Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1207 Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

V oddělení: Patrologie a patristika

Na Východě v tomto období křesťanství kvetlo.


Vyznání svatého Patrika a list lidem poddaným vladaři Korotichovi.

Patricius (svatý), 1946

Orig. je zajímavý: V knize se praví, že "z latiny přeložil František Pol." V roce 1940 vyšla publikace Das Bekenntnis des heiligen Patrick und sein Brief an die Gefolgsleute des Coroticus, o níž se praví, že ji přeložil a úvodem opatřil Friedrich Wotke, a že základem překladu byly Libri Sancti Patricii vyd. v Dublinu 1905. Jediný výtisk se nachází v Knihovně Akademie věd, zatímco německý překlad je dosud a byl za německé okupace u nás dost častý. Překladatel ovšem mohl do češtiny překládat z díla Patrologiae cursus completus. Series latina. Tomus 53 (vyd. 1865), který je ale u nás také snad jen jednou, a to na KTF UK (nyní ovšem volně na internetu, takže jej do Knihovny na toto místo také zařazujeme). Další lat. vyd. jsou z 18. stol. nebo ještě starší.
Dobré dílo, sv. 146.


Historie pronásledování provincie Africké od svatého Viktora, biskupa utického

Victor Uticae (svatý), 1918

Viktor z Utiky (* asi 430, † asi 505) – Utica bylo město v dnešním Tunisku, asi 40 km SZ od Kartága – je dnes zván Victor Vitensis, přičemž Vita (v tomtéž kraji) mělo být jeho sídelním městem. Býval považován za svatého (dnem jeho oslavy byl 23. srpen). V martyrologiu z r. 1930 je Victor Uticae toho dne zván blahoslaveným, v dnešních životopisech svatých a blahoslavených není uveden. Jeho dílem je tato Historia persecutionis Africanae Provinciae, temporibus Geiserici et Hunirici regum Wandalorum.


Anicia Manlia Severina Boëthia O útěše filosofie knih patero.

Boëthius Anitius Manlius Torquatus Severinus (svatý), Hanoušek Felix, 1929

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 8. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil P. ThDr. Felix Hanoušek (* 21. 5. 1870 Mladá Boleslav, † 16. 8. 1943 Hřivice u Loun).


Sv. Otce Řehoře Velikého Kniha o správě pastýřské, jakož i Pavla Diakona, mnicha Cassinského, Život sv. Řehoře Velikého

Gregorius Magnus (svatý), Paulus Diaconus (Warnfridus) Cassinensis, Kuffner Klement, 1909

Dědictví sv. Prokopa, sv. 50. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Msgre. Klement Kuffner.


Čtyřicet homilií na evangelia. Svatý Řehoř Veliký.

Gregorius Magnus (svatý), Vodička Timotheus, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 83. Druhá publikace (Dominikánská edice Krystal, sv. 83a) je zvl. otiskem úvodní studie K Homiliím na Evangelia sv. Řehoře Velikého.