Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


07 – Pastýřské bohosloví

Katolická bibliografie tohoto oddělení 07

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně█0702: Učebnice a příručky jednotlivých oborů█0703: Lidové misie█0704: Apoštolát█

0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně

Pastorálka, Díl 3. Duchovní správa

Foltynovský Josef, 1936
Předchozí dva díly této Pastorálky jsou u nás kvůli věcné příslušnosti v jiných odděleních, a to Díl 1. Duchovní řečnictví hledejte v pododd. 0901: Učebnice homiletiky a Díl 2. Liturgika v pododd. 1706: Učebnice liturgiky. Všechny tři díly však tématicky náležejí k sobě – do Pastýřského bohosloví.

Příručná kniha bohosloví pastýřského. Svazek I (1890). Svazek II.

Skočdopole Antonín, 1891
Vydání 2., přeprac. a dopl. Členění: Sv. I. (1: Kniha I. a II.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 30. Sv. II. (2-1: Kniha III. a IV., 2-2: Kniha V. a VI.) Dědictví sv. Prokopa, sv. 31.

Učebná kniha bohosloví pastýřského

Skočdopole Antonín, 1905

0702: Učebnice a příručky jednotlivých oborů

Jak se máme chovati. Společenský a pastorační katechismus pro duchovenstvo.

Pauly Jan Křtitel, 1940
Text ve zveřejněném výtisku je místy podtrháván tužkou. Pokud by chtěl někdo pomoci převedením knihy do tvaru OCR, pošleme mu krome 300 dpi ještě jiný sken, a to první poloviny knihy, kde podtrhávání není.

Pastorální medicina se zvláštním zřetelem na zdravotnictví

Pauly Jan Křtitel, 1911
Za spolupracovnictví odborných lékařů upravil Msgre. Jan Pauly, mučedník německé totality. Němci ho v roce 1942 spolu s dalšími kněžími internovali ve františkánském klášteře v Zásmukách, kde 20. 12. 1944 nelidskému trýznění podlehl.

0703: Lidové misie

Jiné je pododdělení 1406: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých.

Sv. missie

Blaťák František, 1913

Bůh a duše. Misionární knížka.

Passerat Amand Joseph, Hašek František, Mezírka František Assiský, Suchomel František , 1947
34. vyd. (14. nově upravené) – provinciál František Suchomel. 1. vyd. 1833 (Amand Joseph Passerat – generální vikář kongregace), vyd. 1883 opravil a valně rozmnožil František Hašek, vyd. 1921 nově upravili a časovým potřebám katolíků přizpůsobili Redemptoristé provincie Pražské (provinciál František Assiský Mezírka). Za dar do Knihovny děkujeme čtenáři H.

0704: Apoštolát

Duše veškerého apoštolátu

Chautard Jean-Baptiste, 1939
V češtině čtyřikrát: 1927, 1939 (dvojí tisk: předložený běžný a bibliofilský – můžeme naskenovat), 1947 (můžeme naskenovat), 1997. V 1. vyd. je uvedeno, že bylo překládáno podle 18. franc. vyd.; přitom 17e édition vyšlo r. 1945 – v Církvi se v posledních dobách na přesnost někdy moc nehledí (zřejmě byly započítávány i různé dostisky).

Soustavné vedení duší. I. Úkoly duchovenstva v dnešní sociální a hospodářské krisi. Zásady a směrnice. II. Vedení mládeže. III. Vedení dospělých. IV. Exercicie. V. Asketické kroužky.

Stork Alois, 1937

Laický apoštol – praktická příručka k laické výpomoci v duchovní správě

Wiesen Wilhelm, 1930
V Německu ve 3. vyd. vyšlo Das Laienapostolat – ein Leitfaden in Frage und Antwort ještě r. 1936. Přeložily Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie.

Studentský apoštolát

Dacík Reginald Maria, 1945
Dominikánská edice Krystal, sv. 999.

Výpomoc laiků v duchovní správě. Příručka pro pomocníky ve farnostech.

Stork Alois, 1948
Děkujeme milé čtenářce T., která knihu nejen doporučila, ale i obstarala a naskenovala!

Život dítěte v milosti posvěcující. Pracovní příručka pro dnešní pastoraci dětí.

Tomášek František, 1938