Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Katolická bibliografie tohoto oddělení 02

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0201 – Latina Starého a Nového zákona█0202 – Nauka o češtině█0203 – Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona█0204 – Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona█Pozn.: Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 16) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam. Vyloučením latiny z církevního života a jejím nahrazením národními jazyky se na Církev vrhla špína a tuto špínu je nutno co nejdříve odstranit. Naproti tomu vylučováním národního jazyka z občanského života národa – jednak jeho nahrazováním rádoby universální angličtinou (nebo třeba němčinou) a jednak jeho przněním mediální novořečí – se na národ kydá stejná špína, jaká se vrhla na Církev. Přijede kdejaký cizí ňouma a Čech se před ním hrbí a snaží se mu zalíbit mluvou v jeho jazyku – ba dokonce ten ňouma to už od Čecha očekává; kdo neumí česky, ať sem nejezdí, anebo ať si platí tlumočníka. Pododdělení koiné jsme zřídili z úcty k Církvi prvních staletí, a pododdělení klasické hebrejštiny ne z úcty k judaismu, ani ne z úcty k farizejství většiny židovského národa před Kristem, ale z úcty k menšině židovských proroků před Kristem – jen oni již tehdy měli implicitní katolickou víru.

0201 – Latina Starého a Nového zákona

020101XY: Mluvnice a cvičebnice latinsky (X = 0 – 4) nebo i česky (5 – 9)█020102XY: Slovníky oboustranné (X = 0 – 1), česko-latinské (2 – 3), latinsko-české (4 – 5) a latinské (6 – 7)█020103: Čítanky latinských textů█

Emmanuelis Alvari e Societate Jesu De institutione grammatica libri tres juxta editionem venetam anni 1575

Alvarus Emmanuel, 1859
02010101K: Tato latinsky psaná mluvnice latiny od portugalského jesuity byla po dlouhou dobu na jesuitských školách standardem. Vyšla v mnoha vydáních, různě upravovaných, zkrácených, ba i přeložených do národních jazyků. První vydání 1572. Pozornost si zaslouží především uvedené pařížské vydání z roku 1859, které bylo připraveno podle vydání z roku 1575. Tolik pan B., jemuž děkujeme i za tento tip. V textovém tvaru zveřejňujeme novější titul: Grammatica classicae latinitatis, ad Alvari Institutiones doctrinamque recentiorum conformata scholis hispanis, americanis, philippinis, Alvarus Emmanuel, Llobera José, 1920, která má také církevní schválení; za jen malou nevýhodu považujeme to, že na samém začátku (Notiones praeviae: nn. 1 – 22, t. j. písmena, zkratky, výslovnost, mluvnické termíny) není ještě text latinský – těchto pár stránek si může úplný český začátečník přečíst třeba v níže uvedené mluvnici Fürstově. Naproti tomu originální Alvarus (vyd. r. 1575 i 1859) je latinský celý. A dnes, 30. 10. 2015, můžeme s radostí a s velikými díky našemu čtenáři E. B., který zpracoval tuto i mnoho (touto jeho signaturou neoznačených) dalších našich knih do tvaru OCR, předložit dokonalou katolickou učebnici latiny v latině.

Rudimenta linguae Latinae ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum, formarum doctrina

Šlesinger Milan, 2001
02010102: Základy latinského jazyka pro posluchače teologie, tvarosloví; 2. rozš. vyd. (vydání 2008 byl pouze nezměněný dotisk). Výhodou skript je množství rozebíraných tradičních modlitebních textů, nevýhodou je seznam literatury, který se omezuje prakticky jen na moderní publikace. Díky našemu dobrodinci připojujeme i textový pdf soubor.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

  Lingua latina per se illustrata – Lingva latina per se illvstrata

  Ørberg Hans Henning, 2003
  02010103: Autor zemřel ve svých 90 letech r. 2010. Jde o vícesvazkovou latinskou učebnici latiny (nesmyslně v ČR přeloženou do češtiny). Podle názoru Knihovny Libri nostri je tento latinský výukový soubor celosvětově nejlepší pomůckou pro výuku latiny dětí i dospělých, zejména doma, v rodině. Sestává z těchto částí: 1. Familia Romana. 2. Roma aeterna. 3. Grammatica latina. 4. Exercitia latina I (cap. I – XXXV). 5. Exercitia latina II (cap. XXXVI – LVI). 6. Colloqvia Personarvm. Všechny části jsou v textovém tvaru (část 1 kromě toho i speciálně připravená). Tyto zjednodušené avšak přesto dobře čitelné soubory jsou volně dostupné na mnoha webových stránkách u nás i po celém světě.

