Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 16

autor neuveden,

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje, což je přirozené v situaci, kdy je stát ještě oddělen od Církve. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: 1. Jádro Zemí Koruny české tvoří České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví a po většinu doby také celá Lužice. 2. Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 02) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam pro osvětu našich lidí: na prvním místě je ovšem osvěta náboženská (jí slouží všech 18 ostatních oddělení a dílem i oddělení 02), na druhém místě pak osvěta historická, která je v těchto ostatních odděleních obsažena jen implicitně, částečně. Národ svou historii bezpodmínečně musí znát a musí ji znát nezkresleně: bez toho, i kdyby byl sebevíc nábožensky vyspělý, nutně zahyne, budoucnost by nemohl mít. Je smutným paradoxem, že tato skutečnost je dokonale známa nepřátelům národa, kteří národní historii zamlčují a matou, ale nakolik je známa národu samému? 3. Mnoho dokumentů z dějin našeho národa 9. až 12. stol. je na adrese stránek společnosti Moravia Magna.

  1606 Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská

  V oddělení: Dějiny našeho národa

  Trvala v letech 800 – 1806.


  Revers pánů a rytířstva v Království českém; Dem durchlauchtigen, Hochgeborenen Fürsten und Herrn

  Budovec z Budova Václav, Schlick Joachim Andreas von Graf , 1620

  1. Kapitulační revers v Praze uvízlých poražených (tzv. českých) šlechticů, kteří zradili český národ a válčili na straně Němců (s výjimkou Bavorů), vydaný pátého dne po záchraně českého národa na Bílé hoře a předaný Maxmiliánu Bavorskému, vítězi a náměstku císaře.
  Připojujeme také znění reversu převedeného do moderní češtiny, aby lépe vynikla zbabělost a podlézavost povstalců, která jim ovšem nebyla nic platná, a krátkou autorskou poznámku k převodu.
  O tomto dokumentu hovořila v naší Knihovně již publikace K temnotám v české historii. Korous Karel, 2007 (pododd. 1506 Boj s reformací a dřívějším protestantismem), a to jako o Roudnickém dokumentu podle místa, kde jej nalezl František Palacký (který na něm ale ztroskotal kvůli lpění na svých nesmyslných předsudcích o české historii).
  2. Datum Görlicz, den 2. Martii Ao 1621. Jedna z proseb o milost německého vůdce "českých" pánů.


  Bitva na Bílé hoře

  Kryštůfek František Xaver, 1908

  V dnešní době, kdy český národ se sklání pod šíleným ekonomickým tlakem Německa, je třeba připomenout dobu, kdy hrozilo Čechům, že budou Německem zcela zničeni. A bylo to už 300 let před německým protektorátem ve 20. stol. – na počátku stol. 17. Je třeba zvláště dnes vnímat a volat, že právě bitvou na Bílé hoře byl český národ zachráněn. Zachráněn, když se tehdy proti nám postavila elita zrádné české šlechty s Německem (kromě Bavorska) kolaborující dokonce vojensky.


  Aurea Bulla Caroli Quarti Imperatoris Romani Zlatá bulla Karla IV. císaře římského

  Karel IV. Lucemburk, 1908

  1. Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit, Band II., Heft 2, str. 5 – 48. Zeumer Karl, 1908: a) ocr skenů. b) text.
  2. Zlatá Bulla, Císaře Karla Čtvrtého, Léta 1356. v Norimberce vyzdvížená. Nyní vedle Latinského a Německého Exempláře s pilností přehlídnutá a zkorigovaná. Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 1619.
  3. Kratičký separát z knihy Karel IV., státnické dílo. Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 2003.


  Arcičíšnictví a kurfiřství králů Českých v Německé říši

  Špaček Karel, 1866

  Právník V.


  Karel IV. Státnické dílo.

  Karel IV. Lucemburk, Mašek Richard, Bláhová Marie, 2003

  Obsah: Předmluva, Karel IV. Státnické dílo – překlady (Založení Nového Města pražského a kláštera Na Slovanech: Zakládací listina Nového Města pražského / Osvobození obyvatel Nového Města pražského od daní / Zakládající listina kláštera Na Slovanech, Listiny ze 7. dubna 1348: Obecné stvrzení výsad, jež českým králům přiznali římští králové a císaři / Stvrzení listiny, jíž Fridrich I. povoluje Vladislavovi nosit královskou korunu / Stvrzení Zlaté bully sicilské Fridricha II. a její doplnění / Stvrzení listiny, jíž Fridrich II. uznává volbu Václava I. / Stvrzení listiny, jíž Rudolf II. potvrzuje Václavovi II. kurfiřství / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. svěřuje Václavovi II. slezská léna po Jindřichu Vratislavském / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. uznává dohodu mezi Václavem II a Jindřichem Vratislavským / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. uděluje Václavovi II. vratislavské knížectví / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. potvrzuje Václavovi II. kurfiřství / Stvrzení listiny Albrechta I., podle níž český král není povinen nosit u císařského dvora korunu / Moravská listina / Slezská listina / Zakládací listina Karlovy univerzity, Maiestas Carolina: Státní náboženství a postih kacířství / Ustanovení proti zcizování královských statků / Správa soudnictví / Zachování pokoje a právního stavu v zemi / Obrana království v případě války / Ochrana lesů / Ustanovení o odúmrtním právu / Práva šlechty / Sexuální morálka a rodinné právo / Doplňky k trestnímu a odúmrtnímu právu / Řád zemského práva / O vdovách a sirotcích / Odvolání zákoníku Maiestas Carolina).
  Zlatá bulla císaře Karla IV. z roku 1356 / Norimberský zákoník / Zákony schválené na sněmu v Métách dne 25. prosince 1356 – v Knihovně Libri nostri patří do předchozího pododdělení Svatá říše římská.