Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 08

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, ""studium Písma sv."" A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.

0801 Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

V oddělení: Pedagogika a katechetika

Zde je třeba uvést, že na mnoha dětech se Katolická církev po roce 1990 provinila tím, že přestala vyučovat na školách a výuku přenesla do ghett katolických far. Je totiž mnoho poctivých rodičů, kteří by kvůli morálnímu zušlechtění svých dětí na výuku katolického náboženství do škol tyto děti posílali, ač sami katolíky nejsou. Do ghetta far je však nepošlou. Jinou, daleko závažnější věcí je ovšem to, co se učí ...


Střední katechismus katolického náboženství

autor neuveden, 1909

Schválen na valné schůzi biskupů rakouských ve Vídni dne 9. dubna 1894. Česky poprvé vyšel 1899, dále nezměněně znovu a znovu až do r. 1942. Až r. 1947 vyšel naposledy s údajem "10., změněné vyd." a měl jen 131 stran oproti 185 stranách u všech předešlých vyd.


Život podle víry. Příručka katolického náboženství pro dospělejší mládež.

Hronek Josef, 1932

Vyšlo čtyřikrát – u stejného nakladatele: 1932, téhož roku 2. vyd. doplněné, 1934 3. vyd. doplněné, a 1940 4. vyd. přehlédnuté. Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


Cesta k Bohu. Učebnice počátečního vyučování katolickému náboženství pro nižší třídy škol obecných.

Hronek Josef, 1932

1. vyd. – se 63 barevnými obrazy Filipa Schumachera. Další shodná vyd.: 1933, 1938, 1942 (a dotisky 4. vyd. 1946 a 1947), všechna u téhož nakladatele: Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


Misijní katechismus. Co má katolík věděti a věřiti.

Hronek Josef, 1937

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Jádro katolického náboženství. Výklad katolického náboženství pro národní školy.

Hronek Josef, 1938

Vyšlo třikrát: 1938, 1941 – 2., pozměněné (i kvůli německé okupaci) vyd., v podnázvu místo "národní" bylo "obecné", 1945 (dotisk 2. vyd., opět se slovem "národní") a 3. vyd. 1948. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


Obrázková prvouka náboženská pro nejmenší dítky.

Hronek Josef, 1941

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x. Jen toto vyd.


Učebná kniha katolického náboženství

Hulakovský Jan Evangelista, 1879

3. vyd. nově spořádané pro prvou třídu škol středních, pro měšťanské a vyšší dívčí školy.


Základy katolického náboženství

Bosco Giovanni Melchiorre Don (svatý), 1942

Česky jediné vyd. Orig.: Fondamenti della religione cattolica, 1883; rovněž jediné vyd.


Celý rok s dětmi : exhorty k mládeži

Pokorný Ladislav, 1944

Jediné vyd. Kropáč & Kucharský, sv. 1944.x.


Katolický katechismus v otázkách a odpovědích čili Rukověť u přednášení a vysvětlování katechismu pro druhou třídu obecných škol.

Hejbal Antonín, 1864

Vyšel třikrát: 1856, 1860 a 1864.


Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy

autor neuveden, 1865

Povinná maličká učebnice, spíše takový breviářík, tj. kniha, z níž se denně čítá, pro všechno žactvo rakouského mocnářství, vydávaná skoro každoročně v obrovských nákladech za císařské peníze. Pěhledné - stručné - výstižné - vše podstatné - dítkám lehounce srozumitelné.


Katolický katechismus pro menší žáky škol obecných

Doležel Jan, 1877

Jediné vydání.


První náboženské hodiny v prvním školním roce. (Praeambula christianae instructionis parvulorum.) Vypracované katechese.

Staněk Jan, 1946


Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné

Fric Otakar, 1910

Dle předepsané osnovy. Směšná, ale vlastně tragická otázka: Jak by to dopadlo, kdyby tito prvňáčci přezkoušeli dnešní dospělé a vyspělé katolíky?


Malá biblická dějeprava pro katolické školy

Doležel Jan, 1913

Vyšlo několik vydání pod různými názvy a s různým obsahem. První bylo z r. 1877 s názvem Biblická dějeprava pro menší žáky škol obecných; jen toto vydání vydal Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zemana).


