Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Katolická bibliografie tohoto oddělení 08

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež█0802: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety█0803: Dějiny pedagogiky a katechetiky █0804: Pedagogika a katechetika obecně█0805: Výchova v rodině█0806: Škola█0807: Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky█Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, "studium Písma sv." A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.

0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Zde je třeba uvést, že na mnoha dětech se Katolická církev po roce 1990 provinila tím, že přestala vyučovat na školách a výuku přenesla do ghett katolických far. Je totiž mnoho poctivých rodičů, kteří by kvůli morálnímu zušlechtění svých dětí na výuku katolického náboženství do škol tyto děti posílali, ač sami katolíky nejsou. Do ghetta far je však nepošlou. Jinou, daleko závažnější věcí je ovšem to, co se učí ...

Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy

autor neuveden, 1865
Povinná maličká učebnice, spíše takový breviářík, tj. kniha, z níž se denně čítá, pro všechno žactvo rakouského mocnářství, vydávaná skoro každoročně v obrovských nákladech za císařské peníze. Pěhledné - stručné - výstižné - vše podstatné - dítkám lehounce srozumitelné.

Katolický katechismus pro menší žáky škol obecných

Doležel Jan, 1877
Jediné vydání.

Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné

Fric Otakar, 1910
Dle předepsané osnovy. Směšná, ale vlastně tragická otázka: Jak by to dopadlo, kdyby tito prvňáčci přezkoušeli dnešní dospělé a vyspělé katolíky?

Malá biblická dějeprava pro katolické školy

Doležel Jan, 1913
Vyšlo několik vydání pod různými názvy a s různým obsahem. První bylo z r. 1877 s názvem Biblická dějeprava pro menší žáky škol obecných; jen toto vydání vydal Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zemana).

Malá Dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro katolickou mládež nižších tříd škol obecných

Panholzer Jan, 1928
Dějeprava pro nejmenší školáčky, přeložená otcem biskupen Dr. Antonínem Podlahou, s verši K. Dostála a s 51 perokresbou v textu. Je důležité, aby všechny děti ve škole začínaly katechismem a také výňatky z Písma svatého – pod vedením kvalitního kněze-katechety.

První katechismus náboženství katolického

Skočdopole Antonín, 1890
V mocnářství ani u katechismů nebyla uniformita, jak ji známe dnes. Děti si mohly vybrat, kterou pomůcku budou používat, všechny byly přísně a přesně pravověrné, naprosto jasné, srozumitelné. Tak tu byly skvělé tituly, jako je třeba tento – pro úplné začátečníky.

Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 1. vydání.

Kubíček Václav, 1917

Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 11. vydání.

Kubíček Václav, 1937
Obrázkové vydání s 54 obrázky mistra Jana Köhlera; poprvé byly tyto obrázky ve 3. vyd. z r. 1921. Doplňujeme vyd. 8. z r. 1932.

Katolická prvouka. 13. vydání.

Kubíček Václav, 1954
Zatím (k r. 2012) poslední vydání a jediné s ilustracemi Vojtěcha Kubašty – zveřejňujeme s laskavým souhlasem majitelů autorských práv.

Katechese pro 1. a 2. třídu obecných škol a spojený 1. a 2. škol. rok s první přípravou na sv. zpověď a sv. přijímání. Část 1 Starý Zákon a 2 Nový zákon.

Resl Josef, 1948
(název pokračuje:) Výklad a doprovod Hronkovy "Cesty k Bohu" a Kubíčkovy "Prvouky". Část 1 vyšla r. 1947 jako Knihovna Logos, sv. 5, a část 2 r. 1948 jako Knihovna Logos, sv. 6. Připojujeme ještě společné 1. vyd. s podnázvem "pro 2., 3. a 4. školní rok a zvláště pro školy málotřídní" z r. 1941.

Biblický dějepis Starého i Nového zákona pro školy obecné

Srdínko František, 1927
Jde o dějepravu Ignaze Schustera s 52 obrázky a s mapkou Svaté Země, kterou "vzdělal" (snad mj.: přeložil) F. Srdínko. Publikace vycházela znovu a znovu s obrovským úspěchem po dobu 80 (!) let ve velikých nákladech, naposledy roku 1929. Pak už začala tlouct na dveře doba nejmodernější, kterou tak těžce zažíváme, kdy jednoznačné odpovědi ano-ne nechtějí slyšet ani moderními "katechismy" vychovaní věřící, ale už ani děti ... Před vydání z r. 1927 zařazujeme otisk vydání z r. 1910. Poslední, 6. vydání z r. 1929, je jen pouhý, zcela nezměněný otisk zde publikovaného vydání z r. 1927; tato nejnovější vydání už ale nemají mapku Svaté Země.

