Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 08

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, ""studium Písma sv."" A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.

0807 Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

V oddělení: Pedagogika a katechetika


Katechetický slovníček

Hronek Josef, 1935

Jediné vyd. Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Problém koedukace

Vejvodová Emilie, 1937

Kniha byla napsána v době, kdy koedukace již téměř dosáhla svého zhoubného vítězství. Je zahrnuta i historie této novoty, která, jak jinak, plně zvítězila nejdříve v USA, i když u nás ještě později, po 2. světové válce, pozdější kardinál Tomášek se jako jeden z posledních proti tomuto zlu ve výchově dětí vyslovoval. Připojujeme výňatek z díla prof. Otakara Kádnera Základy obecné pedagogiky, I., 1925, a to kap. VI. Formy výchovy, § 3. Organisace školství vůbec. Problém koedukace, str. 351 – 398 (k osobě prof. Kádnera je však třeba uvážit pozn. uvedenou zde u Kobosilových Dějin vychovatelství).


Dětským duším

Tomíško Čeněk Maria, 1946

Promluvy pro katolické dětské besídky a junácké oddíly; 3. rozšířené vydání. Ve dvou částech: 1. Od začátku školního roku před postní dobu. 2. Od začátku postní doby do konce prázdnin + dodatek.


Dekret Quam singulari – o věku, jehož se u dětí požaduje k prvnímu sv. přijímání, vydaný na rozkaz Papeže Pia X. (blahé paměti) Kongregací svátostí dne 8. srpna 1910

Pius X. (svatý), Gasparri Pietro, Jorio Domenico, 1929

Italský text dekretu s krátkým výkladem a přílušným nástinem katechismu podává Msgre. Dominik Jorio; dle II. vydání Sv. otcem požehnaného přeložila Kongregace Nejsvětější Svátosti (OO. Eucharistíni) v Brně.