  Historická mluvnice latinského jazyka. Základní latinská mluvnice.

  Novotný František, 1957
  02010151: Soubor tří navzájem provázaných knih: 1. Historická mluvnice latinského jazyka. Díl 1. Hláskování a Nauka o slově (vydaná pod krycím názvem z doby okupace: Latinská mluvnice pro střední školy. Díl.3. Doplňky.), 1946. 2. Historická mluvnice latinského jazyka. Díl 2. Skladba, Nauka o slohu a Přehled dějin latinského jazyka, 1955. 3. Základní latinská mluvnice. Díl 1. Hláskosloví a Tvarosloví. Díl 2. O významu slovních druhů a tvarů, Nauka o větě a Stylistický dodatek o figurách a tropech, 1957. Viz 02010241.

  Kurs latiny pro samouky

  Stříž Antonín Ludvík, 1944
  02010152K: Otevřete si kteroukoliv učebnici latiny (a řečtiny) z období 1. republiky. Dozvíte se z ní perfektní rodokmeny římských (řeckých) bohů, bohyň a božstev. Zřejmě pan profesor Masaryk to považoval za předpoklad vzdělanosti: moudře se vyjadřoval ke všemu, neboť všemu rozuměl – a toto mu nevadilo. Bohoslovci přicházeli do seminářů s touto latinskou (řeskou) znalostí (dnes ovšem neznají ani to, jdeme vpřed). A chtěl-li se někdo učit sám, i tu mu byla oporou spousta učebnic, nabitá těmito užitečnými nesmysly. Pater ThDr. Stříž dobře vystihl tuto nouzi a napsal skromnou učebnici – pro katolíky. Je radost se z ní učit. Doplňujeme klíč ke cvičením.

  Latinská mluvnice (I. Tvarosloví, II. Skladba)

  Kořínek Josef, 1922
  02010153: (název pokračuje:) kterou ku potřebě žáků zvláště nižších a středních tříd gymnasijních sepsal Josef Kořínek. Poslední vyd.: I. 1920, otisk 8. vyd. z r. 1916, II. 8. vyd. 1922. Poprvé vyšlo (I. a II. pohromadě) 1873. Připojujeme 5. vyd. (I. a II. také ještě pohromadě) z r. 1890.

  Ludus Latinus – učebnice latiny pro začátečníky

  Ohnesorg Karel, 1948
  02010154: Vydání druhé, přehlédnuté a rozšířené, poslední. Připojujeme: Latinská mluvnice v přehledných tabulkách. Ohnesorg Karel, 1948 (druhé, upravené a rozšířené, poslední vydání).

  Latinská mluvnice pro školy střední; pro gymnasia a reálná gymnasia

  Fürst Kamil, 1946
  02010155: Vydání 2., opravené a poslední.

  Latinská mluvnice pro gymnasia, reálná i reformní reálná gymnasia

  Kudrnovský Antonín, 1947
  02010156: Vydání třetí, nezměněné, poslední.

  Latinsky v 1000 slovech pro samouky. 1. Pro začátečníky. 2. Pro pokročilé.

  Bradáč Josef, 1939
  02010157: PhDr. Josef Bradáč (* 13. 4. 1880 Kladno, † 14. 12. 1940 Praha).

  Slovník latinsko-český a česko-latinský ku potřebě školské. Slovník latinsko-český. Slovník česko-latinský.

  Coufal Jan, Pelikán Xaver Bedřich, Zába Gustav, 1906
  02010201.

  Nový kapesní slovník latinsko-český a česko-latinský

  Sedláček Josef, 1940
  02010202N: Díl I., Slovník latinsko-český, 692 sloupců; díl II., Latinská slova v české mluvě užívaná, 62 sloupců; díl III., Slovník česko-latinský, 354 sloupců. Praktický kapesní slovníček znovu a znovu vydávaný. Jeho velkou výhodou je to, že v L-Č části vyznačuje délky samohlásek, takže přízvuk si každý snadno odvodí.

