Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 16

autor neuveden,

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje, což je přirozené v situaci, kdy je stát ještě oddělen od Církve. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: 1. Jádro Zemí Koruny české tvoří České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví a po většinu doby také celá Lužice. 2. Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 02) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam pro osvětu našich lidí: na prvním místě je ovšem osvěta náboženská (jí slouží všech 18 ostatních oddělení a dílem i oddělení 02), na druhém místě pak osvěta historická, která je v těchto ostatních odděleních obsažena jen implicitně, částečně. Národ svou historii bezpodmínečně musí znát a musí ji znát nezkresleně: bez toho, i kdyby byl sebevíc nábožensky vyspělý, nutně zahyne, budoucnost by nemohl mít. Je smutným paradoxem, že tato skutečnost je dokonale známa nepřátelům národa, kteří národní historii zamlčují a matou, ale nakolik je známa národu samému? 3. Mnoho dokumentů z dějin našeho národa 9. až 12. stol. je na adrese stránek společnosti Moravia Magna.

  1606 Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská

  V oddělení: Dějiny našeho národa

  Trvala v letech 800 – 1806.


  Revers pánů a rytířstva v Království českém; Dem durchlauchtigen, Hochgeborenen Fürsten und Herrn

  Budovec z Budova Václav, pán, aj.; Schlick Joachim Andreas von, Graf , 1620

  1. Kapitulační revers v Praze uvízlých poražených (tzv. českých) šlechticů, kteří zradili český národ a válčili na straně Němců (s výjimkou Bavorů), vydaný pátého dne po záchraně českého národa na Bílé hoře a předaný Maxmiliánu Bavorskému, vítězi a náměstku císaře.
  Připojujeme také znění reversu převedeného do moderní češtiny, aby lépe vynikla zbabělost a podlézavost povstalců, která jim ovšem nebyla nic platná, a krátkou autorskou poznámku k převodu.
  O tomto dokumentu hovořila v naší Knihovně již publikace K temnotám v české historii. Korous Karel, 2007 (pododd. 1506 Boj s reformací a dřívějším protestantismem), a to jako o Roudnickém dokumentu podle místa, kde jej nalezl František Palacký (který na něm ale ztroskotal kvůli lpění na svých nesmyslných předsudcích o české historii).
  2. Datum Görlicz, den 2. Martii Ao 1621. Jedna z proseb o milost německého vůdce "českých" pánů.


  Bitva na Bílé hoře

  Kryštůfek František Xaver, 1908

  V dnešní době, kdy český národ se sklání pod šíleným ekonomickým tlakem Německa, je třeba připomenout dobu, kdy hrozilo Čechům, že budou Německem zcela zničeni. A bylo to už 300 let před německým protektorátem ve 20. stol. – na počátku stol. 17. Je třeba zvláště dnes vnímat a volat, že právě bitvou na Bílé hoře byl český národ zachráněn. Zachráněn, když se tehdy proti nám postavila elita zrádné české šlechty s Německem (kromě Bavorska) kolaborující dokonce vojensky.


  Aurea Bulla Caroli Quarti Imperatoris Romani Zlatá bulla Karla IV. císaře římského

  Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 1908

  1. Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit, Band II., Heft 2, str. 5 – 48. Zeumer Karl, 1908: a) ocr skenů. b) text.
  2. Zlatá Bulla, Císaře Karla Čtvrtého, Léta 1356. v Norimberce vyzdvížená. Nyní vedle Latinského a Německého Exempláře s pilností přehlídnutá a zkorigovaná. Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 1619.
  3. Kratičký separát z knihy Karel IV., státnické dílo. Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 2003.


  Arcičíšnictví a kurfiřství králů Českých v Německé říši

  Špaček Karel, 1866

  Právník V.


  Karel IV. Státnické dílo.

  Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, Mašek Richard, Bláhová, Marie, 2003

  Obsah: Předmluva, Karel IV. Státnické dílo – překlady (Založení Nového Města pražského a kláštera Na Slovanech: Zakládací listina Nového Města pražského / Osvobození obyvatel Nového Města pražského od daní / Zakládající listina kláštera Na Slovanech, Listiny ze 7. dubna 1348: Obecné stvrzení výsad, jež českým králům přiznali římští králové a císaři / Stvrzení listiny, jíž Fridrich I. povoluje Vladislavovi nosit královskou korunu / Stvrzení Zlaté bully sicilské Fridricha II. a její doplnění / Stvrzení listiny, jíž Fridrich II. uznává volbu Václava I. / Stvrzení listiny, jíž Rudolf II. potvrzuje Václavovi II. kurfiřství / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. svěřuje Václavovi II. slezská léna po Jindřichu Vratislavském / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. uznává dohodu mezi Václavem II a Jindřichem Vratislavským / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. uděluje Václavovi II. vratislavské knížectví / Stvrzení listiny, jíž Rudolf I. potvrzuje Václavovi II. kurfiřství / Stvrzení listiny Albrechta I., podle níž český král není povinen nosit u císařského dvora korunu / Moravská listina / Slezská listina / Zakládací listina Karlovy univerzity, Maiestas Carolina: Státní náboženství a postih kacířství / Ustanovení proti zcizování královských statků / Správa soudnictví / Zachování pokoje a právního stavu v zemi / Obrana království v případě války / Ochrana lesů / Ustanovení o odúmrtním právu / Práva šlechty / Sexuální morálka a rodinné právo / Doplňky k trestnímu a odúmrtnímu právu / Řád zemského práva / O vdovách a sirotcích / Odvolání zákoníku Maiestas Carolina).
  Zlatá bulla císaře Karla IV. z roku 1356 / Norimberský zákoník / Zákony schválené na sněmu v Métách dne 25. prosince 1356 – v Knihovně Libri nostri patří do předchozího pododdělení Svatá říše římská.

   Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • StatnDiKareIV-r.pdf, 3.1 MB