Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Katolická bibliografie tohoto oddělení 13

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

1301: Soustavné přehledy světců█1302: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302█1303: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563█1304: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870█1305: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870█V jednotlivých pojednáních o světcích jsou knihy o nečsl. světcích. Bibličtí světci jsou v pododdělení 0105: Biblické dějiny. Nebibličtí světci s úmrtím do r. 313 a světci s úmrtím po r. 313 do r. 800 – vizte oddělení 12 – Patrologie a patristika. Pokud kniha o pozdějších světcích podrobně pojednává současně i o čsl. posvátném místě vážícím se k pojednávanému světci, je zařazena v pododdělení 1502: Posvátná místa v českých zemích. Pojednání jen o čsl. světcích naleznete v pododdělení 1503: Čeští světci. Hagiografie Východu je někdy i v pododdělení 1405: Východ.

1301: Soustavné přehledy světců

Srov. též 2006: Kalendaria.

Martyrologium Romanum

Benedictus XIV. a předchozí papežové, 1930
(název pokračuje:) Gregorii papae XIII jussu editum Urbani VIII et Clementis X auctoritate recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV opera ac studio emendatum et auctum; juxta primam a typica editionem.

Legenda aurea vulgo Historia lombardica dicta

Iacobus de Voragine, blahoslavený, Graesse Johann Georg Theodor, 1850
Ad optimorum librorum fidem, Ed. 2. Autorem je dominikánský provinciál, janovský arcibiskup a jeden z největších středověkých spisovatelů (* 1228 Janov, † 1298 Janov). Zlatá legenda, jedna z nejpřekládanějších knih, jím byla napsána kolem r. 1260. V Graessově redakci vyšla poprvé r. 1846, naposledy r. 2003. V češtině vyšla jen asi třetina obsahu (r. 2012) a vzhledem k současné mezinárodní situaci nelze počítat s tím, že by vbrzku vyšel celý překlad.

Následování svatých

Huber Maximilian, 1927

Kalendarium svatých; s ukazatelem životopisů

Vondruška Isidor, 1932
Kalendarium odkazuje na čtyři svazky téhož autora nazvané "Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1 až 4.", které jsou v naší Knihovně v oddělení Církevní dějiny obecné, a to pro jejich převažující hledisko dějepisné. Do oddělení Hagiografie totiž náležejí životopisy svatých v pořadí roku církevního nebo občanského, a to pro těsnou souvislost s liturgií.

Životy, skutky a utrpení Svatých a Světic Božích. Díl 1 až 5.

Karlík Hugo Jan, 1860
Díl 1, 1845 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 17. Díl 2, 1848 a 1860, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 21. Díl 3, 1850, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 27. Díl 4, 1856, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 41. Díl 5, 1858, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 43. Pro velký rozsah uveřejňujeme ve 12 částech – po jednotlivých měsících v roce.
Otiskujeme jednotlivé měsíce a kromě toho pohromadě i souhrn toho, co je v knihách mimo tento církevní rok.

Církevní rok. Kniha naučná pro každý stav i věk, obsahující na každý den několik životopisů světcův a světic Páně a všecky slavnosti, neděle, svátky i výroční památky církevní dle kalendáře Českého. Díl 1. až 6.

Kulda Beneš Metod, 1881
Po dvou měsících – díl 1. je prosinec a leden, díl 2. únor a březen, díl 3. duben a květen, díl 4. červen a červenec, díl 5. srpen a září, díl 6. je říjen a listopad. Prozatímně převzato z Krameria, připraveno pro OCR.

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek první.

Ekert František, 1892
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 79.

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek druhý.

Ekert František, 1894
Duben – červen. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 81.

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek třetí.

Ekert František, 1896
Červenec – září. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 83.

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek čtvrtý.

Ekert František, 1899
Říjen – prosinec. Dodatky. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 86.

Podobizny svatých

Hello Ernest, Bouška Sigismund Ludvík, Jenewein Felix, 1898
Arnošt Hello; přeložil a vignety kreslil P. S. Bouška O. S. B, titulní kresba od F. Jeneweina. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 5. Uveřejňujeme i 2. vyd. 1938 u Kuncíře.

Naši miláčkové. Obrázkový život světců, na Moravě zvláště ctěných.

Pozbyl Alois, 1918
(název pokračuje:) Vhodnými obrazy opatřený a ve prospěch apoštolátu svatého Cyrilla a Methoděje vydaný nákladem spisovatelovým.

