo-Methodějská knihtiskárna. Autorem je pater prof. ThDr. PhDr., kanovník kapituly U Všech svatých na Hradě pražském, autorita ve znalosti hebrejštiny a židovské problematiky. Katolická církev v posledních 50 letech v mnoha případech někdy až o 180° změnila svou nauku a pohled na židy v judaismu je jedním z příkladů. Dnes naši starší bratři ve víře, ale jaký byl na ně pohled po dobu předchozích dvou tisíciletí? O tom tato kniha. Poznamenejme, že ještě v r. 1931 píše oficiální ČKD u příležitosti úmrtí otce profesora Rohlinga: "Zemřel vynikající učenec a neohrožený bojovník za pravdu." Publikace vyšla uvedeného roku ve dvou osmerkových tiscích z téže sazby o 158 stranách, druhý z nich byl na obálce označen jako třetí vydání, u prvního z nich, který publikujeme, toto uvedeno nebylo. Doplňujeme redakční posudek ČKD 1883, č. 4, str. 255 – 256. Rohlingův spisek vyšel nedávno jako součást antologie Český antisemitismus 19. století, 2010, str. 125 až 218 – máme k disposici.


O antisemitismu. Časové úvahy.

Morawski Marian Ignacy, Košnář Julius, 1896

Dle polského spisu P. Maryana Morawskiho S. J. (* 15. 8. 1845 Gräfenberg, † 6. 5. 1901 Krakow; nejvýznamnější polský novoscholastik) přeložil a na české poměry upravil Branislav Strejček (t. j. P. Julius Košnář).


Psychologie Romů

Bakalář Petr, 2004

Volne dostupné na internetu. Připojujeme i Zprávu výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona z r. 1927 (117. Zákon ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech. Masaryk Tomáš Garrigue, Švehla Antonín, Černý Jan, 1927).