Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: sněm


Co učí všeobecný sněm vatikánský o neomylnosti papežově?

Zwerger Johann Baptist, 1871
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Svým diecesánům odpověď dává Jan Zwerger.


Svaté přijímání. Dva dekrety papeže Pia X. a poučení podle nich. A) Sv. přijímání časté (Sacra Tridentina Synodus – Posvátný církevní sněm Tridentský). B) První sv. přijímání rané (Quam singulari – Jak obzvláštní).

Pius X., svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

4. vyd. podstatně rozšířené.


Acta ss. D. N. Pii PP. IX. ex quibus excerptus est syllabus : Editus die VIII decembris MDCCCLXIV

Pius IX., blahoslavený 2000, 1865
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Syllabus2: Obsahuje všechny dokumenty, ze kterých je Syllabus odvozen (Syllabus totiž nevznikl "ze vzduchu", nýbrž má velmi solidní, zde uvedené základy). Ve stejné přihrádce totéž, staženo z archive.org, s nízkým rozlišením a v dosti nepřesném textovém tvaru.


Sanctissimi D. N. Pii PP. IX. Epistola encyclica data die VIII. decembris MDCCCLXIV

Pius IX., blahoslavený 2000, 1865
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

Syllabus3: (název pokračuje:) Ad omnes catholicos antistites unacum syllabo praecipuorum aetatis nostrae errorum et actis pontificis ex quibus excerptus est syllabus. Accedit appendix antiquiora et novissima documenta continens quae ad epistolam encyclicam et syllabum referuntur. Ve stejné přihrádce totéž, staženo z archive.org, s nízkým rozlišením a v dosti nepřesném textovém tvaru.


Katechismus z nařízení Sněmu Tridentského k pastýřům duchovním a z rozkazu Pia V., papeže římského na světlo vydaný.

Pius V., svatý, 1867
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Překlad P. Herčík Jan. Dědictví sv. Prokopa, sv. 4. Děkujeme za OCR tohoto katechismu, pro kněze knihy z nejdůležitějších.


Atlas hierarchicus

Streit Karl, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

(název pokračuje:) descriptio geographica et statistica Sanctae Romanae Ecclesiae tum Occidentis tum Orientis juxta statum praesentem accedunt nonnullae notae historicae necnon ethnographicae, consilio et hortatu S. Sedis apostolicae elaboravit P. Carolus Streit. Mnozí dávají 2. vatikánskému sněmu za vinu dnešní sekularizaci v euroamerickém prostoru. Ať už byl jeho průběh a celkový průběh katolického života po něm jakýkoliv, nelze tyto faktory vidět jako příčinu oné sekularizace: příčinu je nutno hledat v dřívější době (nebo daleko dřívější); vždyť druhovatikánští biskupové byli všichni jmenování před rokem 1965, mnozí i dávno předtím. Tento atlas byl tištěn r. 1929 a výše čteme o rozhodující úloze Svatého stolce při jeho tvorbě. A i když je titul atlasu latinský, jeho text latinský skoro není: není snad čtyřjazyčnost – a převážné opuštění latiny – jakoby už dnešní? Ve třech částech: 1. Celkový popis map. 2. Statistické tabulky a rejstřík (který v knize následuje až za mapami). 3. Mapy.


Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa

Lenz Antonín, 1896
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních

Napsal na základě spisů Viklifových P. prof. ThDr. Lenz Antonín.


Canones et decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. pontificibus maximis cum patrum subscriptionibus

sněm, 1887
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních

Připojujeme (v dokonalém textovém tvaru) publikaci Dokumenty tridentského koncilu, latinský text a překlad do češtiny (z latinského originálu přeložil P. Hrdina Ignác Antonín O. Praem.), 2015, kterou je však s ohledem na nakladatelská práva přísně zakázáno jakkoliv zveřejnit.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
  • Trid1Snem1712-r0.pdf, 22.1 MB    
  • Trid1Snem1877-r0.pdf, 7.4 MB    

Snem v Tridente. K štvrtej storočnici

Špirko Jozef, 1947
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních


Constitutiones dogmaticae Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani ex ipsis eius actis explicatae atque illustratae

Granderath Theodor, 1892
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních

Vážnějším zájemcům můžeme poslat i sken VatiSnem1892a-text.pdf jiného exempláře této knihy, který je zřetelnější, ale má nepatrně horsí OCR.


Acta et decreta Sacrosancti et Oecumenici Consilii Vaticani die 8. decembris 1869 a SS. D. N. Pio P. IX. inchoati

sněm, 1871
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dokumenty sněmů církevních


Historické popsání milostného obrazu a poutnického chrámu blahoslavené Panny Marie ve Staré Boleslavi; s přidanými modlitbami ranními, ke mši sv., k sv. zpovědi, k svatému přijímání, s písněmi a ostatní pobožnosti, kteráž se na tom sv. místě vykonává.

Horčice Josef Prokop, 1859
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

2. rozmnož. a pooprav. vyd.; poprvé vyšlo 1837.


Učení mistra Jana Husi, na základě latinských i českých spisův jeho, jakož i odsouzení Husovo na sněmu Kostnickém. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi.

