Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Postup při uplatnění sekulární výhrady svědomí kvůli využití fetálních buněčných linií u povinného očkování proti nemoci covid-19.

Kříž Jakub, Kosinka Jan Petr, 2021
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Ostatní dílčí právní záležitosti

Volně dostupné na stránkách Hnutí pro život ČR.
1 Právní rozbor.
2. Vzor uplatnění výhrady svědomí krajské hygienické stanici.
3. Vzor oznámení zaměstnavateli.


Úvod do logiky aristotelské tradice

Novák Lukáš, Dvořák Petr, 2011
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Logika

2. vyd. (poprvé vyšlo 2007) veřejně legálně dostupné na slovenském internetu.


Akta společnosti Tomáš Akvinského

Novák Lukáš, Cardal Roman, Sousedík Stanislav, 2006
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Sborník vyšel pouze třikrát: 2002, 2004 a 2006.


Světice Anežka Přemyslovna

Polc Jaroslav Václav, 1989
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

2. a poslední vyd; 1. vyd. vyšlo 1988.

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání celé publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • PolcJaVSveAnPre-r.pdf, 15 MB    

Studentská hlídka (všechna čísla). Život (všechna čísla). Katolík (všechna čísla).

Bitnar Vilém, Doležal Josef, Formánek František, Kozák Josef, Kajpr Adolf aj. red., 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Podnázvy: Studentská hlídka (1909 – 1918, v letech 1915 a 1916 nevycházelo) – časopis katolického studentstva, – list katolického studentstva českoslovanského (později); Život (1918 – 1936) – myšlenky o socialismu, umění, náboženství a politice, – myšlenky o náboženství, životě, umění a politice, – revue pro politiku, kulturu a umění, – revue pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu, politiku, – časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku (od r. 1928); Katolík (1936 – 1942 po č. 13, 1945 jen č. 1 – 1948 po č. 9) – list Svazu katolických mužů (a Katolické akce), – list pro kulturu a život z víry (od r. 1945).
Příloha Studentské hlídky Jitro (ve Sh1112 až 1415) se r. 1919 osamostatnila a je proto v naší Knihovně zařazena už k tomuto samostatnému časopisu. Ovšem péčí Bitnarovou se už ve Sh10 objevuje nestránkovaná nepravidelná příloha Poesie, která ve Sh1011, stále ještě nestránkovaná a nečíslovaná ale již pravidelná, dostává název: Poesie. Ukázky středoškolské Musy. Také ji už zařazujeme k Jitru.
U roč. Sh1314 je chyba stránkování – po str.128 následuje str. 133; nic není vynecháno. Z roč. Zv2324 jsme str. 161 až 333 vyndali, neboť tvoří samostatnou publikaci Svatý Tomáš Aquinský. Thomas de Aquino, svatý, Pius XI., Krlín Josef (red.), 1924– je zařazena v pododd. 1302 Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302.
K bibliografii zatím:
Bibliografie periodika Katolík (1945 – 1948) – převzato z adresy.
Česká liga akademická 1906 – 1916. Ročenka vydavatele.
Také zde by bylo záhodno, kdyby se některý čtenář ujal zpracování bibliografie Studentské hlídky a stejně tak Života i Katolíka dp r. 1943. Předem děkujeme.
A ještš jedna prosba. Časopis Život vydával i řadu hodnotných knih – většina jich už v naší Knihovně je; jsou označeny jako Knihy Života. Zveřejnění všech čísel časopisu Život by mohlo napomoci k sestavení kompletního seznamu všech "Knih Života". I za takovouto příp. pomoc děkujeme.


Dobrá cesta. Výbor z přednášek prázdninového kursu katolického učitelstva.

Hanzelka František, Kuncek Jan, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

1. kurs, ve Frýdlantě nad Ostravicí, 1930.
2. kurs, v Českém Krumlově, 1931.
3. kurs, na Svatém Kopečku, 1932.
4. kurs, v Banskej Bystrici, 1933.
5. kurs, v Náchodě, 1934.
6. kurs, v Užhorodě, 1935.
7. kurs, ve Znojmě, 1936.
8. kura, v Trenčíně, 1937.
9. kurs, v Domažlicích, 1938.
10. kurs, ve Valašském Meziříčí, 1940.
11. kurs, v Jičíně, 1941.
12. kurs, ?.
13. kurs, v Levoči, 1947.
O dalších svazcích podle tohoto seznamu nevíme; jakékoliv zjištění v tomto směru (např. novinové články) s díky uvítáme.


Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství.

Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil aj. red., 1910
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Proč Vychovatel? Chceš-li zničit národ, utaj jeho historii. To se u nás děje: bláboly o husitství, o roku 1620, o Rakousku-Uhersku, o roku 1918, o německé okupaci. Podpůrný prostředek: rozvrať výchovu a školství. Rovněž toto se děje: inkluse, asistentky ve třídách, osnovy a učebnice indoktrinované zrůdnostmi zvanými evropské hodnoty, korona se k rozvratu využívá naplno. A výsledky tu jsou: Mnozí se už dokonce ptají, zda vůbec nějaký český národ ještě existuje. Nákup zámořských vrtulníků je z hlediska záchrany národa směšný. Proto Vychovatel – i když všeobecná znalost pravdivé národní historie je ještě důležitější.
Vychovatel vycházel v letech 1885 – 1935: roč. 1, č. 1 (1885) – roč. 50, č. 3 – 4 (1935).
Přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 – 1897), Učitelská příloha (Up: 1898 – 1928), Katechetská příloha (1898 – 1909), Věstník katechetský (Vk: 1910 – 1932). Změny podnázvu: Orgán Katechetského spolku v Praze a Jednoty českého katolického učitelstva v Království Českém (1898), Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství (1897 – 1930), Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské (1931 – 1935).
Inventura: Chybějí roky1887, 1888, 1909, 1934 a 1935; kromě toho, v některých ročnících chybějí některá čísl. Budeme vděčni za pomoc při definitivní kompletaci, rovněž uvítáme upozornění na příp. přehozené stránky.


Dějiny minoritů a karmelitánů ve středověku.

Waddingus Lucas; Ventimiglia Mariano, 1625
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti

1. Annales Minorum, in quibus res omnes trium Ordinum a S. Francisco institutorum ex fide ponderosius asseruntur ... Poprvé 1625 (toto vyd.), naposledy v tomto znění 1651 (autor žil * 1588, † 1657).
2. Historia chronologica priorum generalium latinorum ordinis beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, in qua vitae gestaque eorum, atque res memoratu digniores, quae sub singulorum acciderunt regimine, breviter describuntur, auctore Mariano Ventimiglia ... Jediné vyd. 1773 v tomto znění (autor žil * 1703, † 1790).,

Pozn.: "V roce 1216 (nebo 1219) kázal v Lateránské basilice sv. Angel Jeruzalémský (karmelitán) velkému počtu věřících mezi nimiž byli i sv. František a sv. Dominik. Aniž by se dříve znali, sv. Angel po kázání sv. Dominika pozdravil: „Buď zdráv, velký odpůrce herezí“, a sv. Františka pak takto: „Pro svou pokoru budeš následovat Krista tak, že obdržíš jeho stigmata“. Sv. Dominik i František pak sv. Angelovi předpověděli, že dojde mučednické smrti na Sicilii. Ve vzájemné lásce a pokoře pak setrvali v rozhovoru o Písmu svatém, víře a na modlitbách ještě celý den a noc, a když přicházeli ke kostelu sv. Sabiny, potkali urozeného ale malomocného člověka, který se na jejich přímluvu uzdravil. Srov. str. 11 v Historia chronologica a str. 170 v Annales Minorum."


Slovník novozákonní řečtiny

Tichý Ladislav, 2001
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

Volně na internetu – 1. vyd.; 2. vyd. vyšlo jako příloha jiné publikace v r. 2011 (toto vyd. volné asi není?).


Paměti venkovského faráře. Zápisky kněze po veliké revoluci.

Devoille Augustin, 1923
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus a osvícenství z Francie a USA (a u nás masarykismus)

Jediné české vyd., od slavného francouzského spisovatele-kněze nic jiného česky ani slovensky nevyšlo. Orig.: Mémoires d'un curé de campagne, 1854, 1858 a 1864. Jindy ve Francii, kde dodnes ve školách žáci před vyučováním povinně zpívají osvícenskou Marseillaisu (Nechť nečistá krev napojí brázdy našich polí) namísto modlitby Otče náš, nevyšlo. Za pozornost stojí, že všechna tři francouzská vydání vyšla v době, kdy ve Franci (za císařství) byla Marseillaisa jako hymna zakázána. A tak je buď na výsluní Marseillaisa a knihy jako tato nevycházejí, což je "tolertantní libertální demokracie", nebo je Marseillaisa zakázána, děti se modlí Otče náš a tyto knihy volně vycházejí, což je "extrémistická diktatura". Prostě není možné obojí, čili multikulturalismus je vpravdě nemožný. To jsme to s tou vládou "osvíceného" mýlícího se rozumu dopracovali, že? A ještě dopracujeme ... Že rozum dlící v pravdě vládnout nesmí.