Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Rohling Augustin


Škola konfessionální. Důvěrné listy bratru tří bodů.

Rohling Augustin, 1889
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Publikujeme s posudkem z ČKD 1889, č. 2, str. 122 – 123.


Židé podle talmudu. Na uváženou křesťanům a židům všech stavů.

Rohling Augustin, 1876
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rasismus

Publikujeme s posudkem z ČKD 1875, č. 5, str. 385 – 386. Doplňujeme slovenské znění (Židia podl’a talmudu. Na rozváženie kresťanom a židom všetkých stavov, 1876).


Mravouka Talmudu čili Záhubné působení židovstva za naší doby

Rohling Augustin, 1876
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rasismus

Pro dokreslení tehdy panující situace připojujeme dvě stati: 1. Mravouka Talmudu, ČKD 1876, č. 3, str. 238 – 239. 2. Jest četba Talmudu dovolena? Beneš Ferdinand prof. ThDr., ČKD 1894 č. 1, str. 14 – 19. Rohlingův spisek vyšel nedávno jako součást antologie Český antisemitismus 19. století, 2010, str. 9 až 124.


Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituelní vraždě

Rohling Augustin, 1883
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rasismus

Vydalo přední katolické nakladatelství Cyrillo-Methodějská knihtiskárna. Autorem je pater prof. ThDr. PhDr., kanovník kapituly U Všech svatých na Hradě pražském, autorita ve znalosti hebrejštiny a židovské problematiky. Katolická církev v posledních 50 letech v mnoha případech někdy až o 180° změnila svou nauku a pohled na židy v judaismu je jedním z příkladů. Dnes naši starší bratři ve víře, ale jaký byl na ně pohled po dobu předchozích dvou tisíciletí? O tom tato kniha. Poznamenejme, že ještě v r. 1931 píše oficiální ČKD u příležitosti úmrtí otce profesora Rohlinga: "Zemřel vynikající učenec a neohrožený bojovník za pravdu." Publikace vyšla uvedeného roku ve dvou osmerkových tiscích z téže sazby o 158 stranách, druhý z nich byl na obálce označen jako třetí vydání, u prvního z nich, který publikujeme, toto uvedeno nebylo. Doplňujeme redakční posudek ČKD 1883, č. 4, str. 255 – 256. Rohlingův spisek vyšel nedávno jako součást antologie Český antisemitismus 19. století, 2010, str. 125 až 218.