Naše světla. Čtení ze životů svatých.

Schikora Rudolf, 1947
7. ročník sbírky Životem, která je obecně zařazena v pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Ve vyd. 1932 (za tento dar Knihovně díky čtenáři H.) jde o sešity 145 – 168, roč. 7 (1932), č. 1 – 24.

Šťastné děti. Každodenní čtení ze života svatých a zbožných dětí.

Schikora Rudolf(?), 1934
9. ročník sbírky Životem, která je obecně zařazena v pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu). Jde o sešity 193 – 216, roč. 9 (1934), č. 1 – 24. Za dar do Knihovny děkujeme čtenáři H.

Vítězové

Braito Silvestr Maria Josef aj. red., 1948
"Vítězové. Naši Vítězové musejí více proniknouti. Dočítáte se v Hlubině, v čem záleží křesťanská dokonalost, o tom, že všichni jsou povoláni ke svatosti. Proto jsme založili sbírku Vítězů, abychom ukázali na nejstarších i na nejnovějších příkladech, že všechny stavy a všechny povahy mohou opravdu uskutečniti Krista a jeho učení v konkrétním životě. Proto uveřejňujeme především životy svatých neznámých, poslední doby. Všechny řády i kongregace tu mají příležitost ukázati světu svůj skrytý poklad, ukázati, jak jejich duch vedl skrze svatě zakladatele anebo svaté členy, jak vedl k naplněni Evangelia. Máme již řadu rukopisů v zásobě, takže již celý příští rok je vlastně obsazen. Prosíme proto všechny své čtenáře, aby se podle možností abonovali i na Vítěze anebo aspoň, aby upozornili na Vítěze ty, kterým je Hlubina poněkud vysoká. Zvláště veledůstojní páni mohli by nám zde svou propagací velmi prospěti. Vítězové jsou zaručeni, nejsou v krisi, ale je nám líto, že nejsou ještě více rozšířeni. Vydali jsme již 10 životů svatých. V tomto počtu může každý najiti svého svatého, svůj vzor. Braito" Vítězové. Na hlubinu 1935, č. 10, str. 644n.
0103: Rubín Moravy. Blahoslavený Jan Sarkander. Šumšal Josef (zavražděn Němci v Dachau), 1934.
0108: Svatý Dominik. Soukup Emilian František, 1934.
0305: Svatý Jan Křtitel de la Salle. Hroch Karel Boromejský, 1936.
0307: Bedřich Ozanam. Křesťan v bezpečné blízkosti Boha. Krejza Miloš, 1936.
0308: Svatý František Solano. Patron františkánských misií. Řezníček Josef, 1936.
0406: Sv. Magdalena Žofie Baratová. Zakladatelka řehole Nejsvětějšího Srdce Sacré Coeur. Vávrová Hedvika, 1937.
0506: Bl. Jan Lohel. Ondráček Vilém, 1938. Chybějí str 26n., opravu připravujeme; děkujeme za upozornění!
0508: Svatá Terezie od Ježíše. Štechová Marie, 1938.
0510: P. Stanislav Vydra. Učitel, kněz a vlastenec. Benetka Bořivoj, 1938
0601: Marie Camachová. První mučednice katolické akce. Chlad Karel František, 1939.
0605: Sv. Albert Veliký, vědec a učitel církve. Čala Antonín František, 1939.
0609: Marie Wardová. Novosad Theofil Ignác, Čala Antonín František, 1939.
0610: Jan IV. z Dražic, biskup pražský. Sahula Jiří, 1939.
0702: Lo Pa Hong, muž katolické akce. Mirvald Karel, 1940.
0709: Josefina Chotková. Žena statečného ducha a křesťanského srdce. Lipanský Jetřich, 1940.
0801: Sv. Klement Hofbauer, apoštol Vídně (Wien). Novosad Theofil Ignác, Čala Antonín František, 1941.
0802: Eduard Brynych, biskup královéhradecký. Dubský Jiljí Ludvík, 1941.
0803: Sv. Vavřinec z Brindisi. Zakladatel česko-moravské provincie řádu kapucínského. Rabas Vavřinec, 1941.
0805: Inženýr Matthey. Chlad Karel František, 1941.
0807: Kardinál J. H. Newman. Weirich Marko, 1946.

