Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Smer – revue pre duchovný život

Müller Innocent, Gabura Juraj Akvinas Mária, 1941
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Zo stránok Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína k príležitosti 100. výročia narodenia dominikána pátra Aquinasa Gaburu
Dominikáni založili v Trenčíne edíciu Veritas, kde vydávali knihy zamerané na duchovný život: - p. Garrigue Lagrange: K Bohu (v orig.: Tri cesty a tri obrátenia) - p. Bernadote: Eucharistiou k Najsv. Trojici - Dr. Scremin: Príručka morálky pre lekárov - Bl. Angela z Foligna: O svetle neprístupnom - Sv.Katarína Sienská: Cesta dokonalosti - Sv. Tomáš Aquinský: Výklad Pánovej motlitby - životopis dominikánskedo novica "Fráter Kandid" - životopis sv. Moniky - O krásnom písomníctve (o nebezpečí literatúry) - akademické kázne prof. Búdu: "Pán s nami" - kázne Dr. Ligoša, špirituála spišského seminára "Pútnikom večnosti" - Homilitické dielo Dr. Hromníka: "Božie slovo" - Lindworský: Psychológia askézy - zápisky vodcu francúzskych skautov Vita di Larigandie: "Radostný život" (v orig.: Hviezda na šírom mori")
V rámci edície Veritas zanedlho po svojom príchode do Trenčína vyšlo prvé číslo Smeru v januári 1941. SMER sa zameriaval najmä na výchovu a misijnú propagáciu. Bol určený pre náročnejších čitateľov a rozšírený najmä medzi študujúcou mládežou a slovenskými katolíckymi intelektuálmi. Priaznivo ho prijala slovenská katolícka verejnosť, pretože zaplnil dovtedy voľné miesto. Ľudových náboženských časopisov bolo vtedy viacero, ale Smer bol určený pre vzdelaných veriacich. Tlačila ho trenčianska firma tlačiareň Vojtech Čelko. Náklad bol až štyritisíc výtlačkov. Časopis redigoval páter Dr. Inocent Müller, spoluredaktorom bol páter Aquinas M. Gabura. Spolupracovali a prispievali páter Rafael Lexman, univ. prof. Mudr. Alojz J. Chura, prof. Ján Haranta, a mnohí ďalší, nielen zo Slovenska, ale aj z cudziny.
Z obsahu časopisov ako zaujímavosť uveďme, že tu vyšiel od patológa Mudr. Šubíka (bol to inak známy slovenský básnik Andrej Žarnov) článok o masakre v poľskej Katyni (Smer 6/1943), taktiež Omša ex voto od J. Harantu (Smer 8/1943), mnohé recenzie kníh nemeckých, francúzskych, maďarských, latinských, ale aj domácich. Redakcia a administrácia sídlila v Trenčíne na námestí sv. Anny 1 (tel. 116). Časopis bol vo formáte približne A5 a vychádzal mesačne okrem prázdnin. Prvé číslo vyšlo vždy v januári. Ročník časopisu obsahoval až okolo 480 strán! V Trenčíne vyšli kompletné štyri ročníky, z piateho už iba dve čísla, lebo vo vydávaní potom rok pokračovali v Košiciach. Po ochorení pátra Inocenta Müllera v Košiciach prevzal úplnú redakciu opäť páter Aquinas v Trenčíne.
V októbri 1948 dostali dominikáni listom úradný zákaz vydávať časopis Smer aj knihy. V októbri 1948 teda vyšlo posledné číslo Smeru.