Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Sýkora Jan Ladislav


Bible česká (studijní vydání). Díl II.: Knihy Nového zákona. Sv. I.: Evangelia a Skutky apoštolské

Sýkora Jan Ladislav, 1922
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Bez komentáře. Nejlepší český překlad a nejlepší české poznámky k textu za celou dobu, kdy se Nový zákon do češtiny překládá, tedy nejvhodnější i pro dnešek. Kdosi na internetu napsal: „Má-li kdo doma tohoto Sýkoru, ať ví, že má doma poklad.“ Vážení návštěvníci Knihovny Libri nostri. 21. dubna 2013 dochází v naší knihovně k významné události: je zpřístupněn sv. I tohoto katolického překladu v textovém pdf tvaru, takže citacím z Evangeliií a Skutků, jakož i z obšírných vysvětlujících poznámek nadále nic nebrání. Vřelé díky zpracovateli!


Bible česká (studijní vydání). Díl II.: Knihy Nového zákona. Sv. II. Listy apoštolské a Zjevení sv. Jana

Sýkora Jan Ladislav, 1923
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

(viz text u knihy Bible česká. Díl II.: Knihy Nového zákona. Sv. I.: Evangelia a Skutky apoštolské) Také u tohoto Sv. II už v Knihovně máme, díky našemu příznivci, textový pdf tvar pro citace.


Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista. 1. část. Evangelia. 2. část. Apoštolář neboli Skutky a Listy apoštolské se Zjevením svatého Jana

Sýkora Jan Ladislav, 1909
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Vyšlo několik vydání. Obě části vydávalo Dědictví sv. Jana Nepomuckého zvlášť: část 1, 1909; část 2, 1914; část 1, 1922 až 1926; část 2, 1933; část 1, 1934; část 1, 1937. Až nakonec obě části vycházely pohromadě: r. 1940 (Dědictví sv. Jana Nepomuckého a Vlast), r. 1946 (Vyšehrad) a r. 1947(pro Dědictví sv. Jana Nepomuckého, které po biskupu Podlahovi řídil, také nezapomenutelný, P. Josef Čihák, v Exercičním domě ve Frýdku péčí neúnavného P. Rudolfa Schikory) – toto zvěčnělé vydání zařazujeme zvlášť.


Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Tato kniha je nesmírně významná. Tak jako Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené ..., 1889, byla posledním českým překladem jen ze Svaté Vulgáty, zde jde o poslední český překlad Nového Zákona sice opět podle Vulgáty, ovšem s přihlédnutím k řeckému textu. Novější české překlady pak již překládají naopak z řečtiny a k Vulgátě více (Col) či méně (Škrabal a pozdější) přihlížejí.


Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše, sv. Jana.

Sýkora Jan Ladislav, 1925
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Podle Vulgáty se stálým ohledem na text původní (řecký) přeložil a úvodem i poznámkami opatřil P. Jan Lad. Sýkora. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Jde o čtyři sešitky: podle sepsání sv. Matouše (1921, 1922, 1925), sv. Marka (1921, 1922), sv. Lukáše (1921, 1922) a sv. Jana (1921, 1922). Přitom jejich 1. vyd. z r. 1921 jsou pouhými otisky z výše uvedené publikace Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista. 1. část. Evangelia. Sýkora Jan Ladislav, 1909, a tvoří edici Nový Zákon se stručnějším výkladem, sv. 1 – 4. Ve 2. vyd. evangelia vyšla r. 1922 nově zvlášť, a je uveřejňujeme.


Perikopy čili Výňatky Starého i Nového zákona, které Církev sv. čísti velí o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1918
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 140 – 2. vyd. (1. vyd. bez uvedení autora 1909, dotisky 1911 a 1912). 3. vyd. bylo Perikopy čili Epištoly a Evangelia, která církev sv. dává čísti o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce, 1936, opět bez uvedení autora. O autorství a úpravách dle dopisu Papežské biblické komise ze dne 30. 4. 1934 pro 4. vyd. s názvem Perikopy čili Čtení a evangelia, která církev sv. dává čísti o nedělích a svátcích i o jiných důležitějších dnech v církevním roce, 1947, viz v předmluvě ke 4. vyd. Oboje poslední vyd. od stejného vydavatele, 4. vyd. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 190 za léta 1941 – 1946.


Čtení z Písma Svatého. Nový Zákon – Evangelium.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1940
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

Texty evangelia s úvahami a výkladem; podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla.


Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Skutky a listy apoštolské.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

(III. díl) Texty Skutků a listů apoštolských podle překladu Dr. L. Sýkory a Dr. J. Hejčla s úvahami a výkladem. I. část (další už nevyšla). I zde děkujeme za možnost připojení textového pdf souboru.


Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Zjevení svatého Jana apoštola.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1946
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

(IV. díl) Texty Zjevení s úvahami a výkladem podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. Oba soubory .pdf jsou z různých exemplářů.


O textě knih novozákonních. Řeč, kterou proslovil při svém nastolení jako rektor české university dne 27. listopadu 1901.

Sýkora Jan Ladislav, 1901
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie


Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl I.

Sýkora Jan Ladislav, 1904
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Dědictví sv. Prokopa, sv. 44.


Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl II. Část I. O dějepisných knihách Nového Zákona.

Sýkora Jan Ladislav, 1907
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Dědictví Sv. Prokopa, sv. 47. Žádná další část dílu II. neexistuje.


Pravost, neporušenost, věrohodnost a příslušná vážnost knih novozákonních vůbec, evangelií pak zvlášť.

Sýkora Jan Ladislav, 1902
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 24. Šest řečí, které v universitní extensi r. 1901 měl Jan Lad. Sýkora.


Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií

Sýkora Jan Ladislav, 1896
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Synopse, harmonizace evangelií

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 2.


Pašije

Eichler Karel, Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1908
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

1. Pašije na Květnou neděli podle evangelia sv. Matouše, kap. 26. a 27. dle církevních nápěvů a dle zvyklostí brněnské diecese. Eichler Karel (upravil), 1908. 2. Pašije na Velký pátek podle evangelia sv. Jana, kap.18. a 19. dle nápěvu církevního a zvyklostí diecese brněnské upravil. Eichler Karel (upravil), 1908. Obojí převzato z Cesty k věčné spáse (zde 0603: Modlitby a rozjímání obecně). 3. Doplňujeme nehudebním materiálem Pašije na Velký pátek. Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1943.


Kdy bylo sepsáno evangelium sv. Marka.

Sýkora Jan Ladislav, 1906
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

ČKD 1906, č. 2, str. str. 87 – 96.


V které řeči bylo původně sepsáno evangelium sv. Matouše.

Sýkora Jan Ladislav, 1905
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

ČKD 1905, č. 3, str. 267 – 275, č. 4, str. 350 – 356, č. 5, str. 452 – 458, č. 9, str. 817 – 826.