Čtvero vzorů křesťanského života. Životopisné obrazy.

Knecht Friedrich Justus, Hrudička Alois, Janovský František, 1896
Blahoslavený Jan Křtitel de la Salle a řád bratří křesťanských škol. Příspěvek k dějinám vychovatelství. Bedřich Justus Knecht. (V mateřský jazyk přeložil František Tater, 258 str.) Jan Vianney, farář Arský. Hrudička Alois. (Dle spisův očitých svědků, str. 268 – 372.) Tomáš Morus. Obrázek z dějin. Janovský František. (str. 378 – 405.) Adolf Kolpind, zakladatel a generální předseda Jednot katolických tovaryšů. Janovský František. (str. 410 – 496.) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 63.

Obrazy římských světců

Jørgensen Jens Johannes, Dohnal František, 1938
S povolením autora z dánštiny přeložil (sv. Petr, sv. Cecilie, Sv. Anežka, sv. Brigitta a sv. Filip Neri) a stať o autorovi napsal P. František Dohnal. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 105. Pán Bůh odplať milému čtenáři E. B. za OCR!

Duše světců (sc. dominikánských)

Dacík Reginald Maria, 1946
Dominikánská edice Krystal, sv. 57.

1302: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Pokud jde o Západ, je to 2. zlaté období Církve a světa (prvním bylo kratší období katolické občanské moci mezi r. 313 r. 450); pokud jde o Východ, konec období je nutno klást do r. 1204, kdy Východ byl Západem zničen. Čtenář snadno nahlédne, že toto období také přineslo daleko nejhojnější úrodu světců. Jinými slovy, je trapné, pokud ne sprosté, tvrzení, že Církev ke svému dobrému rozvoji a působení potřebuje pronásledování. Naopak! Na každém pronásledování Církve, s výjimkou jejích počátků, má sama Církev určitý podíl, tedy někteří její členové. Život Církve se jakoby uzavře do "Božího ghetta", "jsme v rukou Božích" – a trestuhodně se ignorují společenské problémy a již povstávající pronásledovatelé. Všimněme si: trestu hodně.

Communium rerum inter asperas vices (Anselmus Cantuariensis) ... O svatém Anselmu z Canterbury. Encyklika z 21. dubna 1909.

Pius X., svatý, 1910
Zařazeno na přání čtenáře J. Latinský text je (dvakrát) v pododdělení 1403: Řím.

Život svatého Bernarda, otce a učitele církevního, druhého zakladatele řádu cisterciáckého

Korec Tomáš V., 1891
2 výtisky

Listy sv. Hildegardy z Bingen

Hildegardis Bingensis, svatá, Konařík-Bečvan Bedřich, 1948
Výbor třiceti tří listů svaté Hildegardy z Bingen podle vydání Mignova a překladu Clarusova. Dominikánská edice Krystal, sv. 91.

Svatý Dominik – zakladatel řádu kazatelského

Konečný Filip Jan, 1921

Život svatého Dominika

Jordanus de Saxonia, blahoslavený, Fojtů Josef Maria, 1941
Dominikánská edice Krystal, sv. 56.

Svatý František Serafínský, zakladatel tří řádů. Díl první

Wilhelm Bonaventura Josef, 1902
Dle věrohodných pramenů sepsal autor. Byli jsme požádáni zveřejnit tuto trilogii. Vrcholný (též zv. zlatý) středověk byl nejskvělejší dobou Církve a sv. František byl z nejskvělejších synů této doby. Stále přitahuje (srov.: nový pontifik). Jaký byl opravdu, bez kamufláží, kterými ho stále masivněji překrývá tato doba? Kniha vyšla ještě ve dvacátých letech, ale skvostnou výpravou ji toto vydání z doby aspoň částečně blahého mocnářství převyšuje ... Ochotně projevenému přání vyhovujeme.

Svatý František Serafínský, zakladatel tří řádů. Díl druhý

Wilhelm Bonaventura Josef, 1903
Dle věrohodných pramenů sepsal autor.

Svatý František Serafínský, zakladatel tří řádů. Díl třetí

Wilhelm Bonaventura Josef, 1903
Dle věrohodných pramenů sepsal autor.

Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádů. Část I. Část II.

Wilhelm Bonaventura Josef, 1927
Dle věrohodných pramenů sepsal P. Bonaventura J. Wilhelm OFM. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999 (Část I., vyd. 1926). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999 (Část II.).

Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi

Franciscus Assisiensis, svatý, Brejcha Jan Leander, 1915
Překlad světcových spisů od P. Jana Leandera Brejchy OFM (* 30. 10. 1894 Plzeň, 1928 z řádu vystoupil, † 25. 12. 1936 Hlavatce) vyšel dvakrát; podruhé u Kuncíře značně zkráceně a zcela bez edičních poznámek, ale, jak bylo zvykem vydavatele, tiskařsky výpravně, pod názvem Spisy svatého Františka, zakladatele řádu Bratří menších, 1926.

Svatý František a příroda – legendy o lásce světcově ke tvorstvu

Šorm Antonín aj. red., 1927
Knihu připravujeme.

Duše Chudáčka Božího: Legenda tří druhů a Zrcadlo dokonalosti sv. Františka z Assisi

autor neuveden, 1926
Z latiny s pomocí Boží přeložil P. Brejcha Jan Leander, upravil Navrátil František.

Svatý Antonín Paduánský. Legenda první čili Nejstarší život. Legenda prima. Vita antiquissima.

Urban Jan Evangelista, Bonaventura de Balneoregio, svatý, Kerval Léon de, 1931
Základní pramen pro všechny životopisy sv. Antonína z Padovy, latinsky (s poznámkami Bohu žel francouzskými; předběžná studie Le pain de saint Antoine, excellence et fruits de cette oeuvre – un mot de réponse à certaines attaques. Kerval Léon de, 1902, výsledná práce Sancti Antonii de Padua Vitae duae quarum altera hucusque inedita. Kerval Léon de, 1904) i česky. Za zásadní tip náleží poděkování milé čtenářce L.

Svatý Antonín Paduanský, životopisný náčrtek.

Wilhelm Bonaventura Josef, 1900
Všem ctitelům svatého "Divotvůrce Paduanského ".

Svatý Antonín, Divotvůrce Paduánský

Davídek Václav, 1905
(název pokračuje:) modlitební kniha, obsahující mimo rozličné modlitby a pobožnosti k sv. Antonínu Paduánskému i krátký životopis jeho. Dle autentických pramenů v roucho české přioděl Václav Davídek.

Montalembertův Život svaté Alžběty

Montalembert Charles Forbes René, comte de, 1855
Z frančiny (Histoire de sainte Élisabeth, reine de Hongrie, 1836) přeložil P. Procházka Jakub (* 2. 7. 1818 Pavlovice, † 25. 9. 1893 Brno). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 8.

Sv. Tomáš Akvinský, učitel církevní a ochránce katolických škol

Ševčík Josef, 1899
Bulla Mirabilis Deus – sv. Pius V. – je na str. 310nn.

Svatý Tomáš Akvinský

Chesterton Gilbert Keith, 1947
Kniha, jiný sken, je volně dostupná na internetu.

1303: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563

O věčné moudrosti

Henricus de Segusia, blahoslavený, 1937
Dominikánská edice Krystal, sv. 26. 2. vyd., přeloženo ze staré němčiny (autor zván Heinrich [von] Suso, český překlad jej zove Jindřich Suso). Poprvé česky vyšlo L. P. 1895 v jiném překladu (autor zde nazván Seuse Heinrich). Lat. originál Horologium aeternae sapientiae. Děkujeme čtenáři M. za OCR (formatovano pro Kindle 3).

Tajemná slova – zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské

Birgitta de Suecia, svatá, Braito Silvestr Maria Josef, 1938
Výběr (z) Revelationes. Dominikánská edice Krystal, sv. 32.

Listy sv. Kateřiny Sienské

Caterina da Siena, svatá, 1930
Přeloženo z italského originálu. V jiném překladu vyšlo r. 1940, Dominikánská edice Krystal, sv. 47.

Panna Orleanská

Görres Guido von, Zimmermann Josef Václav, 1836
Originál Die Jungfrau von Orleans, 1834, přeložil a (dle titulního listu) i upravil P. Zimmermann Josef Václav (* 5. 2. 1804 Tomice, † 24. 6. 1877 Český Brod). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 3.

Životopis svatého Jana Kapistrána

Valouch František, 1858
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 15.

Svatá Angela z Mericiův (Anděla Mericiová) a duchovní dcery její

Procházka Jakub, 1862
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 24.

