Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hejčl Jan


Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené

Krbec Jan Evangelista, Srdínko František, Borový Klement, 1889
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Když byla rozebrána Durychova-Procházkova bible, byla nahrazena t. zv. biblí konsistorní, tištěnou v 1. vyd. r. 1849 – 1851 frakturou, ale již novým pravopisem (bez au a w). Hlavní práci vykonal P. Krbec Jan Evangelista, rektor kostela Sv. Jiří na Hradě pražském, za pomocí několika kněží vlastenců jak se praví v předmluvě: „Když se ona známá, posledně slovutným Fr. Faustinem Procházkou opravená a nákladem i tiskem normální školy (r. 1804) vydaná Bible česká zcela vyprodala, bylo nevyhnutelno k novému vydání Písma sv. pro český lid se odhodlati ... Ale kdož měl nyní tu důležitou i těžkou práci na sebe vzíti, aby totiž v krátkém čase českou bibli opět prohlédl, kde třeba opravil, příhodným výkladem opatřil, a k tisku přihotovil? I shledalo se brzy několik kněží vlastenců, jenž se k té práci, z lásky k českému lidu ochotně propůjčili.“ Překlad byl pořízen na základě Procházkovy bible. R. 1857 vyšlo 2. vyd. Znovu vyšla tato bible ve Svatojanském dědictví za redakce P. Fr. Srdínka a P. Dr. Klementa Borového, již tu zde předkládáme. Proto také snad není zapotřebí, jak naši čtenáři opakovaně žádají, předkládati v Knihovně vlastně předchozí výtisk Krbcovy Bible ve fraktuře.
Unikátnost zde předloženého vydání je v tom, že jde o poslední katolické vydání Písma sv. čistě podle svaté Vulgáty; Hejčl/Sýkora už příhlíželi i jinam. Díl 1 (1. kniha Mojžíšova až Žalmy), Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 76. Díl 2. Část 1 (Přísloví až 2. kniha Machabejská), Část 2 (Nový Zákon), vyd. 1888, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 75.


Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. I.

Hejčl Jan, 1917
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

U studijního vyd.: Pro moderní katolíky nejlepší český překlad a nejlepší české poznámky k textu za celou dobu, kdy se Srarý zákon do češtiny překládá, tedy nejvhodnější i pro dnešek. Svazek I. (1. kniha Mojžíšova – Judit) kvůli rozsahu ve třech částech: Část 1, pět knih Mojžíšových (po str. 541); Část 2, Kniha Josue, Kniha "Soudců", Kniha Rut a knihy královské (str. 542 – 1067) a Část 3, knihy "Doplňků", dvě knihy Ezdrášovy, Kniha "O Tobiášovi" a Kniha o Juditě (t. j. po str. 1344). Soubory s rozlišením 300 dpi (např. pro OCR) zašleme na vyžádání.
Tradiční katolíci jistě budou souhlasit s K. Komárkem v tom, že touto Biblí počala česká katolická kapitulace v biblické oblasti odklonem od Vulgáty, i když u Hejčla a Sýkory zatím jen přihlížením k textu v originálních jazycích: České katolické bible 2. pol. 19. století: poslední fáze před zlomem v tradici. Komárek Karel, 2017.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.
  • Hejcl1-3-OCR.pdf, 57.7 MB    

Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. II.

Hejčl Jan, 1921
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Svazek II. studijního vydání Ester – Kniha Sirachovcova. Ve dvou částech: Část 4, Ester, Job a Žaltář (po str. 423) a Část 5, Přísloví, Kazatel, Píseň Šalomounova, Kniha Moudrosti a Kniha Sirachovcova (t. j. po str. 832).


Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III.

Hejčl Jan, 1925
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Svazek III. studijního vydání Isajáš – Knihy Machabejské. Ve čtyřech částech: Část 6, Isajáš (po str. 253); Část 7, Jeremjášova kniha proroctví, Pláč Jeremjáše proroka a Proroctví Baruchovo (str. 254 – 493); Část 8, Ezechiel, Proroctví Danielovo a O starohebrejském básnictví (str. 494 – 783) a Část 9, malí proroci, První a druhá kniha Machabejská a Časový postup v nich, Čtvrtá kniha Esdrášova (nekanonická avšak ve Vulgáte – srov. její text v naší Knihovně; Modlitba Manasova a Třetí kniha Esdrášova jsou v Části 3 ve Sv. I), Okružní list Benedikta XV., Rejstřík jmen a míst a šest příloh (t. j. po str. 1252). Každá kniha Písma svatého je opatřena podrobným úvodem. K 18. 11. 2013 je díky jednomu z našich dobrodinců dokončeno OCR celé Bible české. Ovšem vzhledem k jejímu významu je třeba pokračovat dál: tzn. provést pečlivé korektury textu podle tištěných stránek – s prací se již pomalu začalo, pomocníky a pomocnice uvítáme.


Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 1. Genesis a Exodus.

Hejčl Jan, 1930
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 168.
K této knize zařazujeme i celé lidové vyd. se spraveným formátováním a řazením stran.


Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 2. Levitikus, Numeri a Deuteronomium.

Hejčl Jan, 1931
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 169.
Celé lidové vyd. je zde u Dílu I. Sv. I. Části 1.


Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. II. Jozue – Judit.

Hejčl Jan, 1932
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 171.
Celé lidové vyd. je zde u Dílu I. Sv. I. Části 1.


Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. III. Ester – Kniha Sirachova. Část 1. Ester, Job a Kniha žalmů.

Hejčl Jan, 1935
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 181.
Celé lidové vyd. je zde u Dílu I. Sv. I. Části 1.


Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. III. Ester – Kniha Sirachova. Část 2. Kniha přísloví – Kniha Sirachovcova.

Hejčl Jan, 1936
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 183.
Celé lidové vyd. je zde u Dílu I. Sv. I. Části 1.


Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. IV. Knihy prorocké a Knihy Machabejské.

Hejčl Jan, 1940
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 189. Jako přívažek 4 nečíslované listy s nakladatelským seznamem.
Celé lidové vyd. je zde u Dílu I. Sv. I. Části 1.


Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Tato kniha je nesmírně významná. Tak jako Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené ..., 1889, byla posledním českým překladem jen ze Svaté Vulgáty, zde jde o poslední český překlad Nového Zákona sice opět podle Vulgáty, ovšem s přihlédnutím k řeckému textu. Novější české překlady pak již překládají naopak z řečtiny a k Vulgátě více (Col) či méně (Škrabal a pozdější) přihlížejí.


Perikopy čili Výňatky Starého i Nového zákona, které Církev sv. čísti velí o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1918
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 140 – 2. vyd. (1. vyd. bez uvedení autora 1909, dotisky 1911 a 1912). 3. vyd. bylo Perikopy čili Epištoly a Evangelia, která církev sv. dává čísti o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce, 1936, opět bez uvedení autora. O autorství a úpravách dle dopisu Papežské biblické komise ze dne 30. 4. 1934 pro 4. vyd. s názvem Perikopy čili Čtení a evangelia, která církev sv. dává čísti o nedělích a svátcích i o jiných důležitějších dnech v církevním roce, 1947, viz v předmluvě ke 4. vyd. Oboje poslední vyd. od stejného vydavatele, 4. vyd. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 190 za léta 1941 – 1946.


Žaltář čili Kniha žalmů

Hejčl Jan, 1922
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Podle Bible české k denním modlitbám upravil a vydal Jan Hejčl.


Čtení z Písma svatého. Starý zákon.

Navrátil Augustin († 1964), Hejčl Jan, 1939
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

Uryvky Písma sv. podle překladu Dr. Jana Hejčla. Není vhodné, zvláště pro děti a pro ještě ne dokonale připravené katolíky číst Písmo svaté postupně. Po katechismové průpravě je vhodné přikročit ke čtení nejprve vybraných pasáží a teprve po dlouhém čase se lze bez nebezpečí věnovat celému textu. Jen takto nevznikne ze čtení více škody než užitku. Právě pro tento střední úsek osvojování si víry slouží tato a následujíécí tři knihy Čtení z Písma svatého.


Čtení z Písma Svatého. Nový Zákon – Evangelium.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1940
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

Texty evangelia s úvahami a výkladem; podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla.


Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Skutky a listy apoštolské.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

(III. díl) Texty Skutků a listů apoštolských podle překladu Dr. L. Sýkory a Dr. J. Hejčla s úvahami a výkladem. I. část (další už nevyšla). I zde děkujeme za možnost připojení textového pdf souboru.


Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Zjevení svatého Jana apoštola.

Navrátil Augustin († 1964), Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1946
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež

(IV. díl) Texty Zjevení s úvahami a výkladem podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. Oba soubory .pdf jsou z různých exemplářů.


Slova života. Věcná konkordance textů Písma svatého

Merell Jan, 1960
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Konkordance české, slovenské nebo latinské, slovní i věcné

V naší Knihovně nemůže chybět tato skvělá práce Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. Poznamenejme jen, že českou slovní katolickou konkordanci Písma svarého dosud nemáme, i když by její strojové zpracování už nemělo být problémem. Jako text se nabízí právě Česká bible Hejčl-Sýkora. Námitka, že nejde o nejnovější hovorový jazyk, neobstojí: protestanti mají svou slovní konkordanci už od r. 1901, a pak v letech 1933, 1941, 1953, 1958 – 1963 (velká) a 1993 (vydaná Českou biblickou společností – dotovanou i katolíky); všechny podle kralické interpretace bible, takže příp. poukaz na ne úplně dnešní češtinu České bible působí úsměvně.


