Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


10 – Pravo Katolické církve

Katolická bibliografie tohoto oddělení 10

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

1001: Právní korpusy a kodexy█1002: Právo Katolické církve komplexně█1003: Přirozené právo█1004: Manželské právo█1005: Řeholní právo█1006: Ostatní dílčí právní záležitosti█Pozn.: 1. Viz pododdělení 0403: Církev a národ, Církev a stát. 2. Viz pododdělení 0613: Přípravy ke svátostem. 3. Viz pododdělení 1605: Středověké právo a náš národ.

1001: Právní korpusy a kodexy

Corpus iuris canonici. 1. Decretum magistri Gratiani. 2. Decretalium collectiones.

Friedberg Emil Albert, Richter Emil Ludwig, 1955

Codex iuris canonici

Benedictus XV., Gasparri Pietro, 1930
Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab Emi Petro Gasparri. Wikipedia 2016: "Poprvé vyšel v roce 1917 jakožto výsledek snahy papeže Benedikta XV. o přehledný a sjednocený soubor církevních předpisů."

Překlad Kodexu kanonického práva

Kop František, 1969
Církevně schválený překlad Kodexu z r. 1917 papežů sv. Pia X. a Benedikta XV. do češtiny. Ve třech částech: 1. část kánony 1 až 725 (Kniha první – Všeobecné předpisy, Kniha druhá – Osoby); 2. část kánony 726 až 1551 (Kniha třetí – Věci); 3. část kánony 1552 až 2414 (Kniha čtvrtá – Různá řízení, Kniha pátá – Trestné činy a tresty). Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i zde Knihovna Libri nostri nabízí tuto knihu vcelku, a to zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékélov pasáže z ní přebírat. Majitelé autorských práv sdělují: "Souhlasíme se zveřejněním této knihy. Budeme rádi, bude-li toto dílo sloužit ku prospěchu všem." Pán Bůh odplať za všechny naše čtenáře!

1002: Právo Katolické církve komplexně

Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek první, Ústavní právo církevní

Pejška Josef, 1932
Za zpracování textového tvaru děkujeme našemu čtenáři.

Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek druhý, Hierarchický řád církevní

Pejška Josef, 1937

Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek třetí, Manželské právo kanonické

Pejška Josef, 1934

Církevní právo katolické. Díl I.

Rittner Edward, 1887
Napsal dr. Edward Rittner, profesor university Lvovské. Přeloženo na jazyk český dle vydání z roku 1978 – 1879 péčí Právnické Jednoty v Praze. Přeložil JUDr. Emanuel Zítek. Do doby, než zpracujeme vlastní skeny, uveřejňujeme textový tvar získaný převedením nekvalitního obrazového souboru staženého z internetu.

Církevní právo katolické. Díl II.

Rittner Edward, 1889
Viz Díl I.

Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Pauly Jan Křtitel, 1902
(název pokračuje:) Systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu.

1003: Přirozené právo

Proč toto pododdělení? Ilustrační příklad: hlasování na Slovensku v únoru 2015 o rodině. Není-li rodina rodinou z vůle Boží, ale z vůle tzv. lidu, může tento tzv. lid vytvářet rodinu ze dvou mužů. Obecnější příklad: Není-li vladař vladařem z vůle Boží, ale z vůle tzv. lidu, je jasné, že tento tzv. lid jej může i odvolat. Tyto příklady svědčí o jednom: Nemá smyslu objasňovat tzv. lidu vůli Boží v té které věci bez sdělení, že stanovovat vůli Boží tzv. lidu nepřísluší. Je zřejmé třeba u prvního příkladu, že už vyhlášením onoho referenda byl tzv. lid uznán za hodna předepisovat, jaká je vůle Boží, jinak řečeno: už samo konání referenda je dalším krokem do propasti bez ohledu na výsledek, neboť tzv. lid je ještě více utvrzen v tom, že zde předepisovat smí. Podobně u druhého příkladu, pokud je tzv. lidu dáno právo volit vladaře, nezáleží už mnoho na tom, koho zvolí. Jedině snad v případě, že zvolený vladař následně prohlásí tzv. lid za nezpůsobilý tak, že toto právo náleží Bohu (v novověku však snad nikdy nešlo zde o uznání suverenity Boha, nýbrž člověka a vznikla totalita). Z hlediska Božího nezáleží na tom, kolik lidí (zda člověk nebo tzv. lid) si usurpuje Boží právo. Jinými slovy, podstata demokracie i totality je tatáž, je protibožská, neboli demokracie i totalita jsou téhož, tj. Ďáblova rodu. A je hanbou Katolické církve, že si před 50 lety usmyslela, že "lid si volí své představitele" (souhlasně s konservativními liberály). Kdyby nic jiného, tato věta je z Ďábla a odtamtud jsou též i oni konservativní liberálové. O Božím či přirozeném právu hlasovat nelze. Pro naplnění spravedlnosti je podmínkou nadřazenost přirozeného práva v tom smyslu, že žádná referenda, žádné parlamenty ani žádní jedinci nesmějí ve věcech tohoto práva vůbec nic stanovovat (př. že + a × je totéž) ani předepisovat (př. že 5 + 2 = 7; nebo že 5 + 2 = 8), s výjimkou např. soudních výroků o případech jeho porušení. Současný rozklad Západu tkví právě v tom. Boží právo však zvítězí, ať už někdo z lidí zde přežije nebo ne.