Svatý Jan z Boha, zakladatel řádu "Milosrdných bratří" a patron nemocných

Konečný Filip Jan(?), 1899
2. vydání má uvedeno: Upravil P. Š., vydal Jan Filip; se stejnými údaji vyšlo r. 1902 4. vyd.

Sv. František Xaverský, kněz Tovaryšstva Ježíšova, apoštol Indie a Japonska. Kniha 1. a 2.

Brou Alexandre, Rejzek Antonín Paduánský, 1920
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 92. Podle 2. vyd. francouzského spisu Saint Francois Xavier 1506 – 1548 P. Alexandra Broua S. J. (* 1862, † 1947) podává P. Antonín Rejzek S. J. (* 5. 11. 1844 Veselí u Mnichova Hradiště, † 6. 12. 1920 Praha) – jde o jeho poslední práci; při této příležitosti připojujeme jeho nekrolog z ČKD 1920, č. 9 + 10, str. 311n.

Svatý Ignác z Loyoly

Fiala František (někdy pseudonym Horák František Serafínský), 1937
Vítězové roč. 4., sv. 2.

Jiskry sv. Ignáce. Scintillae Ignatianae.

Ignatius de Loyola, svatý, Hevenesi Gabriel, 1947
Uveřejňujeme tři tituly: 1. České 3. vyd. (poslední v tomto překladu; na titulním listu omylem r. vyd. 1941); 1. vyd. 1940, 2. vyd. 1941. 2. Scintillae Ignatianae, sive sancti Ignatii de Loyola, Societatis Jesu fundatoris apophtegmata sacra; per singulos anni dies distributa, et ulteriori considerationi propositae, 1756. 3. Scintillae Ignatianae Sive S. Ignatii De Loyola Sententiae Et Effata Sacra Quae Per Singulos Anni Dies Distribuit P. Gabriel Hevenesi S. J. Cum Appendice Continentte Sententias S. Philippi Nerii, 1919.

1304: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Život sv. Františka Borgie

Procházka Jakub, 1860
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 20.

Blahoslavený Edmund Kampian, kněz z Tovaryšstva Ježíšova, pro sv. víru mučeník ve vlasti své

Rejzek Antonín Paduánský, 1889
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 56.

Život svaté Teresie z Ježíše. Svéživotopis.

Teresa de Jesús, svatá, 1911

Svaté Terezie Ježíšovy Kniha o zakládání

Teresa de Jesús, svatá, 1917

Svatá Terezie od Ježíše

Štechová Marie, 1938

Život svatého Aloisia Gonzagy

Koudelka Josef Maria, Cepari Virgilio, 1891
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 58. Vypravuje dle P. Virgila Cepariho, italského jesuity (Řím, * 1564 † 1631), Vita del beato Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù, a jiných nejnovějších spisů pozdější biskup Josef Koudelka.

Svatý Filip Neri, apoštol mládeže a reformátor Říma

Braito Silvestr Maria Josef, 1937
Dominikánská edice Krystal, sv. 29.

Úpění holubice čili O užitečnosti slz

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 90.

Život sv. Františka Saleského, knížete biskupa Ženevského, zakladatele řádu Návštívení Panny Marie a učitele církevního. Díl I. Díl II.

Procházka Jakub, 1880
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 46, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 47.

Sv. Josafat, arcibiskup polocký, mučeník a apoštol Rusínů

Rejzek Antonín Paduánský, 1885
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 52. Na oslavu tisícileté památky úmrtí sv. Methoděje podává P. Antonín Rejzek S. J. A tak dějinami defiluje Kyjevská Rus, Nová Rus, Malá Rus, Velká Rus, Červená Rus, Černá Rus, Bílá Rus, Podkarpatská Rus, máme Rusíny, ale nikdy nikde nebylo vidu ani slechu o nějaké Ukrajině nebo Ukrajincích. Tento nálezek pokrokářů, vlastně díky Američanům a jejich vražednému kyjevskému Majdanu let 2013 – 2014, tak dle vůle Páně, jakožto cosi přechodného jistě zase zmizí; srov. Talerhof v pododdělení 1405: Východ.

Sv. Alfons de Liguori, církevní učitel a zakladatel kongregace redemptoristů

Berthe Augustine, 1931
(název pokračuje:) k 200letému jubileu založení kongregace z francouzského originálu P. Bertha přeložil Martin Janů C. SS. R. 1. franc. vyd. Saint Alphonse de Liguori, r. 1900.

