Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

1201: Patrologie a patristika obecně█1202: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve█1203: Škola alexandrijská a její žáci█1204: Kapadočtí Otcové█1205: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký█1206: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)█1207: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)█Patrologie a patristika Východu je někdy i v pododdělení 1405: Východ.

1201: Patrologie a patristika obecně

Srov. též 2006: Kalendaria.

Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae

Kirch Konrad, 1965
Vycházel opravován od r. 1901 do r. 1967.

Antika a křesťanství

Pohunek František, 1910
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 48.

Základy patrologie se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu

Samsour Josef, 1908
Příručka pro ústavy theologické a soukromé studium.

Patrologia. Život, spisy a učenie svätých otcov.

Špirko Jozef, 1950
2. vyd. (1. vyd. z r. 1939 na internetu volně dostupné, i když v mizerné kvalitě).

Acta Sanctorum Martyrum Orientalium et Occidentalium. Vol 1. Vol 2. Pravé dějiny Svatých mučeníků východních

Assemani Stefano Evodio, Zingerle Pius Peter Jakob, Dudík Anton, 1859
Lat. a syrský originál je z r. 1748. Německy (Echte Akten heiliger Märtyrer des Morgenlandes, 1836) zpracoval P. Peter Jacob Zingerle O. S. B. (* 17. 3. 1801 Merano, † 10. 1. 1881 Marienberg) a do češtiny přeložil P. Anton Dudík (* 2. 6. 1824 Kojetín, † 12. 3. 1892), bratr P. Dra. Bédy (Františka) Dudíka O. S. B.. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 16.

Úcta mučedníků v prvních stoletích. Příspěvek k dějinám kanonisace do r. 1000 po Kr.

Šíma Josef, 1937
ČKD 1937, č. 1, str. 1 – 16, č. 2, str. 143 – 150, č. 4, str. 297 – 330. Vyšlo též jako otisk: Knihovna Časopisu katolického duchovenstva. Nová řada. sv. 9.

1202: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

Srov. 0106: Biblické dějiny.

Dejiny sv. Cirkve. K poučeniu a vzdelaniu. Sväzok I. Dejiny sv. Cirkve starého veku. Sväzok II. Od roku 101 do roku 313 po Kr. P.

Truchlý Andrej, 1895
Sv. I. 1890. Spolok sv. Vojtecha, sv. 45. Dar naší knihovně. Sv. II. Spolok sv. Vojtecha, sv. 58. Rovněž dar naší knihovně. Pán Bůh odplať!

Starokřesťanské apokryfy

Merell Jan, 1942

Spisy svatých otcův apoštolských a Justina mučeníka

Sušil František, 1874
3. vyd., opr. a rozhoj., přeložil, vysvětlivkami a úvody opatřil František Sušil. Dědictví sv. Prokopa, sv. 12.

Utrpení a smrt některých svatých mučedlníkův prvních tří století vku křesťanského.

Vrána Šimon Bernard, 1840
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 12.

O církvi prvních tří století – promluvy k májové pobožnosti

Šulc František aj. red., 1924
S určitým zdráháním zařazujeme tuto výbornou knihu. V posledním půlstoletí se totiž u českých duchovních hluboce zahnízdil zlozvyk, kýmsi shora zřejmě úspěšně naoktrojovaný, znát jen dvě "církve": tu prvních tří staletí a tu posledního tak asi půlstoletí. Mezi tím TEMNO, DÍRA. Zná se jen to první pronásledování a to druhé: nacistické koncentráky a komunistická vězení a dnešní "pronásledování křesťanů" kdesi. Píšeme v uvozovkách, neboť toto pronásledování je dílem zvrhlého Západu, o jehož zvrhlosti tito jistě nezvrhlí duchovní neceknou konkrétního slova – ukázat na za to zodpovědné osoby. Doba mezi tím, doba tisíc let slávy Církve, neexistivala. Při připomínce světců z této doby TEMNA, z této DÍRY, se mluví jen a pouze o tom světci – a o jeho strastech. Je to HANBA, veliká HANBA dnešních českých duchovních, na které se nehodláme zveřejněním tohoto cyklu nikterak podílet. Knihu připravujeme.

Irena. Povídka z dob Domicianových.

Skórzewska Maria Gertruda, 1903
Originál Irena czyli Chrześcianie za Domicyana. Powieść oryginalna. Poprvé vyšel r. 1871, a potom ještě např. r. 1901 (3. vyd.) a 1924 (plus dva spoluautoři). Dle druhého vydání z polštiny přeložil Kamejský Václav Tumpach (ČKD 1903, č. 5, str. 358n. má zato, že jde o pseudonym). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 90.