Písmo svaté jako četba laiků. Krása evangelií. Krása Starého zákona. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Žák Emanuel, Merell Jan, Benediktus XV., 1940
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benediktus XV., 1920. Česky jednak z publikace Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a jednak z Ordinariátního listu Pražské arcidiecese.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.


Threni to jest Pláč Jeremiáše proroka

Hejčl Jan, 1923
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Podle zásad "Bible české" (Praha 1913 nn.) přeložil a stručně vyložil P. Jan Hejčl. Z tohoto důvodu, na rozdíl od tří následujících knih novozákonních, by tento spisek měl náležet do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky, ovšem kvůli souvislosti je ponechán zde.


Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr)

Hejčl Jan, 1933
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

1. Dvakrát do Korintu. První a druhý list sv. Pavla Korinťanům, 1934. 2. Do Soluně a do Galatie; dva listy sv. Pavla k Thessaloničanům a jeden list Galatům, 1933. 3. List Filemonovi, 1933. Podle originálu přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Do knihovny (a to do tohoto pododdělení) zařazujeme kvůli výborným výkladům; překlady už opomíjejí svatou Vulgátu a řadí se tak k obrovské mase moderních překladů, jejichž množství přesahuje obor naší knihovny.


List sv. Judy Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa římského (1 a 2 Petr)

Hejčl Jan, 1933
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Podle kritického znění řeckého rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. dr. Jan Hejčl. Kniha proto nemá nárok být zařazena do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.


Tři listy miláčka Páně

Hejčl Jan, 1932
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Podle řeckého kritického znění rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Zařazujeme do pododdělení 0107: Biblická theologie ze stejného důvodu, jako Hejčlovy Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr).


Posolstvo lásky. Listy bl. Jána apoštola.

Šurjanský Anton Ján, 1947
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Z gréckej pôvosiny preložil a poznámkami opatril Univ. doc. Dr. Anton Ján Šurjanský. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx.
Zařazujeme do tohoto pododdělení z téhož důvodu, jako u předešlých publikací P. Dr. Jana Hejčla.


Eucharistická četba Bible

Hejčl Jan, 1933
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)


Modlitby za v Pánu zesnulé

Hejčl Jan, 1926
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Věnováno památce hrdinů, padlých ve světové válce 1914 – 1918.


Na slavnost Božího Těla. Příručka pro každého, kdo se chce účastniti bohoslužby na ten svátek konané.

Hejčl Jan, 1927
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Podle nových překladů sestavil P. Dr. Jan Hejčl.


Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. III. Obrazy archeologické.

Miklík Josef, Hejčl Jan, 1927
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

522 vyobrazení – podle potřeby s popisy – ke sv. I. a II. Bohatý rejstřík.


Cesta po Palestýně. 1. Do města Davidova z města Eliščina. Řada vzpomínek cestopisných, biblických a historických. 2. Ke svatyni Kananejské. Kus kočovného života po vlasti Goliášově (Cestopisných črt po Palestýně řada 2).

Hejčl Jan, 1911
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

Část 1 má vročení 1909.


Hodinky Mariánské

Hejčl Jan, 1913
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář

(název pokračuje:) dle obřadu římského se zřetelem k Bulle papeže Pia X., "Divino Afflatu", vydané dne 1. listopadu 1911.Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 125.


Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Malé hodinky nejblahoslavenější Panny Marie.

Hejčl Jan, 1926
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář


Slova jež se modlí a zpívá Církev římskokatolická na svátek narození Páně to jest Na Hod Boží vánoční

Hejčl Jan, 1927
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář


Týden Ducha svatého. Církevní hodinky a mešní modlitby pro účast při bohoslužbě veřejné i pro potřebu soukromou.

Hejčl Jan, 1931
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Breviář

Dominikánská edice Krystal, sv. 10 (č. svazku je doplněno interpolací).


Pašije

Eichler Karel, Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1908
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

1. Pašije na Květnou neděli podle evangelia sv. Matouše, kap. 26. a 27. dle církevních nápěvů a dle zvyklostí brněnské diecese. Eichler Karel (upravil), 1908. 2. Pašije na Velký pátek podle evangelia sv. Jana, kap.18. a 19. dle nápěvu církevního a zvyklostí diecese brněnské upravil. Eichler Karel (upravil), 1908. Obojí převzato z Cesty k věčné spáse (zde 0603: Modlitby a rozjímání obecně). 3. Doplňujeme nehudebním materiálem Pašije na Velký pátek. Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1943.