Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kubeš Konrád Maria

select id,sekce, nazev, charakteristika from podsekce where 1=1 and charakteristika like '%Kubeš%' and charakteristika like '%Konrád%' and charakteristika like '%Maria%' order by sekce,id

Pododdělení 0614

Exerciční knihovna – všechny svazky

Jde o edici toho názvu, řízenou autorsky či alespoň redakčně P. Konrádem Maria Kubešem, S. J.


Maria. Mariologie upravená za mariánské čtení pro věřící lid. I. – III. díl.

Kubeš Konrád Maria, 1941
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Mariologie, O svatém Josefovi

III. díl nákladem vydavatelů Exerciční knihovny (zde pododdělení 0614: Exerciční knihovna). Ze svatých Otců s použitím nejlepší bohoslovné literatury. Díl I. a II. 1936. Autor uvádí, že díl I. lze nazvat Maria v katolické věrouce, díl II. Život Panny Marie a díl III. Maria Panna v úctě věřícího lidu. Děkujeme čtenáři M. za skeny dílu I a II.


Ve šlépějích Neposkvrněné. Modlitební kniha pro všechny stavy, zvláště pro věřící přistupující často k svatým svátostem.

Kubeš Konrád Maria, 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Z modliteb, chvalozpěvů a rozjímání svatých Otců a různých liturgií sestavil P. Konrád M. Kubeš S. J. Dostalo se nám rady, že toto vyd. (navíc s bohatým obrazovým doprovodem) je kvalitnější, než (jediné další) 2. vyd. 1947, I. díl 746 stran plus II. díl (miniaturní asketika) 129 stran, celkem 865 stran. Pokud by však čtenáři žádali i toto 2. vyd., vyhovíme.


Ve škole Kristově. Logika, psychologie a technika duchovních cvičení sv. Ignáce. Rukověť pro exercitátory, informace o duchu ignaciánských exercicií, upravená pro inteligenci a pro klerus.

Kubeš Konrád Maria, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Exerciční knihovna – všechny svazky

Exerciční knihovna, sv. 1.


Pod korouhví Kristovou. Rozjímání svatoignáckých exercicií, obšírněji rozvedená a upravená pro klerus a inteligenci.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Exerciční knihovna – všechny svazky

Exerciční knihovna, sv. 2. 1. vyd. 1936, 2. vyd. 1939 (oboje 542 stran), 3. vyd. 1945 a 1947 (rozšířeno, 807 stran).


Za pravdou Kristovou. Apologetické úvahy a čtení pro dny duchovní samoty upraveno pro inteligenci jako doplněk exercičních rozjímání.

Kubeš Konrád Maria, 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Exerciční knihovna – všechny svazky

Exerciční knihovna, sv. 3.


Po cestách Kristových. Díl I. Poutník. Rozjímání svatoignáckých exercicií, upravená věřícímu lidu pro dny duchovní samoty a měsíční obnovy.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Exerciční knihovna – všechny svazky

Exerciční knihovna, sv. 4. 1. vyd. 1941, zde 2. vyd. upravené, s přibližně stejným počtem stran.


Po cestách Kristových. Díl II. V záhonech Mariiných. Stavovské promluvy pro mládež, vhodné pro exercicie, spolkové konference i pro kazatelnu.

Kubeš Konrád Maria, 1946
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Exerciční knihovna – všechny svazky

Exerciční knihovna, sv. 5.


Mariánská postila. Exerciční pravdy a nejdůležitější věroučné i mravoučné stati z katechismu v rámci církevního roku, upravené za četbu věřícím rodinám.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Exerciční knihovna – všechny svazky

Exerciční knihovna, sv. 6. Obsahuje zajímavou přílohu o kalendáři.


Se štítem pravdy (Apologetická abeceda), I. část

Kubeš Konrád Maria, 1948
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Exerciční knihovna – všechny svazky

Exerciční knihovna, sv. 7a. Rukopis II. části (sv. 7b) komunisti zničili a už pak nebyl znovu napsán. Připojujeme dřívější internetovou publikaci téže knihy, také v textovém tvaru a hustěji stránkovanou z http://michaelsa.cz.


Sbírka homiletických příkladů s připojeným návodem jejich praktického užití na kazatelně i při spolkových promluvách. 1. díl. Víra, základ nadpřirozeného života v Kristu. 1 – 3. část.

Kubeš Konrád Maria, 1948
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické pomůcky

Další díly ani části nevyšly.


P. Konrád Kubeš S. J. – biografie a kompletní bibliografie.

Mikulášek Josef, 2018
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Součástí tohoto celku jsou: 1. Literární dílo Konráda Maria Kubeše. Chronologické seřazení knižního díla dle roku vydání (1935 – 1948). Mikulášek Josef, 2018.
2. Život a dílo Konráda Maria Kubeše, S. J. (1890 – 1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Disertační práce 1. část. Mikulášek Josef, 2019.
3. 2. část ad 2. Textové přílohy. Mikulášek Josef, 2019.
Děkujeme panu doktoru Josefu Mikuláškovi za laskavý souhlas se zveřejněním tohoto velkého a přínosného díla.