Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Poslední přírůstky do Knihovny

Průbežný přehled o všech novinkách můžete získat nastavením RSS kanálu

.

Potratová pandemie, s ní spojené nepravdy, a pandemie kovidismu

Westen John-Henry, Acker Pamela, Basler Antonín, Luzarová Marta, Seidler Thomas, 2021
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

1. Zrůdnost vakcinace.
2. Stanovisko ČBK – Česká biskupská konference (odpovědnost: Jeho Excelence Msgre. Mgr. Antonín Basler).
3. Dopis biskupu Baslerovi.
4. Nepravdy spojené s vakcinací stručně a jasně: "Vakcíny využívající fetální tkáň: 12 nepravdivých předpokladů."


Pozdvižení v západní Evropě – ale i na Slovensku

Bhakdi Sucharit a kol., Cagáňová Veronika a kol., 2021
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

1. Naléhavý otevřený dopis profesorů a vědců Evropské lékařské společnosti ohledně obav z bezpečnosti vakcinace covid-19 – dopis evropským úřadům a důvody jeho zvěřejnění. Proč mnoho západoevropských zemí náhle zastavilo očkování a proč je zase tak náhle obnovilo? Pán Bůh odplať za český překlad, anglický text zatím ponecháváme jako corpus delicti pro české potrhlé (nebo zlovolné?) vakcinátory a jejich zdejší souvěrce.
2. Ale i na Slovensku se někteří odborníci snaží o rozumnost. Tamní Lékárnící za život předkládají alarmující zprávu COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína? Zveřejňujeme ji ve dvou částech: text a tabulku, i když ani tady se neřeší další eticky vážné otázky: např. jestli je vakcína bezpečná (nejen teď, ale i dlouhodobě) a jestli jde o natolik vážnou chorobu, aby to ospravedlňovalo očkování, navíc masové, nevyzkoušenou, experimentální vakcínou.
3. Aktualizace k 3. březnu 2021 – https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
4. A hlavně: Lékárníci za život zaangažovali přední odborníky ze souvisejících oborů a předkládají souhrnnou zprávu o celé problematice. Tato zpráva patří do ZLATÉHO FONDU Knihovny Libri nostri a kdokoliv se o vakcínách a o tzv. očkování vyjadřuje, měl by se s ní podrobně seznámit. To platí i pro duchovní správce a v prvé řadě pro biskupy. Nikdo by neměl jen tak plácat, co mu slina na jazyk přinese nebo kde co zaslechl. Mluví někdo o desinformacích? A četl takový tuto zprávu? ČTĚTE Lékárníci za život – vynikající, čtivé, perfektně zdůvodněné a argumentačně podložené články o důležitých zdravotních otázkách dneška!
Pozn.: A v souvislosti s tzv. očkováním nemluvě o přestoupení prakticky všech ostatních Božích přikázání (nejen 5. přikázání – tohoto pododdělení), např. majetkových (likvidace živnostníků ve prospěch koncernů, obrovské bujení všestranné závislosti lidí na státu, hrabivost pharma-firem, bohatí ještě více bohatnou, chudí chudnou, bezbřehá inflace ničím nekrytých peněz, ekonomika postavená na dluzích a j.).


Svatováclavská studia

Cardal Roman red., 2020
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Sborníky postupně vycházejí.
0. Česká země na dějinném rozcestí. Roman Cardal.
1. Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí. Tento sborník přináší radostnou zvěst: existuje cesta z dnešního marasmu. Esej Romana Cardala (pro její význam jsme ji zařadili také zvlášť jako úvodní článek – bod 0.) popisuje příčiny rozcestí, na kterém jsme se ocitli a vyvozuje o co se historicky máme opřít. Ostatní texty inspirují k hledání východiska.
2. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti (separát sborníku). Většina článků se zabývá rozborem současného neradostného stavu českého školství. Někteří navíc rozebírají řešení vhodná k široké společenské diskusi, která může vést k nápravě a změně směrem k lepšímu stavu vzdělanosti.


Morální aspekty umělého oplodňování

Cagáňová Veronika a kol., 2020
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

1. Morálne aspekty asistovanej reprodukčnej technológie (ART).
2. Asistovaná reprodukčná technológia (ART) krok za krokom.


Zločin a trest (t. j. příčiny a důsledek). 1. Slovenský zákonník 1939 – 1943. 2. Norimberský proces. Sborník materiálů. Díl první. Díl druhý.

Tiso Jozef a j., Горшенин Константин Петрович (hl. red.), Сафонов Григорий Николаевич (red.), Голунский Сергей Александрович (red.), Никитченко Ион(а) Тимофеевич (red.), 1953
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodní socialismus korporací a oligarchů

Podklady ke studiu totalitních režimů. Jen pro nekomerční účely.
Orig.: Нюрнбергский процесс. Сборник материало. Т. 1. Т. 2. 1952, 1954 (2. vyd. opr. a dopl.) a 1955 (3. vyd. opr.).
Dále viz např.: Svět včerejška, dneška a … Žantovský Petr, 2020 v pododd. 1113: Publikace Medias res – výběr.


GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách.

