Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Historie pronásledování provincie Africké od svatého Viktora, biskupa utického

Victor Uticae, svatý, 1918
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Viktor z Utiky (* asi 430, † asi 505) – Utica bylo město v dnešním Tunisku, asi 40 km SZ od Kartága – je dnes zván Victor Vitensis, přičemž Vita (v tomtéž kraji) mělo být jeho sídelním městem. Býval považován za svatého (dnem jeho oslavy byl 23. srpen). V martyrologiu z r. 1930 je Victor Uticae toho dne zván blahoslaveným, v dnešních životopisech svatých a blahoslavených není uveden. Jeho dílem je tato Historia persecutionis Africanae Provinciae, temporibus Geiserici et Hunirici regum Wandalorum.