Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 02

autor neuveden,

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 16) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam. Vyloučením latiny z církevního života a jejím nahrazením národními jazyky se na Církev vrhla špína a tuto špínu je nutno co nejdříve odstranit. Naproti tomu vylučováním národního jazyka z občanského života národa – jednak jeho nahrazováním rádoby universální angličtinou (nebo třeba němčinou) a jednak jeho przněním mediální novořečí – se na národ kydá stejná špína, jaká se vrhla na Církev. Přijede kdejaký cizí ňouma a Čech se před ním hrbí a snaží se mu zalíbit mluvou v jeho jazyku – ba dokonce ten ňouma to už od Čecha očekává; kdo neumí česky, ať sem nejezdí, anebo ať si platí tlumočníka. Pododdělení koiné jsme zřídili z úcty k Církvi prvních staletí a z úcty k Římské říši (která bránila muslimské expansi a kterou latiníci poničili – následky trpí katolický Západ dodnes), a pododdělení klasické hebrejštiny ne z úcty k judaismu, ani ne z úcty k farizejství většiny židovského národa před Kristem, ale z úcty k menšině židovských proroků před Kristem – jen oni již tehdy měli implicitní katolickou víru.

  0203 Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

  V oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

  020301 – Biblické texty v řečtině

  020302 – Konkordance k řeckým biblickým textům

  020303 – Mluvnice a cvičebnice řečtiny latinsky nebo česky

  020304 – Slovníky latinsko-řecký, řecko-latinský, česko-řecký, řecko-český


  Cvičebnice jazyka řeckého

  Hnátek Jaroslav, 1969

  Cvičebnice je doplňkem k Mluvnici řeckého jazyka od J. Niederleho.


  Program pro výuku slovíček koiné.

  Linhart Luděk, 2020

  Podrbnosti na adrese. I když Knihovna Libri nostri výuku angličtiny zásadně nepodporuje, uvádíme tento titul proto, že autor má možnost svůj program uzpůsobit pro výuku koiné, v čemž jej i Vy můžete podpořit.


   Novum Testamentum Graece et Latine

   Merk Augustinus, 1942

   02030101K: studijní text; řecko-latinský Nový zákon. A. Merk sestavil toto dílo jako alternativu (byť novovulgátní) k nyní všude nabízené knize týmu zv. Nestle-Aland. Uvádíme v pěti částech členěných podle P. Dr. Františka Sušila: 1. část – Evangelium svatého Mafouše a Evangelium svatého Marka; 2. část – Evangelium svatého Lukáše a Evangelium svatého Jana; 3. část – Skutky apoštolské; 4. část – Listy sv. Pavla apoštola; 5. část – Sv. Pavla List k Židům, List sv. Jakuba apoštola, Listy sv. Petra apoštola, Listy sv. Jana apoštola, List sv. Judy apoštola, Zjevení sv. Jana apoštola. I když se tato práce v mnoha ohledech liší od nevybíravě prosazovaného "Nestle-Aland", přece je již zasažena textovou kritikou. Po vydání Komplutenské polygloty (zveřejněné v roce 1520 se svolením papeže Lva X.; vydání bylo dílem kardinála Ximeneze, zpovědníka královny Isabely Aragonské), začali totiž do originálních textů doslova vrtat kritici, povětšinou protestantšti (s výjimkou několika katolíků, které ulovili). Nejsou hotovi dodnes a asi ani nikdy nebudou.


   Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes

   Rahlfs Alfred, 1935

   02030102: studijní text; řecký Starý zákon. Uveřejňujeme Septuagintu ze dvou důvodů: jednak starozákonní citace v Novém zákoně jsou z této knihy, jednak mnozí ji považují za inspirovanou. Ve dvou dílech, přičemž začínáme Obsahem obou dílů.


   Nový Zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista: Paralelní Nový zákon česko-řecký

   , 2012

   02030103: Český (Bible Kralická 1613); Řecký (Textus Receptus 1550/1894). Kniha je v textovém tvartu a je v tomto oddělení umístěna u signatury 02030202. Tam i další údaje.


    Concordantiae Novi Testamenti Graeci in augustum deductae

    Schmoller Alfred, 1938

    02030201: studijní text k (latinsko-)řeckému Novému Zákonu; konkordance k řeckému textu; knihu vyuřívá slovník 02030402.