Zivot (Život) ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbaura (Dvořáka) generálního vikáře a předního rozšiřovatele kongregace nejsvětějšího Vykupitele.

Haringer Michael, 1881
Sepsal Michal Haringer C. SS. R. (* 1817, † 1887), generální konsultor téže kongregace, konsultor sv. kongregace indexu a odpustků, člen akademie katol. náboženství v Římě. S povolením spisovatelovým z němčiny přeložil dle druhého rozmnoženého vydání Jan Dobrý (* 31. 3. 1849 Domažlice, † 3. 6. 1900 Domažlice), kněz diecése budějovické. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 49.

Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Blaťák František, 1909
Krátký životopis ze smíšeného česko-německého manželství Pavla Dvořáka a Marie Steerové narozeného Johanna (t. j. Jana) Hofbauera, později vídeňského tovaryše Johanna Klementa Marie Hofbauera a ještě později redemptoristy a kněze nastínil P. František Blaťák C. SS. R.; 2. vyd.

Svatý Jan Maria Vianney, farář z Arsu

Vaněček František Xaver, 1929
Kropáč & Kucharský, sv. 1929.2.

Svatý Gabriel od Bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838 – 1862)

Bernardo Silvestrelli Cesare Pietro Maria di Gesù, blahoslavený 1988, 1921
Volně přeloženo. Jako autor je v knize uveden jen P. Bernard C. P. (Congregatio Passionis Iesu Christi, Kongregace utrpení Ježíše Krista, krátce passionisté), ovšem generálním představeným v létech 1878 až 1905, a poté, až do své smrti 1911, čestným doživotním gemerálem byl Otec Bernard Maria od Ježíše; italský originál (Vita virtù e glorificazione del b. Gabriele dell'Addolorata studente passionista) knihy byl napsán v době, kdy byl blahořečen Gabriele Possenti Francesco dell'Addolorata – Gabriel od Panny Marie Bolestné, t. j. okolo 31. 5. 1908 (svatořečen byl 13. 5. 1920, je patronem mládeže, studentů a bohoslovců). Školské sestry OSF, sv. 999.

1305: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Sv. Jan Bosko

Stuchlý Ignác, 1934
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 102. Víckrát nevyšlo.

Život světcův. Svatý Jan Bosco

Štechová Marie, 1937

John Henry Newman. Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor z jeho spisů.

Newman John Henry, blahoslavený 2010, Lang Alois, 1939
1. vyd.; 2. vyšlo r. 1947 bez fotografie. Lev XIII. kreoval Newmana 12. 5. 1879 kardinálem. Ctihodným byl prohlášen 21. 1. 1991 a 19. 9. 2010 byl blahořečen.

Svatá Terezie z Lisieux, ochránkyně národů

Pouvourville Albert de, markýz, 1937

Svatá Terezie od Ježíška

Kašpar Karel Boromejský, 1936
3. vydání rozmnožené o "Dešť růží". Knihu připravujeme.

Malá Terezie, životopis svaté Terezie Ježíškovy pro děti

Carbonel, J., 1929
Vyd. 2., opravené a rozšířené. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv.

Svatá Terezie Ježíškova

Bernoville Gaëtan, 1928

Novissima verba. Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy. Květen – září 1897.

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, svatá, Agnès de Jésus (re.), 1930
Jediný autorisovaný překlad francouzského originálu: Novissima Verba. Texte imprimé Derniers entretiens de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus Mai-septembre 1897. Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Agnès de Jésus (carmélite de Lisieux), 1926. Školské sestry OSF, sv. 999.

Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy (a od Svaté Tváře), karmelitky

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, svatá, 1941
Školské sestry OSF, sv. 999. 2. vyd., v r. 1946 vyšlo ještě jako 3. vyd. Další, nové vydání z r. 1991 je už "očištěno od přídavků a oprav".

Svätá Terezka z Lissieux

Domonkos Istvan, 1932
Publikaci A lisieuxi kis Teréz nővér története, egy kis fehér virág tavaszának története. Domonkos István, 1914 (2. rozš. vyd.) přeložil a závěrem doplnil P. Janský František V.

Pier Giorgio Frassati. Život vítězného mládí.

Cojazzi Antonio, 1947
4. vyd. Dominikánská edice Krystal, sv. 18.

Jak psáti životy svatých

Vodička Timotheus, 1942
Dominikánská edice Krystal, sv. 64.