Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0609 K Panně Marii vč. růžence

V oddělení: Asketika


Maria v našich božských dějinách. Mária v našich božských dejinách.

Plus Raoul, 1937

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Slov. 1947. Orig. Marie dans notre histoire divine. 1932.


Rozjímání sv. růžence radostného, bolestného a slavného v přítomné době válečné

Komárek František, 1914


Tajemství posvátného růžence a moderní doba.

Oliva Arnošt, 1931

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.


Pod praporem Královny nebes. Dějiny, zřízení a pobožnosti Mariánských družin.

Škarek Leopold, 1930

Jde o 8. vyd. (poprvé vyšlo 1909, vydání se příliš neměnila, poslední 9. vyd. 1938 je stejné jako vyd. 8.). Všimli jsme si, že na str. 120 jsou tiskové vady.


Ave Maria

Oliva Arnošt, 1935

"upravil Arnošt Oliva" – nepodařilo se nám zjistit, kterou publikaci kterého autora "upravil"; Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Malé hodinky k nejblahoslavenější Panně Marii. Pro bratry a sestry třetího řádu sv. Otce Františka Serafínského i pro všechny ctitele nebes Královny podle římského brevíře.

Pelikovský Pavel Josef, 1924

2. vyd. 1937. Školské sestry OSF, sv. 10.


Májová pobožnost

Muzzarelli Alfonso, 1919

Složil (Il Mese di Maria ossia il Mese di Maggio, poprvé 1785, do r. 1919 hodně přes 100 vyd. v mnoha jazycích) P. Alfons Muzzarelli, S. J. (* 22. 8. 1749 Ferrara, † 25. 5. 1813 Paříž); podle italského vydání (Il Mese di Maggio consacrato a Maria santissima – con nuova aggiunta di esempi per ciascun Giorno del Mese, per cura del sacerdote Lodovico Schuller) Ludvíka Schüllera (P. Schüller Ludwig) přeložil P. Karel Vrátný. Lze říci, že tu jde o původní májovou pobožnost. Pozn.: V Souborném katalogu ČR je 54 výskytů sousloví "Májová pobožnost" nebo "Pobožnost májová": poprvé r. 1853, naposledy r. 1941.


Májové kvety čili nábožné rozjímania o blahoslavenej Panne Marii pre májovú pobožnosť slovenskému katolickému ľudu

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1904

venoval P. Fráňa Vítězslav Sasinek (* 11. 12. 1830 Skalica, † 17. 11. 1914 Štajerský Hradec), jubilárny kňaz biskupstva baňsko-bystrického.


O pravé pobožnosti k Panně Marii

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, 1916

Originál Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge byl napsán r. 1712, nalezen 1842 a rok poto poprvé vydán. V češtině vyšel sedmkrát: čtyřikrát (1916, 1922, 1936 a 1948) pod názvem O pravé pobožnosti k Panně Marii a třikrát nově, jednou jako O pravé oddanosti k Panně Marii, 1992, a dvakrát (1997 a 2001) s názvem O pravé mariánské úctě.


Dokonalé zasvěcení přesvaté Panně Marii Královně srdcí podle bl. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Schmid Max, 1931

Prvním listem je Tajemství Panny Marie, v originále Le secret de Marie; poprvé publikováno r. 1858, přeloženo do více než 30 jazyků, celkem přes 300 vydání – Strom života, L'Arbre de Vie, je (navzdory nevhodné typografii) součástí tohoto listu. Jiný český název tomuto listu dali čeští dominikáni. Jejich překlad vyšel šestkrát, otiskujeme: Tajemství Mariino, 1947, Dominikánská edice Krystal, sv. 3; přebíráme od slovenských dominikánů. Následuje Výklad dokonalého zasvěcení Panně Marii "od P. J. Schmida S. J.", což má být ve skutečnosti překlad publikace Die Grignionische Andacht oder die volkommene Hingabe an Maria. Schmid Max, 1926 (a potom vydávané až do r. 1940) od P. Maxe Schmida S. J. (* 8. 11. 1875 Kirchheim, Schwaben, † 7. 2. 1953 Pullach i. Isartal). Knihu uzavírají Modlitby složené nebo doporučené blah. Grignionem, není ovšem uvedeno ze které světcovy publikace čerpáno.


