Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Kancionál český

Šteyer Matěj Václav, 1712
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

(název pokračuje:) Do Tisíc PÍSNÍ, Na všecky přes celý Rok Slavnosti, Neděle, a zasvěcené Svátky, pro všecky, přes celý Den obzvláštní časy, Ráno, při Mši, před i po Kázaní, před i po Jídle, k Nešporům, a k Večeru: Naposledy Pro všeliké potřeby, příhody, a důležitosti, za živé i za mrtvé, v sobě obsahujícý. Z nichž Netoliko prostý Lid, ale také Páni Literáti, a Páni Kantoři, při Službách Božích, v čas vystavování Velebné Svátosti, na Poutích, na jakékoli Processi, a při pochovávání mrtvých, hojnost Zpěvu, na přepěkné staré i nové Noty složených, míti budou. Nyní po čtvrtý K potěšení a vžívání pobožných Křestianů Cžeského Jazyka, Nákladem Dědictví Sv Václava (jejichžto Dobrodincové živí i mrtví pobožných Cžtenářů modlitbám se poroučejí) na světlo vydaný.
Vyšel šestkrát: 1683, 1687 (oproti prvnímu rozšířené), 1697, 1712, 1727 a dosud naposledy 1764. 1. vyd. 1683 má podnázev: Více než osm Set a padesáte Písní Na všecky přes celý Rok Slavnosti, Neděle, a zasvěcené Svátky, pro všecky přes celý den obzvlášstní časy, Ráno, při Mši, před i po Kázaní, před i po Jídle, k Nešporům, a k Večeru. Naposledy Pro všeliké potřeby, příhody a důležitosti, za živé i za mrtvé, v sobě obsahující. Z nichž Netoliko prostý Lid, ale také Páni Literáti, a Páni Kantorové, při Službách Božích, v čas vystavování Velebné Svátosti, na Poutích, na jakékoli Procesí, a při pochovávání Mrtvých, hojnost Zpěvů, na přepěkné staré i nové Noty složených, míti budou.
Byl to nejoblíbenější a nejrozšířenější barokní kancioná, století 17. a 18. (Teprve v 19. století jej předstihl Bradáčův svatojanský kancionál.) Všechna vydání vyšla nákladem Dědictví sv. Václava. Tento kancionál také ilustruje jesuitskou politiku pro rekatolizaci našich zemí: znovu získat věřící ani ne tak latinským chorálem jako českým lidovým zpěvem, který rozbujel za předchozích protestantských časů. Tato politika sice byla tehdy úspěšná, avšak Bohu žel pokračovala (a pokračuje) i později, až vše dospělo k dnešnímu stavu.