Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Urban Jan Evangelista


Poznáním k pravdě.

, 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Soubor těchto brožurek vyd. nakl. Kropáč & Kucharský, sv. 1930.x:
1. Ruská bída bez Boha. Kázání dne 9. února 1930 v Mnichově. Faulhaber Michael von, 1930: Známý autor byl mnichovským arcibiskupem od roku 1917 do své smrti 1952, a kardinálem od r. 1921. V české literatuře je podrobně popsáno jeho působení vč. doby od jmenování A. Hitlera německým kancléřem v r. 1933 a pohled na toto působení se u nás již ustálil. Aniž bychom jej chtěli jakkoliv měnit, domníváme se, že je škoda, že u nás nejsou příliš známy některé kardinálovy výroky, např.: K české skutečnosti: Po záboru pohraničních území ČSR v říjnu 1938 kardinál Faulhaber navrhl poslat jménem Německé konference biskupů A. Hitlerovi telegram (byl podepsán Adolfem kardinálem Bertramem): "Velký čin zajištění světového míru vede německé biskupy, aby jménem všech katolíků celého Německa uctivě blahopřáli a vzdali díky, a vyzvali ke slavnostnímu vyzvánění zvonů v neděli." Ke zveřejněné brožurce: Je v ní fotografie zvonů v Rusku. Přitom samu německou konfiskaci kostelních zvonů po napadení Ruska doprovodil kard. Faulhaber slovy: "V zájmu otčiny činíme tuto oběť, nakolik se nyní stala nezbytnou pro úspěšné ukončení války a pro porážku bolševismu." Zdroj: angl. wikipedie listopad 2018 (v něm. není obsaženo).
3. – 4. Boj o duši. Žák Emanuel, 1930.
5. Katolická akce. Urban Jan Evangelista, 1930.
6. Vyznej a nezapři! Vajs Václav, 1930.


Duchovní život

Urban Jan Evangelista, 1946
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika


K Bohu – Vůdce duchovního života katolické inteligence

Urban Jan Evangelista, 1936
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Vyšla celkem čtyři vyd. plus miniaturní výtah na jednu dvojstranu. Nabízíme vyd. 2., které, na rozdíl od ostatních, jediné jest v úplném znění, nezkráceno. Můžeme naskenovat i poslední 4. vyd. z r. 1946.


Trojí křížová cesta pro kněze

Urban Jan Evangelista, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Křížová cesta

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.


Učení víry pro vstup dospělých do Církve Kristovy

Urban Jan Evangelista, 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Knihovna Studium, sv. 1 (vyšlo jen šest svazků).


Svatý Antonín Paduánský. Legenda první čili Nejstarší život. Legenda prima. Vita antiquissima.

Urban Jan Evangelista, Bonaventura de Balneoregio, svatý, Kerval Léon de, 1931
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Základní pramen pro všechny životopisy sv. Antonína z Padovy, latinsky (s poznámkami Bohu žel francouzskými; předběžná studie Le pain de saint Antoine, excellence et fruits de cette oeuvre – un mot de réponse à certaines attaques. Kerval Léon de, 1902, výsledná práce Sancti Antonii de Padua Vitae duae quarum altera hucusque inedita. Kerval Léon de, 1904) i česky – Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.. Za zásadní tip náleží poděkování milé čtenářce L.


Officium Parvum beatae Mariae Virginis. Malé hodinky ke cti blahosl. Panny Marie.

Pius X., svatý, Urban Jan Evangelista, 1934
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář

E breviario Romano a Pio papa X. reformato excerptum. Uspořádal kněz řádu Františkánského českomoravské provincie. Latinský a český text na protilehlých stranách. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.


Příprava bohoslužby. Příručka pro pomocníky duchovní správy, členy katolické akce a kostelních spolků.

Urban Jan Evangelista, 1940
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Sestavili členové Apoštolátu Třetího řádu sv. Františka.