Malý katechismus pravé pobožnosti k Panně Marii s návodem ku přípravě na zasvěcení se Panně Marii.

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Pixner Vigil, 1925

Dle blahoslaveného Ludvíka Marie Grignona z Monfortu sepsal Vigil Pixner, z originálu přeložil Indignus. V krátké době vyšla česky tři vyd. Ke 3. vyd. připojujeme samizdat z doby komunismu – liší se v doplňcích – ovšem rok vyd. neznáme. Díky za dar Knihovně.


Zdrávas Maria, kniha modlitební pro ženské pohlaví

Pešina Václav Michal, rytíř, 1841

Del Silberta Johanna Petera. Kniha vyšla ještě trochu rozšířená r. 1859, nové vydácí (psané stejným písmem) zatím nemáme.


Mariale parvum – májová rozjímání Arnošta z Pardubic 1. arcibiskupa pražského

Arnošt z Pardubic, Endler Franz Johann, 1912

2 cykly, sestavené dle jeho Mariale od P. Prof. Dra. Františka Endlera (Mariale parvum – Mai-Betrachtungen. 2 Cyklen entnommen dem Mariale Ernesti, primi archiepiscopi Pragensis 1343 – 1364. Endler Franz Johann, 1905; 1. něm. vyd. – jen cyklus 1 – v Praze, 2. něm. vyd. téhož roku v Řezně), podává v jazyku českém P. Hlačík Jan Evangelista, farář v Rychalticích u Místku.


Měsíc Panny Marie naší milé Paní nejsvětější Svátosti oltářní

Eymard Pierre-Julien, svatý 1962, 1899

Rozjímání vybraná ze spisů důstojného P. Eymarda, zakladatele tovaryšstva nejsvětější Svátosti. S povolením generála řádu Eucharistiánů přeložil Horecký Jan(?).


Eucharistický růženec

Gross Joseph, 1930

Dle přednášek jeho milosti Nejdůst. Msgre. Josefa Grosse, biskupa v Litoměřicích, sestavil a mariánským družinám podává mariánský sodál; s povolením autora přeložil M. L.


Modlitba sv. růžence a růžencové bratrstvo

Braito Silvestr Maria Josef, 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. 62.


K narození Panny Marie

Deml Jakub, 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. 60.


Život Marie Panny, vyobrazený v chodbách Lorety Římovské

Marchal Jan Nepomucký, 1869

K užitku duchovnímu svých osadníků a nábožných poutníků po šesté od Jana Marchala, faráře v Římově, biskup. střídníka, konsistoriálního rady a dozorce národních škol v okresu Novohradském vydaný.


Růže červené, jež v čase svatopostním u věnec svinul a ctitelům nebes královny věnuje Karel Lev Řehák

Řehák Karel Lev, 1879


O neporušeném panenství Marie, matky Boží, a o tak zvaných bratřích Páně

Klíma Josef, 1889

Pojednává a lidu křesťanskému na uváženou podává P. Josef Klíma.


Ve šlépějích Neposkvrněné. Modlitební kniha pro všechny stavy, zvláště pro věřící přistupující často k svatým svátostem.

Kubeš Konrád Maria, 1935

Z modliteb, chvalozpěvů a rozjímání svatých Otců a různých liturgií sestavil P. Konrád M. Kubeš S. J. Dostalo se nám rady, že toto vyd. (navíc s bohatým obrazovým doprovodem) je kvalitnější, než (jediné další) 2. vyd. 1947, I. díl 746 stran plus II. díl (miniaturní asketika) 129 stran, celkem 865 stran. Pokud by však čtenáři žádali i toto 2. vyd., vyhovíme.


Zdrávas, Královno! Několik poznámek.

Durych Jaroslav, 1931

Dominikánská edice Krystal, sv. 11.


Měsíc svaté Panny Nazaretské

Žák Emanuel, 1938

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x


U Srdce Matčina. Úcta k nejčistšímu Srdci Panny Marie.

Miklík Josef Konstantin, 1947


Pobožnost k Matce Boží bolestné

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla)(?), 1930

Školské sestry OSF, sv. 24. Vyšlo ještě r. 1940.