Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Thomas a Kempis


Thomae a Kempis De imitatione Christi libri quatuor

Thomas a Kempis, Gerlach Hermann Martin Theodor, 1909
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

(název pokračuje:) textum edidit, considerationes ad cuiusque libri singula capita ex ceteris eiusdem Thomae a Kempis opusculis collegit et adiecit Hermannus Gerlach. Nejslavnější spis pozdního středověku (o datování přechodu středověku do novověku viz úvod k pododdělení 1605: Středověké právo v zemích českých a ve Svaté říši římské), příručka osobní zbožnosti, která patřila k nejčtenějším knihám vůbec; i česky vyšla v desítkách vydání, nejnovější překlady uveřejňujeme. Lze řící, že obliba přítučky je úměrná míře zbožnosti lidí v té které době. Jde o 3. (a poslední) rozšířené a zdokonalené vydání úvah doplňujících Kempenského čtyři fundamentální knihy. Kromě toho:
1. textový pdf tvar, který obdržel náš dárce od dárce jiného; jde o vydání Čtyř knih, které je z roku 1911.
2. naskenované vydání z roku 1867 stažené z adresy http://archive.org/details/deimitationechr00thomgoog – srov. pečlivost a krásu tehdejší sazby s lepeným "Pernikářem" a můžeš začít kritizovat tehdejší a obhajovat dnešní církevní poměry. A což teprve barevné středověké manuskripty!


O následování Krista, čtvero knih

Thomas a Kempis, 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

PřekladTK1 – světícího biskupa pražského Dr. Jana Nepomuckého Sedláka, bohatě ilustrovaný a doplněný množstvím osvědčených modliteb; lze je doporučit každému, kdo se chce dobře modlit a je snad unaven plytkým deštěm moderních modlitbiček, které málokdy co vyprosí. Poprvé vyšlo r. 1900 v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 87. Podruhé v r. 1914 opět v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 129. 3. opr. vyd. vyšlo r. 1921 naposledy v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, neboť na toto zde uveřejněné 4. opr. vyd. Dědictví již nemělo prostředky, takže je pro ně zaplatil a vydal překladatel.


Ctihodného Tomáše Kempenského Zlatá kniha o následování Krista

Thomas a Kempis, 1913
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

PřekladTK2 – přetisk tohoto nového 4. vydání od faráře Josefa J. Vejchodského pak vyšel nezměněn, podle údajů NK ČR, ještě v roce 1924 a snad i r. 1933.


Hořicí srdce – Kempenského slabikář duchovního života

Thomas a Kempis, Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1933
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

PřekladTK3 – krácený překlad s úvodním slovem, který se snaží o přiblížení textu zájenci o duchovní život poukazem na zkušenosti sv. Terezie Ježíškovy. Pozn.: V témže roce vyšel i další překlad s okultistickým výkladem od teosofa Karla Weinfurtera (pan spiritista pobýval nějaký čas na psychiatrii) v nakladatelství Zmatlík a Palička; do řady překladů toto dílo nepočítáme (pochopitelně nemá církevní schválení), byť věhlasný mystik zemřel na následky mučení německými socialisty.


Čtvero knih o následování Krista

Thomas a Kempis, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

PřekladTK4 – z latiny přeložil Karel Vrátný (vyšlo 1934, 1941 a bez ilustrací1947 – poslední dvě jsou jistě textově stejná, neboť Msgre. Vrátný † 1937). Pozn.: Do úplnosti nabídky všech překladů stěžejního katolického duchovního díla za posledních 100 let zbývá ještě poslední překladTK5, od Josefa Pernikáře pod názvem Následování Krista, příp. Čtyři knihy o následování Krista (vyd. 2001); poprvé vyšel r. 1968, naposledy r. 2001. Na internetu je bežně ke stažení v textovém tvaru ať už jako .pdf, .doc, .odf nebo .html; i když tedy to s autorskými právy na tento text nebude tak žhavé, do doby explicitního povolení nebudeme snad zatím tyto příklady následovat, ani na ně naopak upozorňovat tím, že bychom zde uvedli jejich adresy.