Katechismus katolického náboženství

Kubíček Václav, 1932
Tento katechismus vyšel v šesti vydáních, když někdy šlo navíc o několik dotisků. U většiny těchto tisků není P. Václav Kubíček jako autor uveden, skoro všechny jsou obdařeny 13 celostránkovými obrazovými reprodukcemi s jejich seznamem. První vydání vyšlo r. 1922. Uvádíme nejdříve 3. vydání katechismu vydaného z nařízení nejdůstojnějšího Ordinariátu olomouckého ze dne 9. srpna 1929 a Ordinariátu brněnského ze dne 3. července 1930 jako učebnice pro školy obecné a měšťanské a jako učebnice pro nižší třídy škol středních a pro ústavy učitelské. Poté zařazujeme 5., pozměněné vydání z r. 1942 a 5. zdokonalené vyd. z r. 1948 bez ilustrací. Jako poslední pak 6. opravené vyd. Např. v tisku z r. 1944 udělil nihil obstat pozdější kardinál František Tomášek. Od r. 1951 (k roku 2015) tento katechismus už nevyšel.

Druhý katechismus náboženství katolického

Skočdopole Antonín, 1889
Který žáček už něco uměl, měl k disposici katechismus o něco podrobnější. A tak v tom starém mocnářství nebyl nikdo – kromě židovských rebelů, neboť protestanti procházeli stejnou výukou jako katolíci – katolicky nevzdělán. Všichni procházeli až do dospělosti neustávající výchovou a výukou, o které dnes můžeme asi jen snít.

Prostřední Biblická dějeprava pro katolické školy obecné

Doležel Jan, 1910
Populární a spolehlivý výklad známých příběhů Písma svatého pro děti je obohacen klasickými perokresbami, jejichž výtvarná úroveň na rozdíl od moderních barvotisků leckdy s nevzhlednými pajduláky přispívá ke zdravé citové a estetické výchově chlapců a děvčat.

Biblické dějiny

Kubíček Václav, 1947
Vyšlo poprvé r. 1925, s podtitulem "z Písma svatého Starého i Nového zákona pro katolickou mládež upravil (pozdější tutul: Msgre. Dr. h. c., universitní profesor katechetiky) Václav Kubíček". Celkem vyšlo 11 (nevelmi) pozměňovaných a opravovaných vyd., někdy s několika dotisky. Naposledy vyšlo r. 1952, zařazujeme poslední dotisk vydání 10. a vydání 11.

Stručný a úplný přehled katolického náboženství

Frencl Innocenc Antonín, 1862
3., opravené vyd.; publikujeme 2. opr. vyd. z r. 1857.

Abeceda katolíka

Cojazzi Antonio, 1946
Katechetické salesiánské středisko.

Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 1. Část 1. O víře

Okáč Michal, 1863

Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1935
Viz od těchže autorů: Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1937 v pododdělení 0502: Mravouka pro žactvo a Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, 1938 v pododdělení 0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie).

Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 2. Část 2. O křesťanské naději. Část 3. O svatých svátostech.

Okáč Michal, 1864

Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 3. Část 4. O křesťanské lásce. Část 5. O křesťanské spravedlnosti.

Okáč Michal, 1870

Veliký katechismus katolického náboženství. Vydání obrázkové

Podlaha Antonín, 1933
Nejdokonalejší český katechismus, pro její krásu mládež tuto knihu měla nejraději. Autorem a uspořádavatelem byl milovník knih a výborný znalec katolické nauky – a mladé duše – otec biskup Podlaha. I tento katechismus vycházel zńovu a znovu v mnoha vydáních, má 877 otázek plus přídavek. Děkujeme za OCR.

Kristova pravda – Katolícka vierouka pre školu a súkromnú potrebu

Tower Vilmos, 1940
Pův. název Krisztus akarata – katolikus erkölcstan iskolai és magánhasználatra, autor je v knize uveden jako Viliam Tower.