    Tamieion tón tés kainés diathékés lekseón sive concordantiae omnium vocum Novi Testamenti Graeci

    Bruder Carolus Hermanus, 1904

    02030202: Konkordance k řeckému Novému zákonu. Má dvě charakteristiky: 1. Obsahuje všechna slova. 2. I když později zahrnula další varianty řeckého NZ, původně byla připravena pro Textus receptus, tj. první řecký text NZ po Komplutenské polyglotě, a to připravený převážně protestanty. Máme radost, že nám byl dán k disposici dvojjazyčný text NZ, obsahující paralelně jednak "Bibli kralickou NZ" a jednak právě Textus receptus – kniha má signaturu 02030103, ale umístěna je jako zvláštní soubor zde. Anonymnímu dárci (MBa) vřele děkujeme za jeho pozornost ke Knihovně Libri nostri.


    Kurs obecné mluvy KOINHC, řeckého jazyka papyrů, ostrak i posv. knih Starého i Nového Zákona

    Vajs Josef, 1934

    02030301: stručné uvedení do lidové řečtiny. Dědictví sv. Prokopa, sv. 69.


    Mluvnice řeckého jazyka

    Niederle Jindřich, Groh František, Niederle Václav, 1946

    02030302: Jde o unikátní vydání této mluvnice, vyšlo jen jednou. Číslování paragrafů se sice liší od pozdější kodifikace Varclovy, ale zařadili jsme do textu srovnání obou číslování, a těch pár odstavců, které má Varcl navíc (mnohé naopak vypustil), jsme si dovolil připojit.


    Attické tvary slovesné dle nápisův i rukopisův

    Schulz Jaroslav Gustav, 1906

    02030303: abcedně seřadil, přihlížeje zvláště ku klassikům gymnasijním autor; vyd. 5., opr.


    Compendiaria Graecae Grammatices Institutio in Usum Seminarii Patavini Multo, quam antea, emendatior, atque auctior. Adjectae sunt Radices linguae Graecae.

    Facciolatus Jacobus(?), 1756

    02030304: Juxta editionem Patavinam. Pozn. k roku vydání a vydavateli: Roku 1773 Svatý otec zrušil Societas Jesu "navždy a neodvolatelně". Pozn. k místu vydání: Padova i Trnava patřily do Svaté říše římské, jejíž císař Josef II. v obdobném duchu rušil kláštery i semináře ponejvíce v letech 1785/6. Pozn. k autorovi: Jacobus Facciolatus (též Jacopo Facciolati) (1682 – 1769) není v tomto vydání uveden, je však uveden ve vydáních předešlých i následných tohoto díla.


    Syntaxis Graecitatis Novi Testamenti. Fasciculus 1.

    Dominik Eduard, 1901

    02030305K: Usibus auditorum suorum concinnavit Eduardus Dominik, Studii biblici N. T. in c. r. facultate theologica Olomucensi professor p. e. Další svazky neexistují.


    Novi Testamenti lexicon Graecum

    Zorell Franciscus, 1911

    02030401: studijní text k řeckému Novému Zákonu; slovník řecko-latinský k Novému zákonu. Připojujeme: Lexicon Novi Testamenti. Dawson Joannes, 1805, obsahující seznam všech mluvnických tvarů v Novém Zákoně (staženo z http://archive.org/details/lexiconnovitest00dawsgoog).


    A Latin-Greek index of the Vulgate New Testament

    Bergren Theodore A., 1991

    02030402: unikátní studijní text k novozákonní Vulgátě; podle Concordantiae Novi Testamenti Graeci in augustum deductae Alfreda Schmollera (zde 02030201), navíc se seznamem latinských ekvivalentů typických pro "africkou" a "evropskou" starolatinskou versi Nového Zákona. Se souhlasem majitele autorských práv (Society of Biblical Literature) a s díky čtenáři Ch. za zprostředkování.


    Nehomérovský slovník řeckočeský

    Lepař František, 1892

    02030403N: studijní text – slavný slovník – použitelný ke čtení Septuaginty.


    Řecko-český slovník

    Prach Václav, 1942

    02030404N.


    Slovník novozákonní řečtiny

    Tichý Ladislav, 2001

    Volně na internetu – 1. vyd.; 2. vyd. vyšlo jako příloha jiné publikace v r. 2011 (toto vyd. volné asi není?).