Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyznání svatého Patrika a list lidem poddaným vladaři Korotichovi.

Patricius (svatý), 1946
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Orig. je zajímavý: V knize se praví, že "z latiny přeložil František Pol." V roce 1940 vyšla publikace Das Bekenntnis des heiligen Patrick und sein Brief an die Gefolgsleute des Coroticus, o níž se praví, že ji přeložil a úvodem opatřil Friedrich Wotke, a že základem překladu byly Libri Sancti Patricii vyd. v Dublinu 1905. Jediný výtisk se nachází v Knihovně Akademie věd, zatímco německý překlad je dosud a byl za německé okupace u nás dost častý. Překladatel ovšem mohl do češtiny překládat z díla Patrologiae cursus completus. Series latina. Tomus 53 (vyd. 1865), který je ale u nás také snad jen jednou, a to na KTF UK (nyní ovšem volně na internetu, takže jej do Knihovny na toto místo také zařazujeme). Další lat. vyd. jsou z 18. stol. nebo ještě starší.
Dobré dílo, sv. 146.