Do života. Příručka katolického náboženství pro školy II. stupně.

Hronek Josef, 1947
Jde o 2. vyd.; 1. vyd. mělo název Do života. Učebnice katolického náboženství pro jednoroční učební kurs při školách měšťanských, 1940.

Na výboj!

Beaupin Eugène, 1925
Autorizovaný překlad z patnáctého francouzského vydání knížky Pour être Apôtre od Msgre. Beaupina S. S. (v knize je mylně uvedena iniciála křestního jména L. a některé knhovny mylně uvádějí Louis), * 18. 4. 1877 v Montargis, rok úmrtí není znám.

Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni.

Hronek Josef, 1937
Jediné vyd.

Kresby ke katechismu. Pokusný náčrtník pro katechety.

Tomášek František, Jan Jan, 1939
2. zcela přeprac. vyd. Vzhledem k tomu, že je nemáme, vkládáme sem 1. vyd. z r. 1936.

Přípravy k biblickým katechesím v 1., 2. a 3. třídě s kresebnými náčrty

Pokorný Ladislav, 1947
Víckrát nevyšlo.

0802: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Podrobnější poučení, než podávají katechismy, naleznete ve speciálních odděleních Knihovny.

Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii V. et Clementis XIII. Pont. Max. jussu editus editionem Romae A. D. MDCCCXLV. publici iuris factam accuratissime expressus.

Pius V., svatý, Clemens XIII., 1905

Katechismus z nařízení Sněmu Tridentského k pastýřům duchovním a z rozkazu Pia V., papeže římského na světlo vydaný.

Pius V., svatý, 1867
Překlad P. Herčík Jan. Dědictví sv. Prokopa, sv. 4. Děkujeme za OCR tohoto katechismu, pro kněze knihy z nejdůležitějších.

Katolický katechismus pro dům a školu

Beneš František, Petrus Canisius, svatý, 1860
Výtah z velkého katechismu bl. P. Canisia pro obecné školy předepsaný s obřady katolické církve prostonárodné v otázkách a odpovědích vysvětlil František Beneš, kooperator v Hulíně (později farář, děkan a arcikněz v Příboře). Poprvé vyšlo r. 1856, zde je 2. vyd., naposledy ve 4. vyd. vyšlo r. 1873. Na tomto příkladu je patrný rozdíl mezi tehdejší a dnešní zbožností: lidé si doma četli v katechismu a učili se jej. Dnes je v módě čtení Písma svatého, které si čtenář často vykládá podle svého – po vzoru protestantů. Dokonce vznikl i nový institut zv. Lectio divina, kdy v kroužku si lidé vyprávějí, co je při čtení nějakého úryvku Písma sv. napadlo – věříce, arci jako u protestantů, že se mýliti nemohou, neb jejich výpověď je tzv. z Ducha sv.

Učení katolického náboženství čili (velký) Katechismus

Šťastný Vladimír, 1898
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 65. Autorství je zde autorovi přisouzeno jen na základě toho, že jmenovaný byl v těch letech starostou Dědictví.

Učení víry pro vstup dospělých do Církve Kristovy

Urban Jan Evangelista, 1946
Knihovna Studium, sv. 1 (vyšlo jen šest svazků).

Praktický výklad Malého katechismu

Kalvoda František, 1902

Rukověť ku počátečnému vyučování katolickému náboženství

Procházka Jakub, 1886

Doprovod Katolické prvouky

Kubíček Václav, 1917

Osnova pro vyučování katol. náboženství na obecných a měšťanských školách v arcidiecési olomucké

Kubíček Václav(?), 1931
Jako doplněk vyšla Osnova pro vyučování katolického náboženství ve IV. třídě měšťanských škol, 1939 a pak i celé 3. přepracované vyd. Ordinariátní osnova pro vyučování katolického náboženství na obecných a měšťanských školách, Kubíček Václav, 1941. V Brně vyšly Osnovy pro vyučování katol. náboženství na obecných a měšťanských školách diecése brněnské se zřetelem k novým učebnicícm, 1931. Osnovy podobně vycházely i v Praze, Hradci Králové a v Českých Budějovicích.

