Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Štulc Václav Svatopluk

select id,sekce, nazev, charakteristika from podsekce where 1=1 and charakteristika like '%Štulc%' and charakteristika like '%Václav%' and charakteristika like '%Svatopluk%' order by sekce,id

Pododdělení 0101

Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Toto pododdělení má v úvodu sedmero českých textů seřazených podle data vydání.
1. Tzv. Bible pražská.
2. Bible Svatováclavská.
3. Bible Durychova-Procházkova.
4. Bible konsistorní či Svatojanská Krbcova, Srdínkova a Borového.
4.a) Zlatá Bible – perspektivně připravujeme, bude-li zájem.
5. Bible, kterou přehlíželi kanovník P. Štulc Václav Svatopluk a P. ThDr. Lenz Antonín; ilustroval Gustave Doré.
6. Biblí česká Frencla a Desoldy.
7. Bible česká (studijní vydání) Hejčla a Sýkory. Pokud by se někomu zdálo, že i 90 až 70 let od vydání Hejčla-Sýkory (6. a 7.) je příliš, je tu otázka, proč se tak oceňuje protestantská Kralická interpretace stará 500 let.
8. a) Bible česká (lidové vydání) Hejčlova – Starý zákon.
8. b) Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista Sýkorův, v pozdějších vydáních v redakci Hejčla.
(9. český text, Sušilův překlad Nového zákona, je v pododdělení 0104: Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině.)
Pozn. a) Katolickému biblickému nadšenci, který se při četbě a rozjímání omezuje na Písmo sv., je zase třeba připomenout, že rovnocenným pramenem víry a morálky jsou i stejně významné svatá Tradice a Magisterium učitelského úřadu církve.
b) Knihovna Libri nostri byla požádána, aby zařadila i překlad Starého zákona pořízený P. Josefem Hegerem a vydaný souhrnně v letech 1953 – 1958; příp. Colův nebo Škrabalův (Dominikánská edice Krystal, sv. 100) překlad Nového zákona z r. 1948. U těchto překladů Vulgáta sloužila už jen ke kontrole interpretace z hebrejštiny příp. řečtiny; žalmy dokonce podle tzv. Nové Vulgáty Pia XII. Tyto moderní překlady, které jsou všude běžně k mání, zařazovat nebudeme (srov. charakteristiku Breviarium romanum ... Pars hiemalis).
c) Nejlepší souhrnná informace o českých překladech a interpretacích Bible je zde v pododdělení 2002: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních: Český slovník bohovědný. Díl třetí, české překlady blblické. Vraštil Josef, 1926 (str. 334 – 341).


Písmo svaté, vydání dle Vulgáty. Díl první. Díl druhý.

Štulc Václav Svatopluk, Lenz Antonín, Doré Gustave, 1888
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Díl druhý vyšel 1892. Upozornění: Sekulární nakladatel Jan Otto vydal současně i publikaci s obstarožní kralickou interpretací s týmiž ilustracemi.


Život svatých Cyrilla a Methodia, apostolů slovanských

Štulc Václav Svatopluk, 1857
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 12. Připojujeme Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Mareš František Václav, 1970, edice Živá teologie. Teologie včera a dnes, sv. 3 (poslední).