Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 17

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Poznámky: 1. Martyrologium Romanum je v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců. 2. Graduál, Kyriál a Liber usualis v odd. 19 – Církevní zpěv a hudba. 3. Neliturgická zbožnost vč. různých pobožností je v oddělení Asketiky (0607: K osobám Nejsvětější Trojice, 0608: Křížová cesta, 0609: K Panně Marii vč. růžence, 0610: Ke svatým a k Božím andělům). 4. Přípravy na udělení svátostí jsou v pododd. 0613: Přípravy ke svátostem. 5. Tzv. Lekcionáře by byly v pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

1707 Liturgické příručky

V oddělení: Liturgika


Liturgia sv. Jana Zlatoústeho

Hopko Vasilij (blahoslavený 2003 red.), 1968


Hymny. Sv. 1. Z Rímskeho breviára a 3 sekvencie z Rímskeho misála. Sv. 2. 4 antifony z Rímskeho breviára a 2 sekvencie z Rímskeho misála.

Ďurka Ján (pseudonym Silan Janko), Jalovecký Ján, 1943

Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.


Přírůčka církevních průvodů a jiných pobožností

Malý Alois, 1937

2. vyd., ovšem 1. a 3. vyd. byly v podstatě jen jakýmisi kratičkými separáty.


Caeremoniale episcoporum

Benedictus XIV., Leo XIII., 1948

Clementis VIII., Innocentii X. et Benedicti XIII. jussu editum; Benedicti XIV. et Leonis XIII. auctoritate recognitum, editio tertia post typicam. Poslední vydání před r. 1984, kdy papež text kompletně změnil.


Ctih. kněze Martina z Kochemu Výklad nejdražší oběti Mše svaté

Cochem Martin von, 1933


Nová úprava římského breviáře a missálu

Hrubík František, 1912


Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus I

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1902

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus I.: Complectens rubricae generales Missalis, et ritus servandos in celebratione Missae Privatae et Solemnis. Zařazujeme sem i: Ritus servandus in celebratione Missae a De defectibus in celebratione Missarum occurentibus, obojí – stav z r. 1920 a z r. 1963.


Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus II

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus II.: Complectens prosecutionem partis II de Missa De requiem, de expositione ss. Sacramenti, etc., etc. item sensum litteralem et mysticum rituum et caeremoniarum Missae; partem III de defectibus, et partem IV de Breviario.


Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus III

Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903

(název pokračuhe:) in missae celebratione, officii recitatione et sacramentorum administratione servanda. Tomus III.: Complectens partem V De proprio de tempore, De sanctis et De communi Missalis et Breviarii; ac partem VI De Sacramentorum administratione, De Exequiis, Benedictionibus, Processionibus aliisque in Rituali praescriptis.


Mše svatá podle obřadu círke východní, jak se konává u sjednocených katolických Výchoďanů s přídavkem rozličných modliteb týkajících se jednoty církevní

P. A. S. M., 1911

V Kroměříži Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavené Panny Marie. Názor čtenáře V.: "Vzhledem k tomu, že někteří katolíci nacházejí (ovšem nouzové) útočiště před modernistickými novotami v chrámech řeckokatolíků, bylo by, myslím, užitečné zpřístupnit tuto drobnou knihu z počátku minulého století."


Gréckokatolícky liturgikon

Korba Emil, 1976

Obsahuje tyto hlavní kapitoly: liturgia svätého Jána Zlatoústeho, liturgia svätého Bazila Velkého a menlivé časti liturgie. Důvod zařazení je týž jako u knihy předešlé.