Katechetické promluvy. I. Výklad Apoštolského vyznání víry

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1927

Katechetické promluvy. II. Výklad Desatera

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1928

Katechetické promluvy. III. Výklad sv. svátostí

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1929

Katechismus základních pravd

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, Miklík Josef Konstantin, 1947
1. i 2. vyd.

Vyučování náboženské v prvním školním roce

Kalvoda František, 1900

Praktická rukoväť k vysvetleniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechizmu. Čiastka prvá. O viere. Čiastka druhá. O prikázaniach. Čiastka tretia. O prostriedkoch milosti.

Osvald František Richard, 1909
2. vyd.; 1.vyd. vyšlo r. 1896. Dar do Knihovny, Pán Bůh odplať!

Praktický výklad středního katechismu

Kalvoda František, 1900

Výklad velikého katechismu katolického náboženství

Podlaha Antonín, 1900
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 87. Připojujeme: Kníže-arcibiskup Pražský Leo svob. pán ze Skrbenských, primas království českého, Sedlák Jan Nepomucký, 1900. Tato brožurka je popsána v pododdělení 1504: Přední české osobnosti, kde uvádíme její OCR.

Methodický výklad velikého katechismu katolického náboženství. I. O víře a apoštolském vyznání víry. II. O naději a modlitbě. III. O lásce a přikázáních. IV. O milosti a svátostech. V. O křesťanské spravedlnosti a čtyřech posledních věcech člověka.

Lhotský Matěj, 1912
Jednotlivé části vycházely několikrát od r. 1902, hlavní název byl i Methodický výklad katechismu a Methodický výklad nového katechismu. Knihu připravujeme.

Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. I. Starý zákon.

Miklík Josef, 1924
Po jednotlivých bodech rozvádí Srdínkovu a Doleželovu dějepravu. Bohatý přehled literatury k většině bodů. Pozn. k autorství sv. I. – III.: Nejedná se o Josefa Konstantina Miklíka, jak uvádějí některé jiné knihovny

Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. II. Nový zákon.

Miklík Josef, 1925
Po jednotlivých bodech rozvádí Srdínkovu a Doleželovu dějepravu. Bohatý přehled literatury k většině bodů.

Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. III. Obrazy archeologické.

Miklík Josef, Hejčl Jan, 1927
522 vyobrazení – podle potřeby s popisy – ke sv. I. a II. Bohatý rejstřík.

Výklad křesťansko-katolického náboženství (Díl I. O víře. Díl II. O naději. O modlitbě. O svátostech. Díl III. O lásce křesťanské zachováváním přikázání Božích a Církevních. Díl IV. O křesťanské spravedlnosti)

Podstránský Josef Boleslav, 1880
(název pokračuje:) pořádkem katechismu, stvrzen slovy Písma svatého, výroky svatých Otcův a jiných učitelů církevních, s připojením mnohých průpovědí, přísloví, podobenství a příkladův. Díl I. je rozdělen na dvě části: I.1 O víře vůbec, I.2 12 článků víry. Díl III. je rovněž rozdělen na dvě části: III.1 končí prvními třemi přikázáními, III.2 začíná ostatními sedmi přikázáními. Díl IV. je rozdělen také na dvě části: IV.1 Varuj se zlého, IV.2 Čiň dobře. Díly I. a II. vyšly ve dvou vydáních, zařazujeme vydání novější, díly III. a IV. vyšly pouze jednou. O tomto Výkladu se po dobu půl století tradovalo, že jej má u sebe každý kněz, tak byl Výklad slavný. Jde o celoživotní dílo autora.

Katolický lidový katechismus. I, Věrouka

Spirago Franz, 1903
Vydání r. 1910 bylo pouhým dotiskem. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.

Katolický lidový katechismus. II, Mravouka

Spirago Franz, 1904
Dotisk vyšel r. 1910. Srov. charakteristiku u třetího dílu, O prostředcích milosti.

Katolický lidový katechismus. III, O prostředcích milosti

Spirago Franz, 1904
Dotisk vyšel ještě r. 1911. Každou ze tří částí doplňujeme textovým pdf souborem staženým z internetu; neznámému zpracovateli děkujeme. Dovolujeme si laskavého čtenáře upozornit, že v tomto III. dílu je v závěru obsažen Přehled nejdůležitějších zkratek a Abecední seznam (t. j. rejstřík) všech tří dílů.

Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl první. I. O pravé víře. II. O Církvi. III. O podání a Písmě. IV. O Bohu jednom v Trojici.

Žák František, 1915
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 131. I když není psán formou otázek a odpovědí, jde o co možná nejpodrobnější katechismus, kde není vynechána žádná a kde je probrána každá záležitost. K poslední knize (Díl čtvrtý. Část prvá) tohoto veledíla připojujeme bibliografii zvěčnělého autora.

Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl druhý. Část prvá. V. O Bohu tvůrci (stvoření světa a člověka, dědičný hřích, andělé). VI. O Bohu vykupiteli (Část prvá: O osobě Pána Ježíše Krista).

Žák František, 1917
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 137.

Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni.

Hronek Josef, 1937

Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl druhý. Část druhá. VI. O Bohu vykupiteli (Část druhá: O díle Pána Ježíše Krista, o Panně Marii a svatých, o úctě obrazů a ostatků). VII. O milosti. O Zákoně Starém a Novém.

Žák František, 1920
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 146.

Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl třetí. VIII. O svátostech.

Žák František, 1925

Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl čtvrtý. Část prvá. IX. O Bohu dokonavateli.

Žák František, 1928
Připojujeme bibliografickou stať Osobnost a dílo jesuity Františka Žáka. Bitnar Vilém, 1935 (uveřejnil Život, časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku, roč. XVII., č. 7, str. 87n., č. 8 + 9, str. 106n.) – za pomoc s jejím obstaráním děkujeme knihovně Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Učebnice katolického náboženství s částí čítankovoum. Část 1. obecná – apologetická

Kašpar Josef, 1929
Pro vyšší třídy škol středních a jim rovných ústavů, 5. nezm. vyd.

Učebnice katolického náboženství s částí čítankovou. Část 2. zvláštní – věroučná-dogmatická

Kašpar Josef, 1922
Pro vyšší třídy škol středních a jim rovných ústavů, 2. nezm. vyd.

Eucharistická metoda náboženského vyučování

Tomášek František, 1937
Vyšlo ještě r. 1940. Knihu připravujeme.

Volné kapitoly o náboženství

Žák Emanuel, 1935
(název pokračuje:) význam a účel náboženství, atheism, vzdělání, potřeba náboženské výchovy, laická morálka, laická škola, svědectví předních vychovatelů o laické výchově. Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 14. Doplňujeme krátkým tiskem téhož autora Potřeba náboženské výchovy mládeže, 1922.

Učenie viery a mravov v príkladoch, sv. 1 až 4

Riedl Kazimír, 1908

0803: Dějiny pedagogiky a katechetiky

Kláštery a jich význam v dějinách lidské vzdělanosti

Drbohlav Vincenc, 1901

Dějiny vychovatelství

Kobosil Josef, 1916
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 66. Místo charakteristiky připojujeme recensi P. dr. Josefa Kašpara z ČKD 1916, č. 7 + 8, str. 518 – 521. A dva texty prof. Kádnera:
1. Dějiny pedagogiky, I., Do konce středověku, 1923, kap. V. Výchova prvních křesťanů, kap. VI. Výchova raného středověku a kap. VII. Výchova v době scholastiky;
2. Základy obecné pedagogiky, I., 1925, kap. VI. Formy výchovy, § 4. Poměr školy k státu a Církvi.
Pozn.: Prof. Kádner byl především positivista, a to positivista věrný (narozdíl od Nejedlého, který byl positivistou prodejným). Kádner byl katolíkem, ovšem po husitistické revoluci se přikláněl k Farského odštěpenectví, které ho ale svým podivinstvím zklamalo. Roztrpčen pak tíhl k bezvěrectví, nezednáři se zabývají dokonce domněnkami o jeho zednářství. Positivismus, snad trochu zaujatý, však vedl Otakara Kádnera k celoživotnímu "slídění" za hodnověrnými fakty, padni komu padni.

0804: Pedagogika a katechtika obecně

Paedagogika

Augenburg(u) Šauer Josef z, 1897
Dědictví sv. Prokopa, sv. 38.

Pedagogika. Úvod do pedagogické praxe

Tomášek František, 1947
První vydání; kniha poté vyšla ještě v Římě r. 1979 a 1985 a v Brně 1992, všechna tato vydání jsou však v některých pasážích krácená. S díky zpracováno na Slovensku.