  Česko-latinský slovník pro gymnasia českoslovanská

  Novotný František Otakar, 1873
  02010221: studijní text k latinskému Písmu svatému a ke studiu Tradice; mnozí mají za to, že tento slovník je dosud nejlepším česko-latinským slovníkem.

  Slovník česko-latinský

  Meissner Josef, 1940
  02010222: Tento slovník pak ještě vyšel dvakrát jako doslovný přetisk spolu s 6. a 7. vydáním latinsko-českého slovníku Kamila Fürsta (zde 02010242). Za tento tip i mnohé další v tomto oddělení děkujeme panu B. Bibliografické údaje o autorovi se nám nepodařilo, snad jen zatím, zjistit. Víme jen, že vyučoval latinu na Masarykově státním reálném gymnasiu v Praze 2, Křemencova ulice, v letech 1934/1935 – 30. 6. 1941, a že už ve šk. r. 1935/1936 si vzal od 11. 1. 1936 do konce školního roku zdravotní dovolenou.

  Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií

  Pražák Josef Miroslav, Novotný František, Sedláček Josef, 1939
  02010241: vyd. 13. nezm. (nezm. dotisk vyd. 12). Tento základní slovník vyšel poprvé ještě za císaře pána r. 1909. Po 13. vydání vyšel naposledy r. 1999 ve 20. vydání. Za majitele autroských práv píše Knihovně Libri nostri paní doktorka L. Kr.: "Můžete zveřejnit jak slovník, tak i Historickou mluvnici latinského jazyka. Budeme všichni rádi, když to bude k užitku. Dnešní doba není taková, že by přála tomuto typu literatury, tak ať obojí slouží." Děkujeme! Pozn.: Rozpoznávání zejm. latinské diakritiky není v tomto počítačovém textu valné.

  Slovník latinsko-český, se zřetelem k potřebě žactva středních škol

  Fürst Kamil, 1946
  02010242: Vydání 7., přehlédnuté a rozšířené, poslední.

  Lexicon totius latinitatis, Tom. 1 – 6

  Forcellini Aegidio, Corradini Franciscus, Perin Josephus, 1940
  02010261: Lexicon sestává ze dvou komplexů. 1. komplex (sv. 1 až 4) je latinský slovník obecných jmen, který jsme rozdělili do 10 částí (_Forcellini-). 2. komplex (sv. 5 a 6) je latinský slovník vlastních jmen (_Perin-): Onomasticon Totius Latinitatis. Tom. I. (Opera Et Studio Doct. Josephi Perin Alumni Seminarii Patavini Lexico Adjectum). Tom. II. (Opera Et Studio Doct. Josephi Perin Alumni Seminarii Patavini Lucubratum), Perin Josephus, 1913 a 1920. Za tip opět děkujeme panu B.
  Knihy jsme převzali. Kvalita skenů není valná, takže ani zveřejněný -text, ani naše -r0 nejsou pro delší citace nijak dobré. Protože 5_Perin-I-Z na internetu není, řádné naskenování tohoto Tom. II. připravujeme.

  0202 – Nauka o češtině

  Malý staročeský slovník

  Bělič Jaromír, Kamiš Adolf, Kučera Karel, 1978
  Dodatek o staročeských pravopisných systémech napsal Křístek Václav; na internetu volně dostupný nestránkovaný přepis bez tohoto dodatku.

  Historická mluvnice jazyka českého

  Gebauer Jan, 1894
  Díl 1. Hláskosloví. Díl 3. Tvarosloví. I. Skloňování (1896). II. Časování (1898). Díl 4. Skladba (1929).

  Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví s abecedním seznamem slov a tvarů

  Gebauer Jan, 1902
  Tzv. první pravidla českého pravopisu. Tak jako Církev v posledním půlstoletí, i český jazyk je zhoubně podroben evoluci – Církev se prý musí přizpůsobovat světu (normální člověk by si myslel, že svět se má přizpůsobovat Církvi, která je tu od toho), a český jazyk se prý musí přizpůsobovat čemu? Mediální novořeči bláznů? A tak od roku 1902 vyšly tucty stále nově přepracovávaných vydání, na nichž se přiživovaly veletucty parasitů. Dovolujeme si tedy laskavému čtenáři předložit toto první vydání, které, Bohu žel, zdaleka nebylo vydáním posledním.

  Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé

  Gebauer Jan, 1904
  Poslední vydání ještě za života autorova; další vydání už byla stále více "opravována".

  Slovník jazyka českého

  Trávníček František, 1952
  020202: přeprac. a dopl. vyd. Pro zařazení tohoto slovníku hovoří: 1. Přiměřený rozsah; 2. absence neúnosné archaičnosti; 3. absence zvlčilé liberální modernity působené už čtvrt století zde panující revolucí, která vystřídala revoluci komunistickou a která jazyk český ve všech oborech zkazila. Proti němu: 1. Není zmíněn (spolu)autor předchozích vydání Pavel Váša; 2. autor byl vysoký komunistický funkcionář (proto i kniha je navzdory tehdejší době perfektně typograficky zhotovena); s tím souvisí nesmysly u mnohých náboženských a mravně relevantních hesel. Slovník jsme rozdělili do pěti částí (1: A – F, 2: G – K; 3: L – O; 4: P – S; 5: Š – Ź).

  Český pravopis. Mluvnická a pravopisná cvičení pro 5. až 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol.

  Omelka František, Horák Oldřich, Hubáček Josef, Charous Čeněk, 1956

  Retrográdní slovník současné češtiny

  Těšitelová Marie, Petr Jan, Králík Jan, 1986
  020201: Ve třech částech – vlastní slovník, slovník tvarů substantiv a slovník tvarů sloves.

  Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

   0203 – Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

   020301 – Biblické texty v řečtině 020302 – Konkordance k řeckým biblickým textům 020303 – Mluvnice a cvičebnice řečtiny latinsky nebo česky 020304 – Slovníky latinsko-řecký, řecko-latinský, česko-řecký, řecko-český

   Novum Testamentum Graece et Latine

   Merk Augustinus, 1942
   02030101K: studijní text; řecko-latinský Nový zákon. A. Merk sestavil toto dílo jako alternativu k nyní všude nabízené knize týmu zv. Nestle-Aland. Uvádíme v pěti částech členěných podle P. Dr. Františka Sušila: 1. část – Evangelium svatého Mafouše a Evangelium svatého Marka; 2. část – Evangelium svatého Lukáše a Evangelium svatého Jana; 3. část – Skutky apoštolské; 4. část – Listy sv. Pavla apoštola; 5. část – Sv. Pavla List k Židům, List sv. Jakuba apoštola, Listy sv. Petra apoštola, Listy sv. Jana apoštola, List sv. Judy apoštola, Zjevení sv. Jana apoštola. I když se tato práce v mnoha ohledech liší od nevybíravě prosazovaného "Nestle-Aland", přece je již zasažena textovou kritikou. Po vydání Komplutenské polygloty (zveřejněné v roce 1520 se svolením papeže Lva X.; vydání bylo dílem kardinála Ximeneze, zpovědníka královny Isabely Aragonské), začali totiž do originálních textů doslova vrtat kritici, povětšinou protestanti (s výjimkou několika katolíků, které ulovili). Nejsou hotovi dodnes a asi ani nikdy nebudou.

   Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes

   Rahlfs Alfred, 1935
   02030102: studijní text; řecký Starý zákon. Uveřejňujeme Septuagintu ze dvou důvodů: jednak starozákonní citace v Novém zákoně jsou z této knihy, jednak mnozí ji považují za inspirovanou. Ve dvou dílech, přičemž začínáme Obsahem obou dílů.

   Nový Zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista: Paralelní Nový zákon česko-řecký

   MBa, 2012
   02030103: Český (Bible Kralická 1613); Řecký (Textus Receptus 1550/1894). Kniha je v textovém tvartu a je v tomto oddělení umístěna u signatury 02030202. Tam i další údaje.

   Concordantiae Novi Testamenti Graeci in augustum deductae

   Schmoller Alfred, 1938
   02030201: studijní text k (latinsko-)řeckému Novému Zákonu; konkordance k řeckému textu; knihu vyuřívá slovník 02030402.

