Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105. 2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1506 Boj s reformací a dřívějším protestantismem

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích


O podstatě českého literárního baroku

Bitnar Vilém, 1940

Pro život, sv. 12. Knihu poslal čtenář O, děkujeme.


K té obraně "reformatorův" a "reformace". Františku Šádkovi, helvetskému pastoru v Ranné na jeho flašinetl naštemoval Velikán Velikánovič.

Řehák Karel Lev, 1898


Kříže a kalichy. Obrázky ze smíšené osady. Našemu milému lidu.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1903

3. vyd. (předtím 2. opr. vyd. 1888). Pokud jde o 1. vyd., vyšlo ve dvou částech: 1. část Hvězda jitřní (Hlasy Katolického spolku tiskového 17, 1886, č. 5), 2. část Otcův odkaz (Hlasy Katolického spolku tiskového 18, 1887, č. 1).


Dílo lidí. Obrázky ze smíšené osady a ze světa.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1888

2. oprav. vyd; 1. vyd. vyšlo téhož roku jako Hlasy Katolického spolku tiskového 19, 1888, č. 1. a 2.


Počátky reformace katolické v Čechách

Vávra Josef, 1894


České modlitby a meditace z roku 1521

Sedlák Jan Nepomucký, 1909


Protestantství v Čechách až do bitvy Bělohorské (1517 – 1620)

Kryštůfek František Xaver, 1906

Dědictví sv. Prokopa, sv. 46.


Luther, jak schvaluje víru a Církev katolickou. (Lutr, jak stál pro ...)

Neumann Pantaleon, 1850

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 25.


Reformator Martin Luther jakožto záletník!

Řehák Karel Lev, 1904

Víry svatováclavské i myšlenky rakouské vyznavačům i odpůrcům dle historických pramenů vypravuje otec kanovník ThDr. Karel L. Řehák. Tisková liga – mimo edice.


Martinu Lutherovi – šach!

Řehák Karel Lev, 1906

(název pokračuje:) čili odpověď na lutheranské vnadidlo pro katolíky, nadepsané: "Přehled nejdůležitějších rozdílů mezi církví evangelickou a římsko-katolickou od »Preláta« Dr. K. Lechlera." Tisková liga – mimo edice.


Má protestantství přednost před katolictvím?

Řehák Karel Lev, 1906

Posuzuje a řečníkům na schůzích katolických doporučuje ThDr. K. L. Řehák.


Martin Medek, arcibiskup pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách od roku 1581 – 1590.

Borový Klement, 1877

Dědictví sv. Prokopa, sv. 17.


Rudolfův majestát, Protireformační patent

Rudolf II. Habsburk, císař, král, vévoda, Ferdinand II. Habsburk, císař, král, arcivévoda, vévoda, hrabě, Doskočil Karel, 1938

Platnost Majestátu zrušil císař Ferdinand II. po porážce německo-českého protestantského stavovského povstání v roce 1620, a to tak, že jej dal rozstřihnout a spálit jeho pečeť. Na těchto dvou příkladech vidíme jednak řešení problémů náboženské svobody, jednak to, že sama monarchie nic neznamená; podstatná je, jak už dávno stvrdil Bonifác VIII. (pododdělení 0403: Církev a národ, Církev a stát), souhra dvou mečů, jež jsouz v moci Církve: duchovního a světského. Listy a listiny z dějin československých 869 – 1938. Doskočil Karel, 1938. Listy 38 a 43, str. 62 – 67 a 75 – 78.


K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918 – 1925

Cinek František, 1926

Katolický pohled na schisma tzv. církve československé, na pravoslavné hnutí u nás a na českobratrský protestantismus. Bohatý přehled literatury, množství dnes neznámých faktů, jmenný rejstřík a dodatek - podvržená řeč Strossmayerova šířená tzv. církví československou.


K temnotám v české historii

Korous Karel, 2007

Publikace je stručnou polemikou s pochybným pojetím doby po třicetileté válce podle "Temna" zednáře Aloise Jiráska a v širším kontextu s Masarykovým účelovým výkladem smyslu českých dějin. Zveřejňujeme jí se souhlasem autora; 2. vyd. 2013.


Reformace ve světle pravdy

Oliva Václav, 1903


Františka Slavatová a doba její – obrazy z dějin katolické reformace na Moravě a v Čechách

Hrudička Alois, 1902

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.


Odboj broumovských

Wintera Vavřinec Jan Křtitel, 1904

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 32.


Jesuité a národní kultura. 300 let od příchodu jesuitů a založení gymnasia v Hradci Králové.

Vydra Stanislav, Tomíško Čeněk Maria, Kubíček Emanuel, 1936

Sborník obsahuje mj. překlad životopisu B. Balbína od Stanislava Vydry, životopis P. Vydry a P. Františka Švendy od P. Tomíška a zejména vynikající studii od E. Kubíčka "Národní vědomí českých jesuitů po dobu Balbínovu"; do Knihovny zařazen na doporučení čtenáře V.


Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. Církve římské a kníže arcibiskup pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách 1623 – 1667.

Krásl František, 1886

Dědictví sv. Prokopa, sv. 25.


Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera (1694 – 1710).

Podlaha Antonín, 1917

Jde o díl I. část první zamýšleného, avšak dále již nerealizovaného díla Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do počátku století XIX. Dědictví sv. Prokopa, sv. 60.


K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778 – 1870

Cinek František, 1934


České literární baroko, příspěvky k jeho studiu

Vašica Josef, 1938

Je to mimořádná kniha. V dubnu 1915 vydal obratný služebník zla svou knihu s názvem Temno. Tento název pro dobu barokní nadšeně uvítal jak Masaryk, tak později komunisti, a na sto let se pro onu dobu stal nálepkou i od většinové veřejnosti. Marně někteří proti této nálepce namítali, byl to jen jejich "úhel pohledu". Ale už roku 1938, tedy 20 let po Jiráskově urážlivém propagačním pamfletu, vyšlo Vašicovo nezvratitelné hodnocení baroka. Manipulace veřejným míněním sice i potom pokračovala a dosud pokračuje, ale pravda je venku a nikdo ji už nemůže důkazně popřít.