Čajka František, Chromá Martina, Knoll Vladislav, Pilát Štefan, Spurná Kateřina, , 2017
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Nauka o češtině a staroslověnštině

Z portálu Gorazd, o němž v úvodu k tomuto pododdělení, přebíráme dvě brožury:
1. GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. (Slovanský ústav). Projekt GORAZD zpřístupní široké odborné i laické veřejnosti výsledky dlouholeté práce české paleoslovenistiky: monumentální čtyřdílný Slovník jazyka staroslověnského (1966 – 1997) včetně Dodatků k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského (2016), ukázkovou část rozšířeného nového vydání Slovníku nejstarších staroslověnských památek (1. vyd. 1994), první vydaný svazek Řecko-staroslověnského indexu (2014) a jedinečnou staroslověnskou kartotéku čítající přes milion kartotéčních lístků. Mezi výstupy projektu budou patřit také speciální softwarové nástroje určené pro digitalizaci vícejazyčných slovníků výkladového či encyklopedického typu.
2. Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách. PhDr. František Čajka, Ph.D. (a kol.), Slovanský ústav. Publuikace tvoří podstatnou a nedílnou část českého písemnictví, kultury a vzdělanosti. Zároveň je také součástí širokého proudu slovanského písemnictví, které se rozvinulo zejména u jižních a východních Slovanů. V předložené publikaci přehledným způsobem představujeme především výsledky literární činnosti, které vycházely z cyrilometodějského díla na Velké Moravě a které byly, jako jeho pokračování, součástí kultury středověkých Čech. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., je jediným akademickým pracovištěm v České republice, které se představenou problematikou zabývá jak ve velmi širokém tematickém záběru, tak různým způsobem zpracování (lexikografické práce, činnost ediční, vědecké studie a monografie). Představenou publikaci připravili členové oddělení paleoslovenistiky a byzantologie (František Čajka, Martina Čechová, Václav Čermák, Martina Chromá, Vladislav Knoll, Václav Konzal, Petra Melichar, Štefan Pilát a Kateřina Spurná).


Vítězové – kompletní (všechny svazky)

Braito Silvestr Maria Josef aj. red., 1948
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

"Vítězové. Naši Vítězové musejí více proniknouti. Dočítáte se v Hlubině, v čem záleží křesťanská dokonalost, o tom, že všichni jsou povoláni ke svatosti. Proto jsme založili sbírku Vítězů, abychom ukázali na nejstarších i na nejnovějších příkladech, že všechny stavy a všechny povahy mohou opravdu uskutečniti Krista a jeho učení v konkrétním životě. Proto uveřejňujeme především životy svatých neznámých, poslední doby. Všechny řády i kongregace tu mají příležitost ukázati světu svůj skrytý poklad, ukázati, jak jejich duch vedl skrze svaté zakladatele anebo svaté členy, jak vedl k naplněni Evangelia. Máme již řadu rukopisů v zásobě, takže již celý příští rok je vlastně obsazen. Prosíme proto všechny své čtenáře, aby se podle možností abonovali i na Vítěze anebo aspoň, aby upozornili na Vítěze ty, kterým je Hlubina poněkud vysoká. Zvláště veledůstojní páni mohli by nám zde svou propagací velmi prospěti. Vítězové jsou zaručeni, nejsou v krisi, ale je nám líto, že nejsou ještě více rozšířeni. Vydali jsme již 10 životů svatých. V tomto počtu může každý najiti svého svatého, svůj vzor. Braito" Vítězové. Na hlubinu 1935, č. 10, str. 644n.
Roč. 8 v r. 1941 Němci zakázali (poslední byl sv. 0805), takže pokus o pokračování byl učiněn až po osvobození Československa v r. 1945, avšak v r. 1946 vydávání, snad pro nedostatek invence, končí: do edice byl zařazen už jen sv. 7 jako poslední.
Pozn. 1: Jednotlivé svazky jsou různého původu. Pokud by někomu vadila horší kvalita některého svazku, napište nám – pokusíme se daný svazek obstarat odjinud.
Pozn. 2: Náš obdiv patří bedlivé knihovnici Mgr. L. K. – byli jsme v šoku, když se v poště najednou objevila všechna dosud chybějící čísla ...


Gréckokatolíci Slováci v minulosti a prítomnosti

Fillo Mikuláš, 1943
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Slovensko

Jediné vyd.


Bože ľubľu Ťa. Molitvennik gr.-kat. molodeži.

Ґойдіч Павел Петро, blahoslavený 2001, 1947
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ

Molitvennik (dlja) molodeži vyšel pod různými názvy a s poněkud rozdílnými obsahy v Prešově nebo v Užhorodu víckrát: 1930, 1937 (dvakrát), 1943 a 1947 – tento je nejznámější.


Vrbětický příběh

Beňo Radovan (článek), Andrej a Jan (řeči o tombole), 1967
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 8. přikázání Boží

Stal se už v roce 1967 a je znám pod názvem "Hoří, má panenko".
Pro připomenutí: Na hasičském bálu rozkradli tombolu a následoval výbuch. Soudruzi hasiči vyzývali soudruhy účastníky bálu: "Soudruzi, prosíme, vraťte to do té tomboly. Zhasneme a když to budete vracet, nikdo neuvidí, že jste to předtím z tomboly vzali." Zhasli tedy světlo, ale soudruzi účastníci bálu rozkradli z tomboly i vše, co tam dosud zbývalo. Následoval druhý výbuch, který tombolu zcela zničil. Potom probíhala volba miss bálu. Podle až dnes platných genderových pravidel byla za miss zvolena dvojice Čuk a Gek. Hasičský bál se konal za řízení hasičů Bohuslava Sobotky (29. 1. 2014 – 13. 12. 2017).
Takže: Všichni ke všemu mluví, každý má jakousi potřebu se vyjádřit, ale pravdu vlastně nikdo nezná. Proto připojujeme zásadní článek "S pravdou ven".