Katechetika. Návod k duchovní správě školní mládeže katolické.

Kubíček Václav, 1939
R. 1932 vyšla nejdříve autorova Příručka ke studiu katechetiky, která v následujících třech vydáních už měla uvedený definitivní název. Poprvé vyšla r. 1937. Předkládáme 2., zdokonalené vyd. z r. 1939 a 3. nově zdokonalené vydání z r. 1946.

Katechetika – duch a forma katolického vyučování náboženského

Hronek Josef, 1946
Knihovna Logos, sv. 3. Jediné vydání.

Církev a vzdělanost

Leo XIII., 1901
Dva poslední pastýřské listy, které vydal biskup perugijský Joachim kardinál Pecciho, nyní slavně panující papež Lev XIII. (na Stolici Petrovu vstupil 20. 2. 1878); přeložil P. Vojtěch Kameš. První list je z 6. 2. 1877, druhý ze dne 10. 2. 1878, oba pojednávají o církevní vzdělanosti, druhý specielně o vzdělanosti mravní.

Encyklika Divini illius Magistri O křesťanské výchově mládeže

Pius XI., 1947
2. vyd.

Časové otázky paedagogické

Kachník Josef, 1912
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 55.

Hrst statí vychovatelských

Ježek Jan, 1914

Vychovatelská rozhledna

Janovský František, 1914
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 87.

0805: Výchova v rodině

Srov. 0514: Rodina a manželství.

Na klíně mateřském. Kapitoly o výchově dítěte v raném dětství.

Hronek Josef, 1946
Knihovna Logos, sv. 1 (vyšlo jen 11 svazků).

Náboženstvo pre matku a dieťa

Schlumpf Maria, 1945
2. vyd. Religionsbüchlein für Mutter und Kind prel. P. prof. ThDr. Leščák Jozef (* 12. 1914 Pečovská Nová Ves, † 1996).

Křesťanské vychování v rodinách

Kulda Beneš Metod, 1868
Spisy časové, sv. 4.

Základní pravidla katolického vychování

Kösterus Friedrich, 1878
Zehn Gebote katholischer Kindererziehung. Kösterus Friedrich Clericus (* 1830, † 1894), 1866; zčeštil a rodičům, učitelům i všem přátelům mládeže věnuje P. Desolda Jan Nepomucký František O. Praem. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 65.

O výchově rodinné

Konařík-Bečvan Bedřich, 1905

První základy výchovy. Náboženská výchova dítěte ve věku předškolním.

Tomášek František, 1947

Šťastný domov nad kolébkou. Kniha pro ženy.

Pelikán Adolf, 1946
Jediné vyd.

Rodinná výchova

Pelikán Adolf, 1941
Rozhlasové přednášky; r. 1942 vyšlo ještě jednou.

Desatero rodičovskej výchovy

Maillardoz Charles de, 1943
Překlad z franc. orig. Le Décalogue de l'autorité paternelle.

0806: Škola

Škola, náboženství. Tato základní dvojice slov vyvolávala a vyvolává mnohé rozepře. V literatuře nalezneme presentace názorů od volné myšlenky přes protestantství až po katolicismus, názorů i velmi odlišných, často opačných. Chceme-li však míti jako národ vůbec nějakou budoucnost, musíme se dopátrat pravdy i v tomto základě. A řešením rozporů nemůže být názorová relativizace, jak jsme toho v těchto časech svědky, ale pro vyznavače obtížné až přetěžké opuštění svých názorů nepravdivých.

Škola a církev

Kulda Beneš Metod, 1868
Spisy časové, sv. 2.

Pastorálka ve škole čili Vychovávání mládeže učením, bohoslužbou a kázní Svaté církve katolické

Blanda František Xaver, 1883

Cestou za štěstím – kniha pro školní dítky

Balík Karel, 1920
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 147.

Českoslovenští katolíci a škola. Pastýřský list československých biskupů.

Kordač František Xaver, Stojan Antonín Cyril aj. red., 1921
23. 11. 1921.

Moderní škola

Blaťák František, 1906

Učebnice našich škol ve světle pravdy

Tauber Otakar, 1925

Škola konfessionální. Důvěrné listy bratru tří bodů.

