Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0602 Mystika

V oddělení: Asketika

V souvislosti s úvodem k tomuto oddělení 06 – Asketika pozorujeme dnes až fanatický zájem o Mystiku (a také o Psychologii). Do pododdělení 0602 zařazujeme jen tradiční osvědčená díla mystiky a o mystice, která nejsou postižena moderními rádobymystickými pokusy, objevy a radami.


Školy duchovního života. Škola dominikánské mystiky.

Dacík Reginald Maria (red.), 1938

Dominikánská edice Krystal, sv. 31. Druhá publikace je separátem z první. Obě knihy zapůjčila M., děkujeme.


Duchovní život. Stručná summa theologie asketické a mystické podle ducha a zásad svatého Tomáše Akvinského.

Meynard André-Marie, 1927

Překladatel P. Emilian František Soukup OP uvádí, že jde o 4. vyd., nicméně předchozí tři vyd. se nám (snad zatím) nepodařilo dohledat. Dodává také, že vypustil poznámky pod textem, které "zabírají téměř třetinu díla." Takže dílo je dosti nedbale vypraveno, i Díl II. Velké prostředky duchovního pokroku není v obsahu řádně označen.


Cesta k věčné lásce. Vybrané stati ze spisů mystiků a přátel Božích 14. století.

Stříž Antonín Ludvík (red. překl.), Denifle Heinrich Seuse (red.), 1939

2. vyd. (poprvé 1932). Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.


Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše

Ovečka Jaroslav Štěpán, 1940

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 16: 1. vydání z r. 1940 je přehlednější, praktičtější a stručnější. 2. vydání z r. 1948 (Vzdělávací knihovna katolická. Druhá nová řada, sv. 1) je podrobnější a opravené. Přinášíme obě.


Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli Křesťanská askese

Rodríguez Alonso, 1936

Orig. Ejercicio de perfección y virtudes cristianas (špan.); česky poprvé vyšlo 1663 – 1665, přeložil P. Konstanc Jiří S. J. Podruhé česky pod názvem Cvičba v dokonalosti křesťanské čili O postupování v dokonalosti a ctnostech křesťanských, a to ve třech dílech 1882 – 1889: 1. díl 1039 str., 2. díl 1025 str. a 3. díl 769 str. – překladatelem byl P. Bečák Ignác. Kromě toho roku 1885 vydal P. Dokoupil Jan pod stejným názvem překlad 2. dílu o 907 str. V Knihovně Libri nostri zveřejněné 3. vyd. z lat. překladu špan. originálu přeložil P. ThDr. Hrachovský Norbert František O. Praem. (* 11. 9. 1879 Kněždub, † 18. 1. 1943 Osvětim, na ošetřovně zabit německými socialisty injekcí s fenolem; od roku 2013 probíhá jeho beatifikační proces ve skupině novoříšských premonstrátů spolu s ním zavražděných). Ve třech svazcích. Děkujeme za tip.


U pramene života a svatosti

Gallina Cesare, 1937

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 186. Věrný čtenář nás upozornil, že příjmení autora není Gallin, jak je v knize uvedeno, ale že knihu napsal P. Cesare Gallina, autor katolické četby zejména pro děti a mládež; originál má název Alla fonte della vita e della santità. Brevi meditazioni e letture per il mese del Sacro Cuore di Gesù, 1927 (1. vyd. Libreria editrice fiorentina), pro 2. vyd. je název rozšířen ... specialmente Durante il Mese di giugno, 1932 (vydali Missionari Del Sacro Cuore [di Gesù]). Mocné Pán Bůh odplať!
Pokud jde o onu kongregaci, nejedná se o Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu, S. C. I., t. j. dehoniány, u nás (dříve Teplice a Dubí u Teplic, dnes na Slovensku) zřejmě mylně zvané Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova čili Congregatio missionariorum SS. Cordis Jesu, založenou 1878, ale jsou míněni Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu M. S. C., Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, založení 1854, kteří u nás nikdy nebyli. Knihu se svolením autorovým volně z italštiny přeložily Anglické panny.


Asketika

Müller Lajos, 1944

Autor uveden jako Ludovít Müller. Jde o sv. 1 autorovy Asketickej knižnice Asketika a mystika. Dar Knihovně Ln, Pán Bůh odplať.


Katechismus křesťanské dokonalosti

Wallenstein Antonius, 1947

Jde vlastně o katechismus mystiky – a mystika zdaleka nepokrývá veškerou křesťanskou dokonalost. Krátce před a pak po 2. světové válce se přesunul hlavní zájem katolíků od snah vnějších k niternosti (což v dnešní době kulminuje). Katolíky totiž postupně ovládla domněnka, že něco jako katolický stát je nemožné – přesněji, že to možné je jen pokud všichni (či většina) budou niterně dokonalí. Snahy o katolický stát jsou dnes pokládány za zpozdilé, nesmyslné a dokonce za škodlivé. Katolíci se tedy utíkají do svého nitra, nanejvýš do ghetta-spolča stejně smýšlejících ("stejně hledajících"); navenek se omezí jednou za čas na volby a někteří na nějakou tu petici, která tuto neschopnost naopak jen demaskuje.


Po cestách mystiků k lásce Boží

Dacík Reginald Maria (red.), 1937

Jediné vyd.; Dominikánská edice Krystal, sv. 27.


O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus) (svatý), 1948

Vyd. 2. s životopisem autora. 1. vyd. v roce 1630 (t. j. hned 15 let po vyjití latinského originálu) mělo název Nebeský Ržebřijk. To gest: Wstupowánij Mysli Lidské od Země do Nebe k Bohu Stwořiteli, po Stupnijch rozdjlných wsselikého na Swětě Stwořenij.


Cesta duše k Bohu. Putovanie mysle k Bohu. Itinerarium mentis in Deum.

Bonaventura de Balneoregio (svatý), 1949

Latinsky, česky a slovensky. Dominikánská edice Krystal, sv. 5. Slov. Lucký Metod, 1949.


Duchovní život

Urban Jan Evangelista, 1946


Malé tajemství. Návod k duchovnímu životu.

Karg Cassian, 1947

Orig. Das kleine Geheimnis unser Herzensgebet, der Schlüssel zur Innerlichkeit; poprvé 1924, 29. vyd. (611 až 620 tis.) 1994. Česky: 1932, 1935, 1937, 1947, 1993, autor je správně: P. Cassian Karg OFMCap.


Prameny duchovního života – přehled theologie asketické a mystické

Dacík Reginald Maria, 1947

Dominikánská edice Krystal, sv. 88.


Oheň lásky

Rolle Richard, 1930

Dominikánská edice Krystal, sv. 5.


Svatého Jana od Kříže učitele církevního Výstup na horu Karmel. Spisy svazek 1.

Juan de la Cruz (svatý), 1940

Dominikánská edice Krystal, sv. 52. Dílo je pojato jako doplněk Temné noci, jejíž místo je v pododdělení 0612: Duchovní poesie.


Zrcadlo věčné blaženosti čili vzestup duše k Bohu s Kristem, v něm a skrze něho.

Ruusbroec Jan van, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 74.


Svaté dětství

Soukup Emilian František, 1931

Jediné vyd. Školské sestry OSF, sv. 27.