Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ježíškovo sluníčko. Marie Lucie Chausset de Lambert 1920 – 1926.

Tomíško Čeněk Maria,

Školské sestry OSF, sv. 33. Podruhé: Hradec Králové, Družstevní nakladatelství, 1943. Orig. Lucette: 1920 – 1926. Marmoiton Victor, 1927 (pozdější uprav. vyd. až do r. 1948).  Katolická bibliografie celého oddělení 01

  Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

  Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  0106 Konkordance české, slovenské nebo latinské, slovní i věcné

  V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky


  Biblická encyklopédie čili Seznam důležitějších textů Písma sv. na všecky články víry a mravů učení katolického, jakož i na zamenitější biblické osoby, města obyčeje atd.

  Frencl Innocenc Antonín, 1866

  (název pokračuje:): rukověť ku prospěchu kazatelů, katechetů a milovníka Písma svatého vůbec, sestavená a příslušnými oddíly a podíly opatřená a vydaná od Innocencia Antonína Frencla. Poslední, 3. vyd. (1. vyd. 1855, 2. vyd. 1859).


  Slova života. Věcná konkordance textů Písma svatého

  Merell Jan, 1960

  V naší Knihovně nemůže chybět tato skvělá práce Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. Poznamenejme jen, že českou slovní katolickou konkordanci Písma svarého dosud nemáme, i když by její strojové zpracování už nemělo být problémem. Jako text se nabízí právě Česká bible Hejčl-Sýkora. Námitka, že nejde o nejnovější hovorový jazyk, neobstojí: protestanti mají svou slovní konkordanci už od r. 1901, a pak v letech 1933, 1941, 1953, 1958 – 1963 (velká) a 1993 (vydaná Českou biblickou společností – dotovanou i katolíky); všechny podle kralické interpretace bible, takže příp. poukaz na ne úplně dnešní češtinu České bible působí úsměvně.


  Studnice Boží moudrosti: encyklopedie výroků Písma svatého a sv. Otců

  Vaněk František Bernard, 1939

  Ovšem předchůdkyní Slov života a jejich inspirací byla tato snad ještě skvělejší Studnice, jejímž autorem je katolický kněz, umučený německými socialisty v Dachau roku 1943 ...


  Concordantiarum universae scripturae sacrae

  Peultier Eugenius, Etienne Louis, Gantois Leo, 1939

  Nejprve je tu úvod a podrobné synoptické tabulky z dějin a místopisu Starého i Nového zákona; konkordance na informace v tabulkách často odkazuje. Hlavní text následuje, kvůli značnému rozsahu, v pěti částech: Část 1, a – demento; Část 2, demergo – gregatim; Část 3, gremium – negligo; Část 4, nego – Sarohen; Část 5, Saron – Zuzim. Za souborem se synoptickými tabulkami i za každou částí umísťujeme totéž ještě jednou, avšak v textovém tvaru a v nízkém rozlišením: tuto digitalizaci nabízí archive.org – jde o (textově shodné) vydání této konkordance z r. 1897.