Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 07

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0701 Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně

V oddělení: Pastýřské bohosloví


Za pravdou a krásou. Aloisiánské třídenní o 14 promluvách : jako pomůcka pro duchovní cvičení mládeže katolické.

Rybák Josef, 1926


Pastýřské bohosloví. Svátost pokání.

Toman Josef, 1935

Jediné vyd.; díky za tip! A připojujeme skripta Pastýřské bohosloví, svátost pokání. Toman Josef, 1946 (5. opr. vyd. – předch. vyd. se pravděp. nezachovala, v dochovalém hlavním spisu tato svátost není; a jiný exemplář patrně také neexistuje).


Pastorálka, Díl 3. Duchovní správa

Foltynovský Josef, 1936

Předchozí dva díly této Pastorálky jsou u nás kvůli věcné příslušnosti v jiných odděleních, a to Díl 1. Duchovní řečnictví hledejte v pododd. 0901: Učebnice homiletiky a Díl 2. Liturgika v pododd. 1706: Učebnice liturgiky. Všechny tři díly však tématicky náležejí k sobě – do Pastýřského bohosloví.


Příručná kniha bohosloví pastýřského. Svazek I (1890). Svazek II.

Skočdopole Antonín, 1891

Vydání 2., přeprac. a dopl. Členění: Sv. I. (1: Kniha I. a II.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 30. Sv. II. (2-1: Kniha III. a IV., 2-2: Kniha V. a VI.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 31.


Učebná kniha bohosloví pastýřského

Skočdopole Antonín, 1905