Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s tzv. demokratismem Evropského svazu (tzv. unií), což není nic jiného, než korporátní socialismus! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (vlastně poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.

2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1103 Trockistický nebo bolševický komunismus (znárodnění)

V oddělení: Sociologie a charita

Komunismus má mnohé znaky socialismu, kdy ale cíl klidu lidu je až na druhém místě: prvotním cílem je realizace idejí, a to komunistických – jejich primárním zaměřením je majetek člověka (to je definiční znak). Proto v komunismu se klid lidu zajišťuje podle potřeby i totalitními metodami, např. násilnými nebo propagandistickými. A má-li lid co jíst, je to sice výborné, ale jen podpůrné. V komunismu proto nevládnou korporace, ale ideologové – a rozložení hmotných statků je rovnoměrné (znárodnění) na rozdíl od socialismu (v němž je tzv. horní, stále bohatnoucí 1 %). Podoba se socialismem je také v tom, že i komunismus má dvojí variantu: "národní" a "mezinárodní" – první je bolševická (příkladem bylo Stalinovo Rusko-SSSR nebo to je dnešní KLDR) a druhá trockistická (např. Chruščovovo nebo Brežněvovo Rusko-SSSR). Trockistický komunismus by chtěl zasáhnout celý svět (permanentní revolucí), bolševický – jen pokud jej někdo bude chtít a zavede jej (jednorázovou revolucí). Tak např. interbrigády ve Španělsku, invasi do Československa 68 apod. zosnovali trockisté, Velkou vlasteneckou válku vyhráli bolševici.


V krvi a v plamenech. Dokumentární studie o událostech španělských.

Gay Francisque, 1937

Orig. Dans les flammes et dans le sang (1936 – devět vyd., pak už nevyšlo, nevyšel ani jiný překlad, než český).
Pozn.: Ctitelé (t. j. internacionálního) trockismu a podporovatelé interbrigád (srov. Národnostní složení interbrigád v pododd. 1612: Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa) o těchto věcech zásadně nehovořili a nehovoří.


Vpád maďarských boľševikov na Slovensko v roku 1919 : pamätný spis domáceho odboja.

Pogorielov Alexander, Zimák Jozef, Bartolomej Krpelec, 1936

Zborník redigovali a pre tlač upravili Alexander Pogorielov a J. Zimák ; Historickú časť spracoval a obálku navrhol Bartolomej Krpelec. Vyšlo ještě 2. doplněné a opravené vydanie 1939.


Golod – Metla Rusi

Ljubov Fedor, 1922

Kniha z Petrohradu; je v češtině a je jen nazvána tímto ruským slovem charakterizujícím povahu známé VŽSR, revoluce Žida Bronsteina-Trockého, spuštěné r. 1917.


Boj proti kříži neb Utrpení katolické církve v Mexiku. Díl I.

Vedral Václav Petr, 1928

Vzdělávací knihovna "Hlasu lidu", č. 2. Vyšel jedině tento díl I. O trockistické mexické revoluci pojednávají v Knihovně Libri nostri tyto tituly:
1. Sousední knížka Pronásledování katolíků v Mexiku. Krlín Josef, 1928 – připravujeme.
2. Mučedníci města Mexika. Michal Augustin Pro a jeho druhové. Vajs Václav, – perspektivně připravujeme.
3. Marie Camachová. První mučednice katolické akce. Chlad Karel František, 1939 – Vítězové 6 (1939), č. 1, v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců.
4. Mexický mučedník Michal Aug. Pro S. J. Životem 6 (1932), č. 127 (7) a
5. Triumf mexických mučedníků. Životem 6 (1932), č. 134 (11) – obě v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).
K těmto brožurkám poznamenejme tři věci:
a) V tehdejší ČSR vyšlo několik mnohem obsáhlejších knih, které mexický komunismus velebily. Nesrovnatelně větší rozsah věnovaly objasňování (ve skutečnosti zrůdné) revoluční ideologie. Proti tomu pozorujeme u našich sešitků, že se dost nesmyslně zabývají emocemi pachatelů (hněv, zuřivost a p.), což jsou daleko méně závažné záležitosti, než promyšlená ideologie, která tyto pachatele vedla.
b) Nejvyšší duchovní (a geniální) otec trockistického komunismu, Žid Lev Davidovič Bronstein (přejmenoval se na Trockij) byl zavražděn právě ve "svém" Mexiku (jeho životopis na wikipedii je psán ze stále přetrvávajícího pohledu dalšího trockisty, Chruščova, ohledně "odhalení kultu osobnosti").
c) Člověk, který nedávno strávil v Mexiku delší čas, uvádí: "Bol som v Mexiku a tam videl dôsledky, ale súčasný liberalizmus pácha horšie."


Pronásledování katolíků v Mexiku

Krlín Josef, 1928

Srov. sousední publikaci Boj proti kříži neb Utrpení katolické církve v Mexiku. Díl I. Vedral Václav, 1928. Žádná z těchto brožurek už nezohledňuje neblahý konec kristerů způsobený naprosto nezodpovědným kompromisem, navíc nepsaným, který pod vedením amerického velvyslance "dojednala" katolická hierarchie s vládou. Šlo totiž o "kompromis", na který se museli spolehnout jen sami kristeros – není možné, že by hierarchie byla předpokládala, že bude dodržen: takže místo "dojednané" amnestie bylo 5.000 kristerů ihned zastřeleno.


Franco. Arriba Espaňa!

Froembgen Hanns, 1939