Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sociologie a charita

počet titulů v oddělení: 136

1101  Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus)
1102  Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů
1103  Trockistický nebo bolševický komunismus (znárodnění)
1104  Starý kapitalismus volné soutěže
1105  Rasismus (boj proti některé rase vč. odstraňování všech ras)
1106  Rolník, živnostník a duchovní
1107  Sociální nauka Církve
1108  Utopie a antiutopie
1109  Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)
1110  Charita
1111  Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění
1112  Feminismus
1113  Publikace Medias res – výběr

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s tzv. demokratismem Evropského svazu (tzv. unií), což není nic jiného, než korporátní socialismus! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (vlastně poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.

2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.