Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Uznání islámu v Rakousku

Henner Kamil, Soldát Alois, 1912
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Právník 1912, roč. 51, str. 801 – 806, 853 – 858; vyšlo téhož roku i jako zvl. otisk. Tzv. Evropská unie má stoleté kořeny i v "katolické" monarchii – nejen tato vstřícnost k islámu, ale dokonce na jedné straně spojenectví s muslimskou Osmanskou říší (jejím následníkem chce být Turecko) ve světové válce, kterou "katoličtí" monarchisté rozpoutali, tak na druhé straně jejich vedení války proti křesťanům pravoslavného Ruska (srov. Obrazy z byzantských dějin. 1. díl. Vznik a sláva byzantské říše. 2. díl Soumrak byzantské říše. Müller Karel, 1927, v pododd. 1405: Východ).
Připojujeme tehdejší hodnocení Uznání islámu v Rakousku. Soldát Alois, ČKD 1914, č. 2/3, str. 259nn. Co ovšem v posudku Msgre. prof. Soldáta není, je to, že muslimové se západním novověkým paragrafům smějí a nějakou obdobnou právní úpravu ve svých (sic!) státech prostě nedovolí.