Lenz Antonín, 1875
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s husitismem

Dědictví sv. Prokopa, sv. 13. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Lenz Antonín, 1898. Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi. Lenz Antonín, 1899.


Karel IV. Státnické dílo.

Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, Mašek Richard, Bláhová, Marie, 2003
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská

Obsah: Předmluva, Karel IV. Státnické dílo – překlady (Založení Nového Města pražského a kláštera Na Slovanech: Zakládací listina Nového Města pražského / Osvobození obyvatel Nového Města pražského od daní / Zakládající listina kláštera Na Slovanech, Listiny ze 7. dubna 1348: Obecné stvrzení výsad, jež českým králům přiznali římští králové a císaři / Stvrzení listiny, jíž Fridrich I. povoluje Vladislavovi nosit královskou korunu / Stvrzení Zlaté bully sicilské Fridricha II. a její doplnění / Stvrzení listiny, jíž Fridrich II. uznává volbu Václava I. / Stvrzení listiny, jíž Rudolf II. potvrzuje Václavovi II. kurfiřství / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. svěřuje Václavovi II. slezská léna po Jindřichu Vratislavském / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. uznává dohodu mezi Václavem II a Jindřichem Vratislavským / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. uděluje Václavovi II. vratislavské knížectví / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. potvrzuje Václavovi II. kurfiřství / Stvrzení listiny Albrechta I., podle níž český král není povinen nosit u císařského dvora korunu / Moravská listina / Slezská listina / Zakládací listina Karlovy univerzity, Maiestas Carolina: Státní náboženství a postih kacířství / Ustanovení proti zcizování královských statků / Správa soudnictví / Zachování pokoje a právního stavu v zemi / Obrana království v případě války / Ochrana lesů / Ustanovení o odúmrtním právu / Práva šlechty / Sexuální morálka a rodinné právo / Doplňky k trestnímu a odúmrtnímu právu / Řád zemského práva / O vdovách a sirotcích / Odvolání zákoníku Maiestas Carolina).
Zlatá bulla císaře Karla IV. z roku 1356 / Norimberský zákoník / Zákony schválené na sněmu v Métách dne 25. prosince 1356 – v Knihovně Libri nostri patří do předchozího pododdělení Svatá říše římská.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Sněmy české dle obnoveného zřízení zemského Ferdinanda II.

Tomek Václav Vladivoj, 1868
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české


O zákonodárné moci královské a sněmovní v Čechách na základě obnoveného zřízení Ferdinanda II. a deklaratorií Ferdinanda III.

Toman Hugo, 1871
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Právník X.


Římský misál z ustanovení posvátného sněmu tridenstského

Stříž Antonín Ludvík, 1945
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Misály

(název pokračuje:) obnovený, z příkazu Svatého Pia Pátého, papeže, vydaný a péčí dalších papežů doplněný, s vlastními svátky církevními provincie české a moravské. Mezi 3. a 4. vydání známého Schallerova překladu misálu se vklínil tento překlad, pořízený prominentním překladatelem předtím pracujícím pro Josefa Floriána.
P. Stříž však začal misál překládat již dříve.
Prvním jeho překladem byl Římský misál z ustanovení posvátného sněmu tridenstského obnovený a na rozkaz papeže sv. Pia V. vydaný a autoritou Klementa VIII., Urbana VIII. a Lva XIII. přehlédnutý vydaný právě J. Floriánem roku 1914; měl LIV, 74 stran (jde tedy jen o fragment, takže nemá mnoho smyslu jej zde publikovat) a byl vydán jako Dobré dílo, sv. 13.
Druhým Střížovým překladem byl Misál římský. Řád a modlitby oběti Mše svaté vydaný dvakrát: 1937 v Hlučíně P. Rudolfem Schikorou, podruhé 1941 Valašskou tiskárnou; má 320 stran.
A naposledy předložené kompletní dílo roku 1945.


Liturgika o posvátných dobách Svaté katolické Církve čili Slavnostní kruh v roce církevním

Hakl Bohumil František, 1895
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 82. Nejlepší české pojednání o církevním roce, o jeho členění, jakož i o význmných jeho dnech. O dějepisném původu, hlubokém významu i o působivosti a mocném vlivu liturgického roku, jeho částí i jednotlivých slavností a svátků.


Křesťansko-katoličtí obrazi (obrazy) k prospěšnému naučení a spasitedlnému (spasitelnému) vzdělání zvláště při cvičení katechiteckém (katechetickém).

Braun Kaspar, Schneider Friedrich, Hölzl Eduard, 1855
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění výtvarné


Kněz a baba

Durych Jaroslav, 1939
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Bibliofilie Krystal, sv. ?.
To když pastýři Církve byli ještě normální. Ale začalo "aggiornamento (italsky vlastně aktualizace, zesoučasnění), proces přibližování katolické církve současnému životu (wikipedie)," jemuž se kupodivu dostalo posvěcení. A o tomto přibližování čteme: "Katoličtí duchovní v letech 1946 až 2014 v Německu sexuálně zneužili 3677 nezletilých, šlo především o chlapce." Durych se toho už nedožil.