Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Historie pronásledování provincie Africké od svatého Viktora, biskupa utického

Victor Uticae, svatý, 1918
Viktor z Utiky (* asi 430, † asi 505) – Utica bylo město v dnešním Tunisku, asi 40 km SZ od Kartága – je dnes zván Victor Vitensis, přičemž Vita (v tomtéž kraji) mělo být jeho sídelním městem. Býval považován za svatého (dnem jeho oslavy byl 23. srpen). V martyrologiu z r. 1930 je Victor Uticae toho dne zván blahoslaveným, v dnešních životopisech svatých a blahoslavených není uveden. Jeho dílem je tato Historia persecutionis Africanae Provinciae, temporibus Geiserici et Hunirici regum Wandalorum.