   Tamieion tón tés kainés diathékés lekseón sive concordantiae omnium vocum Novi Testamenti Graeci

   Bruder Carolus Hermanus, 1904
   02030202: Konkordance k řeckému Novému zákonu. Má dvě charakteristiky: 1. Obsahuje všechna slova. 2. I když později zahrnula další varianty řeckého NZ, původně byla připravena pro Textus receptus, tj. první řecký text NZ po Komplutenské polyglotě, a to připravený převážně protestanty. Máme radost, že nám byl dán k disposici dvojjazyčný text NZ, obsahující paralelně jednak Bibli kralickou NZ a jednak právě Textus receptus – kniha má signaturu 02030103, ale umístěna je jako zvláštní soubor zde. Anonymnímu dárci (MBa) vřele děkujeme za jeho pozornost ke Knihovně Libri nostri.

   Kurs obecné mluvy KOINHC, řeckého jazyka papyrů, ostrak i posv. knih Starého i Nového Zákona

   Vajs Josef, 1934
   02030301: stručné uvedení do lidové řečtiny. Dědictví sv. Prokopa, sv. 69.

   Mluvnice řeckého jazyka

   Niederle Jindřich (Groh František, Niederle Václav ), 1946
   02030302: Jde o unikátní vydání této mluvnice, vyšlo jen jednou. Číslování paragrafů se sice liší od pozdější kodifikace Varclovy, ale zařadili jsme do textu srovnání obou číslování, a těch pár odstavců, které má Varcl navíc (mnohé naopak vypustil), jsme si dovolil připojit.

   Attické tvary slovesné dle nápisův i rukopisův

   Schulz Jaroslav Gustav, 1906
   02030303: abcedně seřadil, přihlížeje zvláště ku klassikům gymnasijním autor; vyd. 5., opr.

   Compendiaria Graecae Grammatices Institutio in Usum Seminarii Patavini Multo, quam antea, emendatior, atque auctior. Adjectae sunt Radices linguae Graecae.

   Facciolatus Jacobus(?), 1756
   02030304: Juxta editionem Patavinam. Pozn. k roku vydání a vydavateli: Roku 1773 Svatý otec zrušil Societas Jesu "navždy a neodvolatelně". Pozn. k místu vydání: Padova i Trnava patřily do Svaté říše římské, jejíž císař Josef II. v obdobném duchu rušil kláštery i semináře ponejvíce v letech 1785/6. Pozn. k autorovi: Jacobus Facciolatus (též Jacopo Facciolati) (1682 – 1769) není v tomto vydání uveden, je však uveden ve vydáních předešlých i následných tohoto díla.

   Syntaxis Graecitatis Novi Testamenti. Fasciculus 1.

   Dominik Eduard, 1901
   02030305K: Usibus auditorum suorum concinnavit Eduardus Dominik, Studii biblici N. T. in c. r. facultate theologica Olomucensi professor p. e. Další svazky neexistují.

   Novi Testamenti lexicon Graecum

   Zorell Franciscus, 1911
   02030401: studijní text k řeckému Novému Zákonu; slovník řecko-latinský k Novému zákonu. Připojujeme: Lexicon Novi Testamenti. Dawson Joannes, 1805, obsahující seznam všech mluvnických tvarů v Novém Zákoně (staženo z http://archive.org/details/lexiconnovitest00dawsgoog).

   A Latin-Greek index of the Vulgate New Testament

   Bergren Theodore A., 1991
   02030402: unikátní studijní text k novozákonní Vulgátě; podle Concordantiae Novi Testamenti Graeci in augustum deductae Alfreda Schmollera (zde 02030201), navíc se seznamem latinských ekvivalentů typických pro "africkou" a "evropskou" starolatinskou versi Nového Zákona. Se souhlasem majitele autorských práv (Society of Biblical Literature) a s díky čtenáři Ch. za zprostředkování.

   Nehomérovský slovník řeckočeský

   Lepař František, 1892
   02030403N: studijní text – slavný slovník – použitelný ke čtení Septuaginty. Slovník je kvůli rozsahu v pěti částech: Část 1, A – geómetria; Část 2, geómetrikos – Etearchos; Část 3, eteios – méleos; Část 4, Mélés – próteion; Část 5, Prótesileós – ópsai.