Upomínka na Katakomby Římské

Lenz Antonín, 1876
(název pokračuje:) Na počest jubilea Jeho Excellence Nejdůstojnějšího a Vysoce Urozeného Pána, Pana Jana Valeriana, biskupa budějovického.

Fabiola. Církev v katakombách.

Wiseman Nicholas Patrick Stephen, 1917
U nás doma vyšlo třikrát: 1857 (přeložil Novotný Václav) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 13; 1876 (přeložil P. Desolda Jan Nepomucký František O. Praem.); 1917 (přeložil Msgre. Vrátný Karel) Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 139.

Oktávius – Octavius

Minucius Felix Marcus, Marko Ján, 1950
Skeny i OCR jsme dostali darem, Pán Bůh odplať!

Svatého Otce Irenea biskupa a mučeníka Patero kněh proti kacířstvím

Eirénaios, svatý, Desolda Jan Nepomucký František, 1876
(název pokračuje:) s některými dodatky. Dědictví sv. Prokopa, sv. 14. Přeložil, vysvětlil a úvodem opatřil kanovník Jan Nepomucký František Desolda O. Praem. Ohledně obtíží s místem III. 1, 1 viz Na objasnění záhadných slov sv. Irenea Adv. haer. III. I, I. Bauer František Saleský, 1876 v pododdělení 0109: Synopse, harmonizace evangelií.

Apologetikum

Tertullianus Quintus Septimius Florens, Vojáček Václav, Bauer František Saleský, 1877
Celý název: Q. Sept. Fl. Tertulliana Apologetikum. Překlad a úvod Vojáček Václav, prof. akad. gymn. v Praze, vysvětlivky a ukazatele opatřil Jeho Eminence prof. ThDr. František Saleský Bauer. Dědictví sv. Prokopa, sv. 15.

Svatého Th. Caecilia Cypriana, biskupa Karthaginského a Mučedlníka, Věk a Spisy vybrané.

Cyprianus Thascius Caecilius, svatý, Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1844
Jen toto vyd.

O jednotě církve

Cyprianus Thascius Caecilius, svatý, 1940
Dominikánská edice Krystal, sv. 999. Samostatně jen toto české vyd. Předřazujeme lat. text.

O divadlech

Cyprianus Thascius Caecilius, svatý, Deml Jakub, 1927
Předřazujeme lat. text. V moderní době autorství sv. Cypriána považují za nejisté.

Anežka a Zuzanna čili Poslední léta pronásledování Diokleciánova. Dějepisná povídka.

Rondina Francesco Xaver, Jirák František, 1905
Vlašsky sepsal Francesco Xaver Rondina, česky upravil František Jirák. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 73.

1203: Škola alexandrijská a její žáci

Život svatého otce Antonína, kterýž napsal a mnichům v cizině poslal svatý otec Athanáš, arcibiskup alexandrijský

Athanasios, svatý, 1928
Svatý Atanáš napsal toto své nejznámější dílo v letech 356 až 362.

Život blahoslaveného Antona, opáta a pustovníka

Athanasios, svatý, Lucký Metod, 1950
(Vita beati Antonii Abbatis)

Desatero knih Historie církevní od Eusebia

Eusebios o Kaisareios, 1855
(název pokračuje:), příjmením Pamfili, onda cesarejského biskupa, řeckým jazykem sepsané, potom od Jana Kocína z Kocinétu, předního písaře radního v Menším městě pražském, z řeči latinské v českou přeložené, nyní od Jana Ev. Krbce, kněze církevního, s řeckým čtením srovnané, na mnoze opravené, příhodnými výklady i novým letopočtem opatřené a znova na světlo vydané.

Sv. Makaria Aegyptského Padesát homilií duchovních

Makarios o Aigyptios, svatý, Bauer František Saleský, 1878
Přeložil P. Vlček Jan B. Josef, k tisku upravil a úvodem jakož i summariemi a ukazatelem opatřil Jeho Eminence prof. ThDr. František Saleský Bauer. Dědictví sv. Prokopa, sv. 16.

1204: Kapadočtí Otcové

1205: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Listy Svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve. Část prvá. Listy od prvého do šedesátého čtvrtého dle pořadí časového.

Hieronymus, svatý, 1917
Vyšla jen tato první část.

Otec pouště sv. Jeronym

Lang Alois, 1948
Vyd. 2., opr.; poprvé vyšlo r. 1920.

Život a spisy sv. Aurelia Augustina, biskupa Hipponského, otce a učitele sv. Církve katolické.

Hošek František Xaver, 1863
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 26.

Svatého Otce a učitele církve Aurelia Augustina Vyznání

Augustinus, svatý, 1926
Bez poznámek volně na internetu.

Augustin. Patero postních řečí ...