Institutiones Ethicae et Iuris naturae

Matthaeus Liberator, 1884
Vyd. 8.; potom ještě vyšlo 9. vyd. (beze změn) r. 1887 a poslední 10. vyd. roku 1890 (nejbližší nám známý exemplář je v Polsku).

Zákon přirozený základem zákonodárství lidského

Kadeřávek Eugen Jan N., 1896

1004: Manželské právo

O jedinosti a nerozlučnosti manželství

Soldát Alois, 1906
(O jedinnosti a nerozlučitelnosti manželství) Vzdělávací knihovna katolická, sv. 41.

Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 1

Martinů Jan, 1928
Katolík se o právo manželské zajímá ve dvou případech. První je málo častý – chce poznat, jak si Církev přeje, aby měl manželství v pořádku. Daleko častější je případ druhý, hledají-li se v konkrétním manželství skuliny, jak by šlo z nauky Církve nějak vyklouznout, aby vše bylo zase "v pořádku". Prvnímu účelu předkládaná kniha plně vyhovuje. Ve druhém případě pak zájemci nastavuje zrcadlo: moderní katolík, který spoléhá na moderní lhostejnost, se překvapen dozví, jak to bylo dřív, jak to bylo v Církvi vždycky a jak to v Církvi zůstane až do konce světa. Tato část obsahuje: Úvod do manželského práva Církve katolické Codicis iuris canonici cc 1012 – 1018. Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i zde Knihovna Libri nostri nabízí tuto v dnešní době tak důležitou knihu zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékéliv pasáže z ní snadno přebírat.

Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 2

Martinů Jan, 1930
O úkonech, jež sňatku nutně předeslati třeba, a zvláště o ohláškách manželských Codicis iuris canonici liber III, titulus VIII, Caput I, cc 1019 – 1034; O manželských překážkách vůbec Codicis iuris canonici liber III, titulus VII, Caput II, cc 1035 - 1057. Díky vzácné přízni našeho čtenáře Vám i tuto druhou část Knihovna Libri nostri nabízí zpracovanou programem OCR, takže v ní lze textově hledat a jakékéliv pasáže z ní snadno přebírat.

1005: Řeholní právo

Ius canonicum religiosorum

Pejška Josef, 1927
Děkujeme za laskavé zpracování OCR.

1006: Ostatní dílčí právní záležitosti

Hřbitovní a pohřební právo

Pauly Jan Křtitel, 1941
Příručka zákonitých předpisů o hřbitovech a pohřbívání pro obce, pro farní a patronátní úřady, pro pohřební ústavy a pro potřebu úřední i soukromou.

Právní poradce duchovní správy v otázkách církevně-politických

Svatoš Ludvík, 1932
Doporučeno v ČKD 1932, č. 5, str. 333.

Papeže Pia IX. apoštolská konstituce "Apostolicae sedis moderationi" o klatbách církevních

Pius IX., blahoslavený 2000, 1913

O přísaze. Kázání o přísaze.

Zahradník Vincenc, Jirsík Jan Valerian, Pešina Václav Michal, rytíř, 1839
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 7.