   Řecko-český slovník

   Prach Václav, 1942
   02030404N.

   0204 – Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

   020401 – Biblické texty, 020402 – Konkordance, 020403 – Mluvnice a cvičebnice latinsky nebo česky, 020404 – Slovníky latinsko-hebrejský, hebrejsko-latinský, česko-hebrejský, hebrejsko-český

   Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae

   Mandelkern Solomon, 1896
   02040201: studijní text; (název pokračuje:) quibus continentur cuncta quae in prioribus concordantiis reperiuntur vocabulae, lacunis omnibus expletis, particulae, pronomina, nomina propria separatim commemorata : Servato textu masoretico librorumque sacrorum ordine traditio. Jde o příruční vydání, kdy místa výskytu nejsou doprovázena citací (ty jsou uvedeny v podrobném vydání 02040202). Kniha je, stejně jako v podrobném vydání, kvůli rozsahu v šesti částech: Část 1, písmena álef – gímel (po str. 149); Část 2, písmena dálet – jód (str. 148 – 323); Část 3, kaf – nún (str. 322 – 479); Část 4, sámech – cádé (str. 478 – 625); Část 5, písmena qóf – táw (str. 624 – 804). Následuje závěrečná 6. část postupně se zájmeny, slovy chaldejskými a aramejskými a jmény vlastními.

   Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae

   Mandelkern Solomon, 1937
   02040202: studijní text; (název pokračuje:) quibus continentuř cuncta quae in prioribus concordantiae reperiuntur vocabula lacunis omnibus expletis emendatis cuius quemodi vitiis locis ubique denuo excerptis atque in meliorem formam redactis vocalibus interdum adscriptis particulae omnes adhuc nondum collatae pronomina omnia hic primum congesta atque enarrata nomina propria omnia separatim commemorata: Servato textu masoretico librorumque sacrorum ordine traditio. Jde o podrobné vydání, kdy místa výskytu jsou doprovázena citací. Hlavní text, tak jako v příručním vydání 02040201, je kvůli rozsahu v šesti částech: Část 1, písmena álef – gímel (po str. 276); Část 2, písmena dálet – jód (str. 276 – 527); Část 3, kaf – nún (str. 527 – 787); Část 4, sámech – cádé (str. 787 – 1007); Část 5, písmena qóf – táw (str. 1007 – 1253). Následuje závěrečná 6. část postupně se zájmeny, slovy chaldejskými a aramejskými a jmény vlastními.

   Rudimenta Linguae hebraicae scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accomodata

   Vosen Christian Hermann, Kaulen Franz, 1941
   02040301: Stručné základy starozákonní hebrejštiny, mnohokrát vydávané.

   Grammatica linguae sanctae institutio, Cum vocum omnium anomalarum indice, & explicatione

   Pasinus Josephus, 1766
   02040302: studijní text; (název začíná ... pokračuje:) Diqdúq lišón haqódeš hoc est, ... auctore Josepho Pasino (též Giuseppe Luca Pasini SJ 1687 – 1770) Sacræ Scripturæ & Linguæ Hebraicæ in Gymnasio Taurinensi Professore accedit ejusdem Oratio Habita, cum publicum doceadi munus auspicaretur, A. MDCCXX. Jussu, et auspiciis invictissimi regis Victor Amedei. Editio altera correctior, et auctior. Pozn.: Rozumí se obratný politik Viktor Amadeus II. (viz jeho požehnané vítězství u Turína), nikoliv velmi zbožný Viktor Amadeus III. Jinak srov. signaturu 02030304.

   Základové hebrejského jazyka biblického

   Sedláček Jaroslav V., 1892
   02040351K: studijní text; (název pokračuje:) Lešon hassefarim, obsahující první českou mluvnici hebrejského jazyka biblického, česká cvičení mluvnicky rozebraná i vyložená a mluvnický rozbor prvních pěti hlav knihy Genesis. V době panujícího "Weingreena" překvapivě dokonalá publikace katolického kněze a řádného profesora na pražské theologické fakultě. Připojujeme recensi z ČKD 1892, č. 10, str. 628 – 630

   Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny

   Klíma Otakar, Segert Stanislav, 1956
   02040352: Jediné vyd. Knihu připravujeme.

