Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0504 Filosofická ethika a esthetika

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


1. Poetika. 2. Aristotelova kniha O básnictví,

Vychodil Pavel Julius, Aristotelés, 1897

1. Vychodilovo dílo vycházelo ve čtyřech dílech s obálkami ve funkci tit. s. v letech 1890 – 1897. 4. díl vyšel se soubornou tit. s. pro všechny 4 díly s vročením 1897 a s předmluvou autora.
2. kterou přeložil a vysvětlivkami opatřil P. Vychodil Pavel Julius. Vyšla 1884 a 1892. Orig.: Peri poietikês.


Umění žíti. Katolická mravouka.

Pecka Dominik, 1947

Jediné vyd.


Mlhami a tmou. Časové kapitoly o kulturních otázkách a všeobecné civilisaci naší doby.

Foerster Friedrich Wilhelm, Žák Emanuel, 1937

Orig.: Ewiges Licht und menschliche Finsternis. Überzeitliches für unsere Zeit. (1935 a 1936). Cěsky Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x, jediné vyd.


Člověk. Filosofická antropologie. Sv. 1 až 3 (kultura).

Pecka Dominik, 1971

jediné vyd., v exilu


K svobodě badání. Analysa spisu filosofa Brentana.

Miklík Josef Konstantin, 1932

Kurs, sv. 29.


Mravní život podle řádu nadpřirozeného

Karlík Oldřich, 1936

Jediné vyd.


Umění a scholastika

Maritain Jacques, 1933

Orig.: Art et scolastique, poprvé 1920, pak v mnoha vyd. mnoha jazyků, česky jediné vyd. Knihovna Filosofické revue, sv. X.


Tomismus a dnešní umění

Pujman Ferdinand, 1933

Knihovna Filosofické revue, sv. X. Manželkou prof. Pujmana byla Marie Pujmanová, rozená Hennerová.


Aristotelova Ethika Nikomachova,

Aristotelés, 1888

kterou přeložil a vysvětlivkami opatřil P. Vychodil Pavel Julius. Vyšla ještě 1891. Další překlady a vyd.: 1931, 1937, 1996 a 2009. Orig.: Ēthika Nikomacheia.


Morálka filosofická. Část 1. a 2.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1906

Dědictví sv. Prokopa, sv. 45.


Přirozená ethika

Habáň Metoděj Petr, 1944

Dominikánská edice Krystal, sv. 66. Volně na internetu.


Lidské vášně a jich výchova; dle ethických zásad sv. Tomáše Akvinského

Kachník Josef, 1916

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 64.


Mravní svědomí

Müller Innocenc, 1940

Dominikánská edice Krystal, sv. 41.


Mravnost a krasouma

Kachník Josef, 1931

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 11.


Básnictví a mravouka

Vychodil Pavel Julius, 1897

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 3.


Církev a společnost

Bílý Jan Evangelista, 1868

Spisy časové, sv. 5. Brožurka v prvním roce "katolického" Rakouska-Uherska zabavena a autor i nakladatel pohnáni k soudu, který však osvědčil nevinu obou; konfiskovaný spis ihned znovu vydán. Podobnost s dnešní Národní demokracií a "katolíky" ve vládě nikterak náhodná.


Pohroma principu mravnosti Padařovské čili materialistické, kterou s velikým žalem popisuje Jan Brázda ze Zlámané Lhoty.

Lenz Antonín, 1875


Světla na úskalích

Pelikán Adolf, 1936

Orientace v některých současných otázkách etiky a náboženského života; jediné vyd., volně na internetu.


Výchova karakteru

Gillet Martin Stanislas, 1932

Jen ještě 1. vyd. 1931 jako Filosofická knihovna, sv. 2. Vyd. 1932 už jako. Dominikánská edice Krystal, sv. 13.