Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 08

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, ""studium Písma sv."" A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.

0804 Pedagogika a katechtika obecně

V oddělení: Pedagogika a katechetika


Katechetika a její metodika

Ruprecht František, 1890

Autor ani název publikace v ní (jde o přívažek) nejsou uvedeny. O autorovi se ani nezmiňují Tumpach a Podlaha. Přitom biskupský a konsistorní rada Ruprecht (* 1841 Hodonín, † 22. 6. 1903) byl nejlepším katechetou svého času v Brně: horlivý národovec, prof. na učitelském ústavu a docent diecesního učiliště vychoval celou genaraci výborných katechetů. To bylo pro něj zřejmě důležitější než sepisování spisů – to z jeho přednášek udělali jeho žáci.


Náboženská čítanka pre mládež (o praktickom náboženskom živote).

Kliman Andrej (někdy pseudonym Hliničan), 1942

Poslední, 2. vyd. Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.


Didaktika obecná pro ústavy učitelské

Blanda František Xaver, 1894

Vyšlo ještě r. 1896.


Paedagogika

Augenburg(u) Šauer Josef z, 1897

Dědictví sv. Prokopa, sv. 38.


Pedagogika. Úvod do pedagogické praxe

Tomášek František, 1947

První vydání; kniha poté vyšla ještě v Římě r. 1979 a 1985 a v Brně 1992, všechna tato vydání jsou však v některých pasážích krácená. S díky zpracováno na Slovensku.


Katechetika. Návod k duchovní správě školní mládeže katolické.

Kubíček Václav, 1939

R. 1932 vyšla nejdříve autorova Příručka ke studiu katechetiky, která v následujících třech vydáních už měla uvedený definitivní název. Poprvé vyšla r. 1937. Předkládáme 2., zdokonalené vyd. z r. 1939 a 3. nově zdokonalené vydání z r. 1946.


Katechetika – duch a forma katolického vyučování náboženského

Hronek Josef, 1946

Knihovna Logos, sv. 3. Jediné vydání.


Církev a vzdělanost

Leo XIII., 1901

Dva poslední pastýřské listy, které vydal biskup perugijský Joachim kardinál Pecciho, nyní slavně panující papež Lev XIII. (na Stolici Petrovu vstupil 20. 2. 1878); přeložil P. Vojtěch Kameš. První list je z 6. 2. 1877, druhý ze dne 10. 2. 1878, oba pojednávají o církevní vzdělanosti, druhý specielně o vzdělanosti mravní. Hlasy Katolického spolku tiskového 32, 1901, č. 3.


Encyklika Divini illius Magistri O křesťanské výchově mládeže

Pius XI., 1947

2. vyd.


Časové otázky paedagogické

Kachník Josef, 1912

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 55.


Hrst statí vychovatelských

Ježek Jan, 1914

Hlasy Katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 3.


Vychovatelská rozhledna

Janovský František, 1914

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 87.