Rohling Augustin, 1889
Publikujeme s posudkem z ČKD 1889, č. 2, str. 122 – 123.

Theologie na universitě: 1. Theologie katolická předmětem učení universitního. 2. Věcná souvislost fakulty theologické s ostatními fakultami.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1907
Dvě navazující brožury, první vyšla r. 1894.

Theologus čili Studium katolické theololgie. Díl I. Organisace katolického studia bohosloveckého.

Čihák Josef, 1927
Díl II. Metoda katolického studia bohosloveckého nevyšel.

Bohověda a její studium

Kudrnovský Alois, 1947
Knihovna Studium, sv. 5.

Volná škola

Zíka Jan, 1906
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 76. Poznamenejme, že s tím Komenským je to ještě horší, než autor popisuje.

Prvosenky. Čítanka pro školy obecné. Díl I. pro II. školní rok.

Kadlčák Josef Mnohoslav, 1922
Redakční kroužek Svazu křesťanského učitelstva Českosloslovenska (roku 1922, poté přejmenován na Svaz katolického učitelstva československého; posl. Kadlčák byl do své smrti r. 1924 předsedou svazu) sestavil tuto čítanku, aby vyšel režimu vstříc. Vydal ji ne stát, ale církevní Dědictví sv. Jana Nepomuckého, a zařadili do ní i to, co si mysleli, že režim uvítá, i když leccos od milovníků církve zrovna nepocházelo; znám je např. názor paní s uměleckým jménem Božena Němcová na církev – muži Josefu Němcovi 13. června 1857 psala, že když se objevila kometa, "nejvíc strachu lidem nahnalo kněžstvo. Rozposílali modlitbičky, kázali, že je lid bezbožný, že na ně bůh sesílá trest; – byly modlení, zpovědě, písně – a bůhví co všecko, a mezi lidem se rozneslo, že se papež v Římě ve dne v noci za lidi modlí. (Někde u žbánu nebo kurvy.)" Nic nepomohlo, žádná další taková čítanka už nevyšla (zřejmě vyjít nesměla). Ani ohledně Prvosenek nám není známo, zda se dostaly do škol: Není tu souhlas Ministerstva školství a výtisky, které jsme měli v rukách, byly nepoužité.

0807: Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

Problém koedukace

Vejvodová Emilie, 1937
Kniha byla napsána v době, kdy koedukace již téměř dosáhla svého zhoubného vítězství. Je zahrnuta i historie této novoty, která, jak jinak, plně zvítězila nejdříve v USA, i když u nás ještě později, po 2. světové válce, pozdější kardinál Tomášek se jako jeden z posledních proti tomuto zlu ve výchově dětí vyslovoval. Připojujeme výňatek z díla prof. Otakara Kádnera Základy obecné pedagogiky, I., 1925, a to kap. VI. Formy výchovy, § 3. Organisace školství vůbec. Problém koedukace, str. 351 – 398 (k osobě prof. Kádnera je však třeba uvážit pozn. uvedenou zde u Kobosilových Dějin vychovatelství).

Dětským duším

Tomíško Čeněk Maria, 1946
Promluvy pro katolické dětské besídky a junácké oddíly; 3. rozšířené vydání. Ve dvou částech: 1. Od začátku školního roku před postní dobu. 2. Od začátku postní doby do konce prázdnin + dodatek.

Dekret Quam singulari – o věku, jehož se u dětí požaduje k prvnímu sv. přijímání, vydaný na rozkaz Papeže Pia X. (blahé paměti) Kongregací svátostí dne 8. srpna 1910

Pius X., svatý, Gasparri Pietro, Jorio Domenico, 1929
Italský text dekretu s krátkým výkladem a přílušným nástinem katechismu podává Msgre. Dominik Jorio; dle II. vydání Sv. otcem požehnaného přeložila Kongregace Nejsvětější Svátosti (OO. Eucharistíni) v Brně.

Eucharistie a mládež

Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1928
Dle autorů P. dr. Nicolussi Johann S. S. S. (?), P. Gatterer Michael S. J. (* 1862 n. 12. 11. 1888, † 6. 6. 1944) a j. napsal Karel Lutislav, vydalo Sdružení venkovské omladiny. Knihu připravujeme.