Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 02

autor neuveden,

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 16) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam. Vyloučením latiny z církevního života a jejím nahrazením národními jazyky se na Církev vrhla špína a tuto špínu je nutno co nejdříve odstranit. Naproti tomu vylučováním národního jazyka z občanského života národa – jednak jeho nahrazováním rádoby universální angličtinou (nebo třeba němčinou) a jednak jeho przněním mediální novořečí – se na národ kydá stejná špína, jaká se vrhla na Církev. Přijede kdejaký cizí ňouma a Čech se před ním hrbí a snaží se mu zalíbit mluvou v jeho jazyku – ba dokonce ten ňouma to už od Čecha očekává; kdo neumí česky, ať sem nejezdí, anebo ať si platí tlumočníka. Pododdělení koiné jsme zřídili z úcty k Církvi prvních staletí a z úcty k Římské říši (která bránila muslimské expansi a kterou latiníci poničili – následky trpí katolický Západ dodnes), a pododdělení klasické hebrejštiny ne z úcty k judaismu, ani ne z úcty k farizejství většiny židovského národa před Kristem, ale z úcty k menšině židovských proroků před Kristem – jen oni již tehdy měli implicitní katolickou víru.

  0201 Latina Starého a Nového zákona

  V oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

  020101XY: Mluvnice a cvičebnice latinsky (X = 0 – 4) nebo i česky (5 – 9)?020102XY: Slovníky oboustranné (X = 0 – 1), česko-latinské (2 – 3), latinsko-české (4 – 5) a latinské (6 – 7)?020103: Čítanky latinských textů?


  Program pro výuku slovíček latiny.

  Linhart Luděk, 2020

  Podrbnosti na adrese. I když Knihovna Libri nostri výuku angličtiny zásadně nepodporuje, uvádíme tento titul proto, že autor má možnost svůj program uzpůsobit pro výuku latiny, v čemž jej i Vy můžete podpořit.


   Emmanuelis Alvari e Societate Jesu De institutione grammatica libri tres juxta editionem venetam anni 1575

   Alvarus Emmanuel, 1859

   02010101K: Tato latinsky psaná mluvnice latiny od portugalského jesuity byla po dlouhou dobu na jesuitských školách standardem. Vyšla v mnoha vydáních, různě upravovaných, zkrácených, ba i přeložených do národních jazyků. První vydání 1572. Pozornost si zaslouží především uvedené pařížské vydání z roku 1859, které bylo připraveno podle vydání z roku 1575. Tolik pan B., jemuž děkujeme i za tento tip. V textovém tvaru zveřejňujeme novější titul: Grammatica classicae latinitatis, ad Alvari Institutiones doctrinamque recentiorum conformata scholis hispanis, americanis, philippinis, Alvarus Emmanuel, Llobera José, 1920, která má také církevní schválení; za jen malou nevýhodu považujeme to, že na samém začátku (Notiones praeviae: nn. 1 – 22, t. j. písmena, zkratky, výslovnost, mluvnické termíny) není ještě text latinský – těchto pár stránek si může úplný český začátečník přečíst třeba v níže uvedené mluvnici Fürstově. Naproti tomu originální Alvarus (vyd. r. 1575 i 1859) je latinský celý. A dnes, 30. 10. 2015, můžeme s radostí a s velikými díky našemu čtenáři E. B., který zpracoval tuto i mnoho (touto jeho signaturou neoznačených) dalších našich knih do tvaru OCR, předložit dokonalou katolickou učebnici latiny v latině.


   Rudimenta linguae Latinae ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum, formarum doctrina

   Šlesinger Milan, 2001

   02010102: Základy latinského jazyka pro posluchače teologie, tvarosloví; 2. rozš. vyd. (vydání 2008 byl pouze nezměněný dotisk). Výhodou skript je množství rozebíraných tradičních modlitebních textů, nevýhodou je seznam literatury, který se omezuje prakticky jen na moderní publikace. Díky našemu dobrodinci připojujeme i textový pdf soubor.


