Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Výbor ze spisů svatého otce a učitele církve Jana Zlatoústa

Ioannés o Chrýsostomos (svatý), Desolda Jan Nepomucký František, 1885
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

Dědictví sv. Prokopa, sv. 24 (spolu s: Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského. Hlavatý Václav, 1885). Z řečtiny přeložil a životem téhož světce opatřil kanovník Jan Nepomucký František Desolda O. Praem..