   Učebnice biblické hebrejštiny

   Weingreen Jacob, 2003
   02040353: V Knihovně Libri nostri nemůže chybět ani nejlepší současná česká cvičebnice biblické hebrejštiny, její zveřejnění však podléhá přísnému zákazu. Jde o překlad z angličtiny, ovšem podstatně doplněný o mnoho důležitých jevů – všechna zjednodušení anglického vydání byla doplněna, takže se dá řící, že jde o vydání zcela přepracované. Obsahuje tak zevrubný výklad jazyka, cvičení pro překlady z hebrejštiny do češtiny i z češtiny do hebrejštiny (což je nutná podmínka, na kterou dnešní autoři biblických jazykových příruček zapomínají; do těchto cvičení se v českém vydání zasahovalo méně), podrobný slovník hebrejsko-český i česko-hebrejský a dokonalý rejstřík. Kniha byla vypracována na pražské Katolické theologické fakultě v posledním desetiletí 20. století s významnou podporou tehdejšího vedení fakulty, je v knihkupectvích dostupná a v naší Knihovně je v plně textovém pdf tvaru (včetně hebrejských textů) vhodném pro textové vyhledávání.

   Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

    Slovníček česko-hebrejský

    Pípal Blahoslav, 1974
    02040401: vyšlo jako součást Hebrejsko-českého slovníku ke Starému zákonu.

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

     Catholicum lexicum hebraicum et chaldaicum in Veteris Testamenti libros

     Drach David Paul Louis Bernard, Migne Jacques-Paul, Gesenius Wilhelm, Tempestini Francesco, Du Verdie J., 1863
     02040402K: (název pokračuje:) hoc est: Guillelmi Gesenii Lexicon manuale hebraico-latinum ordine alphabetico digestum. Ab omnibus rationalisticis et antimessianis impietatibus expurgavit; emendavit, expulsis novis et antehac inauditis sensibus a viro protestanti excogitatis et temere obtrusis, veteris autem traditionis, ut et ss. eccleslae patrum interpretationibus restitutis et propugnatis; multisque additionibus philologicis illustravit et exornavit Paulus L. B. Drach
     (o autorovi:) Congr. de Propaganda Fide bibliothecarius honorariuss; philosophiae et litterarum doctor; pontificiarum academiarum religionis catholicae et arcadum socius, necnon societatis Nanceiae fidei et lucis, Parisiensisque societatis Asiaticae; litterarum Graecarum ac latinarum professor; eques ordinum Gallicae legionis honoris, Piani, s. Gregorii Magni, s. Sylvestri, s. Ludovici civilis meriti lucensis secundae classis, etc., olim vero in sinagoga rabbinus legisque doctor, et scholae consistorialis Parisiensis director ...
     Accesserunt. Grammatica hebraicae linguae quam germanico scripsit idiomate Gesenius, latinitate autem donavit F. Tempestini, necnon lexicon et grammatica linguae hebraicae, juxta methodum punctis masoreticis liberam digesta, auctore Du Verdier. tomum claudit grammatica chaldaica doctissimi et supralaudati Pauli L. B. Drach. Ab auctore denuo revisum edidit J. P. Migne, ...
     Publikujeme (ve třech částech) téměř shodné 2. vyd. z r. 1859; poprvé vyšlo 1848.

     Lexicon hebraicum et chaldaicum in libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum

     Leopold Ernst Friedrich, 1920
     02040403: Velmi vhodný, praktický – téměř kapesní slovník.

     Lexicon manvale Hebraicvm et Chaldaicvm in Veteris Testamenti libros

     Gesenius, Friedrich Heinrich Wilhelm, 1933
     02040404N: (název pokračuje:) post editionem germanicam tertiam latine elaboravit mvltisqve modis retractavit et avxit Guilelmus Gesenius. Všechna velmi četná pozdější vydání jsou psána německy. Knihu připravujeme, a to jen proto, aby ji čtenář mohl sám porovnat se slovutným Drachem a posoudit, co je v ní nevhodného.