Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


09 – Homiletika

Katolická bibliografie tohoto oddělení 09

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Oddělení je členěno takto:

0901: Učebnice homiletiky█0902: Homiletické pomůcky█0903: Homiletické publikace podle autorů█0904: Homiletické publikace ostatní█0905: Řeči pro občanskou společnost█Pozn.: Do pododdělení 0903 a 0904 jsou zařazeny takové homiletické knihy, které více méně nenacházejí místo v jiných odděleních; např. rozjímání jsou v odd. 06 – Asketika.

0901: Učebnice homiletiky

Pastorálka, Díl 1. Duchovní řečnictví

Foltynovský Josef, 1938
Srov. charakteristiku u Dílu 3 v oddělení Pastýřského bohosloví.

0902: Homiletické pomůcky

Sbírka historických příkladův z dějin slovanských zvláště pak českých; kazatelům, katechetům, učitelům, vychovatelům a vzdělaným Čechům vůbec. Díl I. Díl II.

Černohouz Jan Nepomucký, 1896
Jsou-li Studnice Boží moudrosti a Slova života věcnými konkordancemi textů Písma svatého, zda máme opět věcnou konkordanci, ale reálných příkladů ze života konkrétních lidí. Kvůli rozsahu je díl I. ve čtyřech a díl II. v pěti částech. Zde: Část 1, Almužna – Duše (po str. 121); Část 2, Důvěra v Boha – Láska k Bohu (str. 120 – 277); Část 3, Láska k bližnímu – Náboženství (str. 276 – 413) a Část 4, Nábožnost – Otroctví (t. j. po str. 575). Část 5, Papež – Příroda (str. 580 – 727); Část 6, Přísaha – Síla (str. 726 – 839); Část 7, Skutek milosrdný tělesný – Svatí (str. 838 – 981); Část 8, Svátky – Víra (str. 980 – 1123) a Část 9, Vítr (odk. na Nehody životní) a Vládce – Žvavost (t. j. žvanivost) a (podrobný rejstříkový) Obsah (t. j. po str. 1257 a I – XXIX). 13. 12. 2013 jsme díky externímu příznivci obdrželi oba díly této skvělé pomůcky po zpracování OCR. A je tu ještě druhý OCR-2.

Sbírka příkladů ku potřebě duchovenstva vůbec, zvlášť pak kazatelů, profesorů a učitelů náboženství, katechetů, jakož i křesťanských rodičů a vychovatelů

Spirago Franz, 1911
Česky upravil P. Červinka Václav.

Sbírka homiletických příkladů s připojeným návodem jejich praktického užití na kazatelně i při spolkových promluvách. 1. díl. Víra, základ nadpřirozeného života v Kristu. 1 – 3. část.

Kubeš Konrád Maria, 1948
Další díly ani části nevyšly.

0903: Homiletické publikace podle autorů

Homiletické publikace P. Karla Balíka

Balík Karel, 1925
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Nedělní a sváteční čítanka. Balík Karel, 1923. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 2. Druhá nedělní a sváteční čítanka, Balík Karel, 1925. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 3. Třetí nedělní a sváteční čítanka. Část první. Balík Karel, 1928. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. 4. Třetí nedělní a sváteční čítanka. Část druhá. Balík Karel, 1929. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.

Homiletické publikace P. Františka Janovského

Janovský František, 1895
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Beránek Boží, sedmero postních kázání, Janovský František, 1895. 2. Paraklytus. Kázaní na dobu svatodušní. Janovský František, 1897.

Homiletické publikace P. Jana Ježka

Ježek Jan, 1909
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Duchovní cvičení velikonoční – Augustin, Norbert, Stanislav Kostka a jeho bratr Pavel, Ježek Jan, 1909.

Homiletické publikace P. Antonína Melky

Melka Antonín, 1946
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. V Getsemane (postní řeči z. r. 1938), Melka Antonín, 1946.

Homiletické publikace P. Emanuela Žáka

Žák Emanuel, 1906
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Duchovní promluvy velikonoční, zvláště pro studující a dospělejší mládež vůbec (Marnotratný syn, Z cesty do Kanaan), Žák Emanuel, 1906. 2. Řeči o Nejsv. srdci Páně Žák, Emanuel, 1923. 3. Před Golgatou – šest postních řečí, Žák Emanuel, 1925.

0904: Homiletické publikace ostatní

Manna roku církevního čili Výklady slavností roku církevního, jich epištol a na jich evangelia.

Řehák Karel Lev, 1901

Slovo Boží

Miklík Josef, 1946
Homilie na neděle, na svátky Páně a blahoslavené Panny Marie, na slavnosti svatých, dále výklad mše svaté a dvě kázání: na slavnost posvěcení chrámu Páně a na kněžské jubileum. Víckrát nevyšlo. Doporučil a zapůjčil čtenář J. K. Knihovna Logos, sv. 2.

Krátké nedělní a sváteční promluvy

Vrátný Karel, 1928

Postni řeči, cyklus 1/6, Marnotratný syn

Herzog František, 1897
(název pokračuje:) obraz hříchu a pravého pokání; sedmero postních řečí, jež pro katolický lid upravil autor. Vydání 2.

Utrpení Páně a Nejsvětější Svátost oltářní

Hrubý Ferdinand, 1931
Sedm promluv postních.

Pod kopulí bílé svatyně, díl I. až III.

Procházka Emil, 1940
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 107 (I. díl), Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 109 (II. díl, 1945); III. díl 1948.

Vánoce – cesta k nebeskému Betlemu

Baar Jindřich Šimon, 1947
Knihovna Logos, sv. 9. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 2.

Velkonoce – temnotami ke světlu

Baar Jindřich Šimon, 1948
Knihovna Logos, sv. 10, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 3.
Kniha Letnice – homiletický cyklus svatodušní. Baar Jindřich Šimon, už nevyšla: Měla to být Knihovna Logos, sv. 12, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 4.

Blahoslavení

Jarolímek Bohuslav, 1947
Kniha kázání na téma Horské řeči. Knihovna Logos, sv. 4.

Maria – chvály mariánské

Baar Jindřich Šimon, 1947
Knihovna Logos, sv. 7. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 1.

Den Páně – Kázání z Misálu

Bělohlávek Václav Svatohor, 1948
Knihovna Logos, sv. 11 (poslední svazek této edice) – tímto je Knihovna Logos kompletní.

0905: Řeči pro občanskou společnost