   Lingua latina per se illustrata – Lingva latina per se illvstrata

   Ørberg Hans Henning, 2003

   02010103: Autor zemřel ve svých 90 letech r. 2010. Jde o vícesvazkovou latinskou učebnici latiny (nesmyslně v ČR přeloženou do češtiny). Podle názoru Knihovny Libri nostri je tento latinský výukový soubor celosvětově nejlepší pomůckou pro výuku latiny dětí i dospělých, zejména doma, v rodině. Sestává z těchto částí: 1. Familia Romana. 2. Roma aeterna. 3. Grammatica latina. 4. Exercitia latina I (cap. I – XXXV). 5. Exercitia latina II (cap. XXXVI – LVI). 6. Colloqvia Personarvm. Všechny části jsou v textovém tvaru (část 1 kromě toho i speciálně připravená). Tyto zjednodušené avšak přesto dobře čitelné soubory jsou volně dostupné na mnoha webových stránkách u nás i po celém světě.


   Historická mluvnice latinského jazyka. Základní latinská mluvnice.

   Novotný František, 1957

   02010151: Dva související soubory knih:
   1. Historická mluvnice latinského jazyka. Ve dvou dílech:
   Díl 1. Hláskování a Nauka o slově (vydaná pod krycím názvem z doby německé okupace: Latinská mluvnice pro střední školy. Díl.3. Doplňky.). 1946.
   Díl 2. Historická mluvnice latinského jazyka. Skladba, Nauka o slohu a Přehled dějin latinského jazyka. 1955.
   2. Základní latinská mluvnice. Díl 1. Hláskosloví a Tvarosloví. Díl 2. O významu slovních druhů a tvarů, Nauka o větě a Stylistický dodatek o figurách a tropech. 1957.
   Ohledně autorských povolení viz 02010241.


   Kurs latiny pro samouky

   Stříž Antonín Ludvík, 1944

   02010152K: Otevřete si kteroukoliv učebnici latiny (a řečtiny) z období 1. republiky. Dozvíte se z ní perfektní rodokmeny římských (řeckých) bohů, bohyň a božstev. Zřejmě pan profesor Masaryk to považoval za předpoklad vzdělanosti: moudře se vyjadřoval ke všemu, neboť všemu rozuměl – a toto mu nevadilo. Bohoslovci přicházeli do seminářů s touto latinskou (řeskou) znalostí (dnes ovšem neznají ani to, jdeme vpřed). A chtěl-li se někdo učit sám, i tu mu byla oporou spousta učebnic, nabitá těmito užitečnými nesmysly. Pater ThDr. Stříž dobře vystihl tuto nouzi a napsal skromnou učebnici – pro katolíky. Je radost se z ní učit. Doplňujeme klíč ke cvičením.


   Latinská mluvnice (I. Tvarosloví, II. Skladba)

   Kořínek Josef, 1922

   02010153: (název pokračuje:) kterou ku potřebě žáků zvláště nižších a středních tříd gymnasijních sepsal Josef Kořínek. Poslední vyd.: I. 1920, otisk 8. vyd. z r. 1916, II. 8. vyd. 1922. Poprvé vyšlo (I. a II. pohromadě) 1873. Připojujeme 5. vyd. (I. a II. také ještě pohromadě) z r. 1890.


   Ludus Latinus – učebnice latiny pro začátečníky

   Ohnesorg Karel, 1948

   02010154: Vydání druhé, přehlédnuté a rozšířené, poslední. Připojujeme: Latinská mluvnice v přehledných tabulkách. Ohnesorg Karel, 1948 (druhé, upravené a rozšířené, poslední vydání).


   Latinská mluvnice pro školy střední; pro gymnasia a reálná gymnasia

   Fürst Kamil, 1946

   02010155: Vydání 2., opravené a poslední.


   Latinská mluvnice pro gymnasia, reálná i reformní reálná gymnasia

   Kudrnovský Antonín, 1947

   02010156: Vydání třetí, nezměněné, poslední.


