Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Müller Karel


Uznání islámu v Rakousku

Henner Kamil, Soldát Alois, 1912
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Právník 1912, roč. 51, str. 801 – 806, 853 – 858; vyšlo téhož roku i jako zvl. otisk. Tzv. Evropská unie má stoleté kořeny i v "katolické" monarchii – nejen tato vstřícnost k islámu, ale dokonce na jedné straně spojenectví s muslimskou Osmanskou říší (jejím následníkem chce být Turecko) ve světové válce, kterou "katoličtí" monarchisté rozpoutali, tak na druhé straně jejich vedení války proti křesťanům pravoslavného Ruska (srov. Obrazy z byzantských dějin. 1. díl. Vznik a sláva byzantské říše. 2. díl Soumrak byzantské říše. Müller Karel, 1927, v pododd. 1405: Východ).
Připojujeme tehdejší hodnocení Uznání islámu v Rakousku. Soldát Alois, ČKD 1914, č. 2/3, str. 259nn. Co ovšem v posudku Msgre. prof. Soldáta není, je to, že muslimové se západním novověkým paragrafům smějí a nějakou obdobnou právní úpravu ve svých (sic!) státech prostě nedovolí.


Obrazy z byzantských dějin. 1. díl. Vznik a sláva byzantské říše. 2. díl Soumrak byzantské říše.

Müller Karel, 1927
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ

Drang nach Osten. Kde má původ? První nebyl ani Hitler, ani Napoleon. První byli křižáci papeže Innocence III., kteří při 4. křížové výpravě r. 1204 utopili v krvi křesťanskou Římskou říši, dnes populárně zvanou Byzanc, kvetoucí Kristovo veledílo trvající téměř tisíc let od r. 313. Důsledky tohoto nebetyčného zločinu byly strašlivé. Římská řiše, do té doby strážkyně Západu před muslimy, se sice jaksi ještě obnovila r. 1261, ale byla již zesláblá, takže se r. 1453 stala snadnou kořistí muslimů sultána Mehmeda II. (poznamenejme, že Západ – od r. 800 sám sebe nazývající Svatou říší římskou – jí při tomto druhém! Pádu Cařihradu samozřejmě nepomohl). Cesta mohamedánů do Evropy v následujících staletích byla volná. Kniha poprvé vyšla r. 1907 a 1908, pro toto vyd. r. 1927 byla ze základu přepracována a rozšířena. Vyšla pak ještě r. 1940.