Janků František Xaver, 1882
... které činil P. František Xaver Janku. Přes dřívější ohromnou inflaci knih se zápisy nejrůznějších kázání lze nalézt i dosti věcných; tak i tato je přínosem pro toto oddělení.

Soliloquia (Soliloquiorum) animae ad Deum. Rozhovory duše s Bohem.

Augustinus, svatý, 1946
Česky vyšlo např. r. 1600, 1784 a 1786, 1828, ale pak až v tomto překladu r. 1935 a 1946.

Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce

Augustinus, svatý, 1911
Dědictví sv. Prokopa, sv. 53. Přeložil a úvodem i poznámkami optřil Kuffner Klement.

Památky svatého Aurelia Augustina, biskupa hipponského

Augustinus, svatý, 1893

Čtvero pojednání o křesťanském boji

Augustinus, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 95.

O Božím státě, O Boží obci (De civitate Dei)

Augustinus, svatý, 2007
knih XXII (Ad Marcellinum De Civitate Dei contra paganos libri viginti duo). První z názvů považujeme za vhodnější (obě slov. vyd. – 1948 i 2005 – mají název Boží štát). Ve dvou dílech. Zařadili jsme i kompletní vyd. z r. 1950, neboť má církevní schválení. Na internetu je z tohoto vydání volně dostupná část: kap. XIV. až XXII., bez obsahu. A dále je volné slovenské vyd. z r. 1948, dokonce v textovém tvaru.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

1206: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

Jde o tzv. 1. zlaté období Církve a světa (2. zlatým obdobím Církve a světa je půltisíciletí mezi r. 800 a r. 1302, kdy na Západě též vládla katolická občanská moc; na Východě křesťanská občanská moc vládla bez přerušení od r. 313 až do r. 1204, kdy ji papežovi křižáci utopili v krvi).

O Pannách. O bratru Satyrovi.

Ambrosius Aurelius, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 92.

Výbor ze spisů svatého otce a učitele církve Jana Zlatoústa

Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Desolda Jan Nepomucký František, 1885
Dědictví sv. Prokopa, sv. 24 (spolu s: Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského. Hlavatý Václav, 1885). Z řečtiny přeložil a životem téhož světce opatřil kanovník Jan Nepomucký František Desolda O. Praem..

Homilie sv. Jana Zlatoústého

Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Bělohlávek Václav Svatohor, 1917

Svatá Melanie mladší

Persico Elena da, 1916
Originál italské autorky (* 1869, † 1948) Santa Melania giuniore, senatrice romana (387 439). Una pagina di azione femminile nel secolo V, dai documenti raccolti dal card. M. Rampolla del Tindaro, 1909, přeložil Msgre. ThDr. Vrátný Karel, * 13. 2. 1867 Hořovice, † 26. 5. 1937 Praha.

Adversus omnes haereticorum novitates commonitorium

Vincentius Lirinensis, svatý, 1851
Připojujeme delší vydání z r. 1809 a textový soubor z r. 1895, jeden z více stejných dostupných na internetu, v nichž je spolu kratší i delší vydání.

1207: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)

Na Východě v tomto období křesťanství kvetlo.

Historie pronásledování provincie Africké od svatého Viktora, biskupa utického

Victor Uticae, svatý, 1918
Viktor z Utiky (* asi 430, † asi 505) – Utica bylo město v dnešním Tunisku, asi 40 km SZ od Kartága – je dnes zván Victor Vitensis, přičemž Vita (v tomtéž kraji) mělo být jeho sídelním městem. Býval považován za svatého (dnem jeho oslavy byl 23. srpen). V martyrologiu z r. 1930 je Victor Uticae toho dne zván blahoslaveným, v dnešních životopisech svatých a blahoslavených není uveden. Jeho dílem je tato Historia persecutionis Africanae Provinciae, temporibus Geiserici et Hunirici regum Wandalorum.

Anicia Manlia Severina Boëthia O útěše filosofie knih patero.

Boëthius Anitius Manlius Torquatus Severinus, svatý, Hanoušek Felix, 1929
Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 8. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil P. ThDr. Felix Hanoušek (* 21. 5. 1870 Mladá Boleslav, † 16. 8. 1943 Hřivice u Loun).

Sv. Otce Řehoře Velikého Kniha o správě pastýřské, jakož i Pavla Diakona, mnicha Cassinského, Život sv. Řehoře Velikého

Gregorius Magnus, svatý, Paulus Diaconus (Warnfridus) Cassinensis, Kuffner Klement, 1909
Dědictví sv. Prokopa, sv. 50. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Msgre. Klement Kuffner.

Čtyřicet homilií na evangelia

Gregorius Magnus, svatý, Vodička Timotheus, 1946
Dominikánská edice Krystal, sv. 83.