   Latinsky v 1000 slovech pro samouky. 1. Pro začátečníky. 2. Pro pokročilé.

   Bradáč Josef, 1939

   02010157: PhDr. Josef Bradáč (* 13. 4. 1880 Kladno, † 14. 12. 1940 Praha).


   Slovník latinsko-český a česko-latinský ku potřebě školské. Slovník latinsko-český. Slovník česko-latinský.

   Coufal Jan, Pelikán Xaver Bedřich, Zába Gustav, 1906

   02010201.


   Nový kapesní slovník latinsko-český a česko-latinský

   Sedláček Josef, 1940

   02010202N: Díl I., Slovník latinsko-český, 692 sloupců; díl II., Latinská slova v české mluvě užívaná, 62 sloupců; díl III., Slovník česko-latinský, 354 sloupců. Praktický kapesní slovníček znovu a znovu vydávaný. Jeho velkou výhodou je to, že v L-Č části vyznačuje délky samohlásek, takže přízvuk si každý snadno odvodí.


   Česko-latinský slovník pro gymnasia českoslovanská

   Novotný František, 1873

   02010221: studijní text k latinskému Písmu svatému a ke studiu Tradice; mnozí mají za to, že tento slovník je dosud nejlepším česko-latinským slovníkem.


   Slovník česko-latinský

   Meissner Josef, 1940

   02010222: Tento slovník pak ještě vyšel dvakrát jako doslovný přetisk spolu s 6. a 7. vydáním latinsko-českého slovníku Kamila Fürsta (zde 02010242). Za tento tip i mnohé další v tomto oddělení děkujeme panu B. Bibliografické údaje o autorovi se nám nepodařilo, snad jen zatím, zjistit. Víme jen, že vyučoval latinu na Masarykově státním reálném gymnasiu v Praze 2, Křemencova ulice, v letech 1934/1935 – 30. 6. 1941, a že už ve šk. r. 1935/1936 si vzal od 11. 1. 1936 do konce školního roku zdravotní dovolenou.


   Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií

   Pražák Josef Miroslav, Novotný František, Sedláček Josef, 1939

   02010241: vyd. 13. nezm. (nezm. dotisk vyd. 12). Tento základní slovník vyšel poprvé ještě za císaře pána r. 1909. Po 13. vydání vyšel naposledy r. 1999 ve 20. vydání. Za majitele autroských práv píše Knihovně Libri nostri paní doktorka L. Kr.: "Můžete zveřejnit jak slovník, tak i Historickou mluvnici latinského jazyka. Budeme všichni rádi, když to bude k užitku. Dnešní doba není taková, že by přála tomuto typu literatury, tak ať obojí slouží." Děkujeme! Pozn.: Rozpoznávání zejm. latinské diakritiky není v tomto počítačovém textu valné.


   Slovník latinsko-český, se zřetelem k potřebě žactva středních škol

   Fürst Kamil, 1946

   02010242: Vydání 7., přehlédnuté a rozšířené, poslední.


   Lexicon totius latinitatis, Tom. 1 – 6

   Forcellini Aegidio, Corradini Franciscus, Perin Josephus, 1940

   02010261: Lexicon sestává ze dvou komplexů. 1. komplex (sv. 1 až 4) je latinský slovník obecných jmen, který jsme rozdělili do 10 částí (_Forcellini-). 2. komplex (sv. 5 a 6) je latinský slovník vlastních jmen (_Perin-): Onomasticon Totius Latinitatis. Tom. I. (Opera Et Studio Doct. Josephi Perin Alumni Seminarii Patavini Lexico Adjectum). Tom. II. (Opera Et Studio Doct. Josephi Perin Alumni Seminarii Patavini Lucubratum), Perin Josephus, 1913 a 1920. Za tip opět děkujeme panu B.
   Knihy jsme převzali. Kvalita skenů není valná, takže zveřejněný -text není pro delší citace nijak dobrý.