Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


09 – Homiletika

Katolická bibliografie tohoto oddělení 09

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0901: Učebnice homiletiky█0902: Homiletické pomůcky█0903: Homiletické publikace podle autorů█0904: Homiletické publikace ostatní█0905: Řeči pro občanskou společnost█Pozn.: Do pododdělení 0903 a 0904 jsou zařazeny takové homiletické knihy, které více méně nenacházejí místo v jiných odděleních; např. rozjímání jsou v odd. 06 – Asketika.

0901: Učebnice homiletiky

Pastorálka, Díl 1. Duchovní řečnictví

Foltynovský Josef, 1938
Srov. charakteristiku u Dílu 3 v oddělení Pastýřského bohosloví.

0902: Homiletické pomůcky

Sbírka historických příkladův z dějin slovanských zvláště pak českých; kazatelům, katechetům, učitelům, vychovatelům a vzdělaným Čechům vůbec. Díl I. Díl II.

Černohouz Jan Nepomucký, 1896
Jsou-li Studnice Boží moudrosti a Slova života věcnými konkordancemi textů Písma svatého, zda máme opět věcnou konkordanci, ale reálných příkladů ze života konkrétních lidí. Kvůli rozsahu je díl I. ve čtyřech a díl II. v pěti částech. Zde: Část 1, Almužna – Duše (po str. 121); Část 2, Důvěra v Boha – Láska k Bohu (str. 120 – 277); Část 3, Láska k bližnímu – Náboženství (str. 276 – 413) a Část 4, Nábožnost – Otroctví (t. j. po str. 575). Část 5, Papež – Příroda (str. 580 – 727); Část 6, Přísaha – Síla (str. 726 – 839); Část 7, Skutek milosrdný tělesný – Svatí (str. 838 – 981); Část 8, Svátky – Víra (str. 980 – 1123) a Část 9, Vítr (odk. na Nehody životní) a Vládce – Žvavost (t. j. žvanivost) a (podrobný rejstříkový) Obsah (t. j. po str. 1257 a I – XXIX). 13. 12. 2013 jsme díky externímu příznivci obdrželi oba díly této skvělé pomůcky po zpracování OCR. A je tu ještě druhý OCR-2.

Sbírka příkladů ku potřebě duchovenstva vůbec, zvlášť pak kazatelů, profesorů a učitelů náboženství, katechetů, jakož i křesťanských rodičů a vychovatelů

Spirago Franz, 1911
Česky upravil P. Červinka Václav.

0903: Homiletické publikace podle autorů

Homiletické publikace P. Karla Balíka

Balík Karel, 1925
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Nedělní a sváteční čítanka. Balík Karel, 1923. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 2. Druhá nedělní a sváteční čítanka, Balík Karel, 1925. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 3. Třetí nedělní a sváteční čítanka. Část první. Balík Karel, 1928. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 4. Třetí nedělní a sváteční čítanka. Část druhá. Balík Karel, 1929. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

Homiletické publikace P. Františka Janovského

Janovský František, 1895
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Beránek Boží, sedmero postních kázání, Janovský František, 1895. 2. Paraklytus. Kázaní na dobu svatodušní. Janovský František, 1897.

Homiletické publikace P. Jana Ježka

Ježek Jan, 1909
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Duchovní cvičení velikonoční – Augustin, Norbert, Stanislav Kostka a jeho bratr Pavel, Ježek Jan, 1909.

Homiletické publikace P. Antonína Melky

Melka Antonín, 1946
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. V Getsemane (postní řeči z. r. 1938), Melka Antonín, 1946.

Homiletické publikace P. Emanuela Žáka

Žák Emanuel, 1906
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Duchovní promluvy velikonoční, zvláště pro studující a dospělejší mládež vůbec (Marnotratný syn, Z cesty do Kanaan), Žák Emanuel, 1906. 2. Řeči o Nejsv. srdci Páně Žák, Emanuel, 1923. 3. Před Golgatou – šest postních řečí, Žák Emanuel, 1925.

0904: Homiletické publikace ostatní

Manna roku církevního čili Výklady slavností roku církevního, jich epištol a na jich evangelia.

Řehák Karel Lev, 1901

Slovo Boží

Miklík Josef, 1946
Homilie na neděle, na svátky Páně a blahoslavené Panny Marie, na slavnosti svatých, dále výklad mše svaté a dvě kázání: na slavnost posvěcení chrámu Páně a na kněžské jubileum. Víckrát nevyšlo. Doporučil a zapůjčil čtenář J. K. Knihovna Logos, sv. 2.

Krátké nedělní a sváteční promluvy

Vrátný Karel, 1928

Postni řeči, cyklus 1/6, Marnotratný syn

Herzog František, 1897
(název pokračuje:) obraz hříchu a pravého pokání; sedmero postních řečí, jež pro katolický lid upravil autor. Vydání 2.

Utrpení Páně a Nejsvětější Svátost oltářní

Hrubý Ferdinand, 1931
Sedm promluv postních.

Pod kopulí bílé svatyně, díl I. až III.

Procházka Emil, 1940
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 107 (I. díl), Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 109 (II. díl, 1945); III. díl 1948.

Vánoce – cesta k nebeskému Betlemu

Baar Jindřich Šimon, 1947
Knihovna Logos, sv. 9. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 2.

Velkonoce – temnotami ke světlu

Baar Jindřich Šimon, 1948
Knihovna Logos, sv. 10, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 3.
Kniha Letnice – homiletický cyklus svatodušní. Baar Jindřich Šimon, už nevyšla: Měla to být Knihovna Logos, sv. 12, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 4.

Blahoslavení

Jarolímek Bohuslav, 1947
Kniha kázání na téma Horské řeči. Knihovna Logos, sv. 4. Knihu připravujeme.

Maria – chvály mariánské

Baar Jindřich Šimon, 1947
Knihovna Logos, sv. 7. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 1.

Den Páně – Kázání z Misálu

Bělohlávek Václav Svatohor, 1948
Knihovna Logos, sv. 11 (poslední svazek této edice).

0904: Řeči pro občanskou společnost