Malá Dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro katolickou mládež nižších tříd škol obecných

Panholzer Jan, 1928

Dějeprava pro nejmenší školáčky, přeložená otcem biskupen Dr. Antonínem Podlahou, s verši K. Dostála a s 51 perokresbou v textu. Je důležité, aby všechny děti ve škole začínaly katechismem a také výňatky z Písma svatého – pod vedením kvalitního kněze-katechety.


První katechismus náboženství katolického

Skočdopole Antonín, 1890

V mocnářství ani u katechismů nebyla uniformita, jak ji známe dnes. Děti si mohly vybrat, kterou pomůcku budou používat, všechny byly přísně a přesně pravověrné, naprosto jasné, srozumitelné. Tak tu byly skvělé tituly, jako je třeba tento – pro úplné začátečníky.


Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 1. vydání.

Kubíček Václav, 1917


Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 11. vydání.

Kubíček Václav, 1937

Obrázkové vydání s 54 obrázky mistra Jana Köhlera; poprvé byly tyto obrázky ve 3. vyd. z r. 1921. Doplňujeme vyd. 8. z r. 1932.


Katolická prvouka. 13. vydání.

Kubíček Václav, 1954

Zatím (k r. 2012) poslední vydání a jediné s ilustracemi Vojtěcha Kubašty – zveřejňujeme s laskavým souhlasem majitelů autorských práv.


Biblické katechese. Rukověť k vyučování náboženskému na nižším stupni obecné školy.

Skočdopole Antonín, 1882

Víckrát nevyšlo.


Vypracované katechese k vyučování na středním stupni obecné školy.

Skočdopole Antonín, 1884

Jediné vyd. Díl II. připravujeme.


Zvěsti o Bohu. Obrázková prvouka náboženská.

Životek Josef, 1929

Díky za dar Knihovně.


Katechese. Část I. Věř svaté pravdy! Část II. Hleď si milosti Boží! Část III. Katechese k Desateru Božích přikázání. Plň zákon Boží!

Životek Josef, 1937

Sice bez imprimatur (neboť vyšlo jako rukopis), ale P. Josef Resl uvádí, že svoje katechese chtěl napsat jako pokračování Životkových Katechesí pro 1. třídu; jiné Životkovo dílo, Zvěsti o Bohu – obrázková prvouka náboženská, imprimatur má. Díky za dar Knihovně.


Katechese pro 1. a 2. třídu obecných škol a spojený 1. a 2. škol. rok s první přípravou na sv. zpověď a sv. přijímání. Část 1 Starý Zákon a 2 Nový zákon.

Resl Josef, 1948

(název pokračuje:) Výklad a doprovod Hronkovy "Cesty k Bohu" a Kubíčkovy "Prvouky". Část 1 vyšla r. 1947 jako Knihovna Logos, sv. 5, a část 2 r. 1948 jako Knihovna Logos, sv. 6. Připojujeme ještě společné 1. vyd. s podnázvem "pro 2., 3. a 4. školní rok a zvláště pro školy málotřídní" z r. 1941.


Biblický dějepis Starého i Nového zákona pro školy obecné

Srdínko František, 1927

Jde o dějepravu Ignaze Schustera s 52 obrázky a s mapkou Svaté Země, kterou "vzdělal" (snad mj.: přeložil) F. Srdínko. Publikace vycházela znovu a znovu s obrovským úspěchem po dobu 80 (!) let ve velikých nákladech, naposledy roku 1929. Pak už začala tlouct na dveře doba nejmodernější, kterou tak těžce zažíváme, kdy jednoznačné odpovědi ano-ne nechtějí slyšet ani moderními "katechismy" vychovaní věřící, ale už ani děti ... Před vydání z r. 1927 zařazujeme otisk vydání z r. 1910. Poslední, 6. vydání z r. 1929, je jen pouhý, zcela nezměněný otisk zde publikovaného vydání z r. 1927; tato nejnovější vydání už ale nemají mapku Svaté Země.


Katechismus katolického náboženství

Kubíček Václav, 1932

Tento katechismus vyšel v šesti vydáních, když někdy šlo navíc o několik dotisků. U většiny těchto tisků není P. Václav Kubíček jako autor uveden, skoro všechny jsou obdařeny 13 celostránkovými obrazovými reprodukcemi s jejich seznamem. První vydání vyšlo r. 1922. Uvádíme nejdříve 3. vydání katechismu vydaného z nařízení nejdůstojnějšího Ordinariátu olomouckého ze dne 9. srpna 1929 a Ordinariátu brněnského ze dne 3. července 1930 jako učebnice pro školy obecné a měšťanské a jako učebnice pro nižší třídy škol středních a pro ústavy učitelské. Poté zařazujeme 5., pozměněné vydání z r. 1942 a 5. zdokonalené vyd. z r. 1948 bez ilustrací. Jako poslední pak 6. opravené vyd. Např. v tisku z r. 1944 udělil nihil obstat pozdější kardinál František Tomášek. Od r. 1951 (k roku 2015) tento katechismus už nevyšel.


Druhý katechismus náboženství katolického

Skočdopole Antonín, 1889

Který žáček už něco uměl, měl k disposici katechismus o něco podrobnější. A tak v tom starém mocnářství nebyl nikdo – kromě židovských rebelů, neboť protestanti procházeli stejnou výukou jako katolíci – katolicky nevzdělán. Všichni procházeli až do dospělosti neustávající výchovou a výukou, o které dnes můžeme asi jen snít.


Prostřední Biblická dějeprava pro katolické školy obecné

Doležel Jan, 1910

Populární a spolehlivý výklad známých příběhů Písma svatého pro děti je obohacen klasickými perokresbami, jejichž výtvarná úroveň na rozdíl od moderních barvotisků leckdy s nevzhlednými pajduláky přispívá ke zdravé citové a estetické výchově chlapců a děvčat.


Biblické dějiny

Kubíček Václav, 1947

Vyšlo poprvé r. 1925, s podtitulem "z Písma svatého Starého i Nového zákona pro katolickou mládež upravil (pozdější tutul: Msgre. Dr. h. c., universitní profesor katechetiky) Václav Kubíček". Celkem vyšlo 11 (nevelmi) pozměňovaných a opravovaných vyd., někdy s několika dotisky. Naposledy vyšlo r. 1952, zařazujeme poslední dotisk vydání 10. a vydání 11.


Stručný a úplný přehled katolického náboženství

Frencl Innocenc Antonín, 1862

3., opravené vyd.; publikujeme 2. opr. vyd. z r. 1857.


Abeceda katolíka

Cojazzi Antonio, 1946

Katechetické salesiánské středisko.


Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 1. Část 1. O víře

Okáč Michal, 1863


Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1935

Viz od těchže autorů: Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1937 v pododdělení 0502: Mravouka pro žactvo a Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, 1938 v pododdělení 0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie).


Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 2. Část 2. O křesťanské naději. Část 3. O svatých svátostech.

Okáč Michal, 1864


Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 3. Část 4. O křesťanské lásce. Část 5. O křesťanské spravedlnosti.

Okáč Michal, 1870


Kristova pravda – Katolícka vierouka pre školu a súkromnú potrebu

Tower Vilmos, 1940

Vyšlo dvakrát: 1940 a 2. rozšírené vyd. 1943. Orig.: Krisztus igazsága – katolikus hittan iskolai és magánhasználatra, autor je v naší knize uveden jako Viliam Tower.


Do života. Příručka katolického náboženství pro školy II. stupně.

Hronek Josef, 1947

Jde o 2. vyd.; 1. vyd. mělo název Do života. Učebnice katolického náboženství pro jednoroční učební kurs při školách měšťanských, 1940. Kropáč & Kucharský, sv. 1947.x.


Na výboj!

Beaupin Eugène, 1925

Autorizovaný překlad z patnáctého francouzského vydání knížky Pour être Apôtre od Msgre. Beaupina S. S. (v knize je mylně uvedena iniciála křestního jména L. a některé knhovny mylně uvádějí Louis), * 18. 4. 1877 v Montargis, rok úmrtí není znám.


Kreslení v hodině náboženské

Zamazal Antonín, 1917

2. opr. vyd.; poprvé vyšlo 1909.


Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni.

Hronek Josef, 1937

Jediné vyd.


Kresby ke katechismu. Pokusný náčrtník pro katechety.

Tomášek František, Jan Jan, 1939

2. zcela přeprac. vyd. Zařazujeme i 1. vyd. z r. 1936. Vyšlo i jakoby 3. vyd., buď za německé okupace nebo za komunistů, což je vlastně amatérsky pořízená kopie druhého vyd.


Přípravy k biblickým katechesím v 1., 2. a 3. třídě s kresebnými náčrty

Pokorný Ladislav, 1947

Víckrát nevyšlo. Kropáč & Kucharský, sv. 1947.x.