Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Anthropologie katolická – skromný příspěvek ku dogmatické theologii

Lenz Antonín, 1882
Dědictví sv. Prokopa, sv. 21.

Mariologie Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského. Na základě jeho spisu: Psalterium de Laudibus Beatissimae Virginis čili Mariale Arnesti.

Lenz Antonín, 1887

Mariologie, čili Učení Církve katolické a v Církvi chované o Matce Boží

Lenz Antonín, 1879

Syllabus jeho svatosti Pia IX, jejž vykládá s povinným zřetelem ku syllabu náčelníka svobodných myslitelů Alfonse Padařovského Jan Brázda, sedlák ze Zlámané Lhoty

Lenz Antonín (pod pseudonymem Brázda Jan), 1891
Syllabus1: Obsahuje latinský i český text encykliky Quanta cura a Syllabu, s předchozím obšírným komentářem P. Antonína Lenze, probošta Vyšehradské kapituly a spolupracovníka fenomenálního českého biskupa Jana Valeriána Jirsíka. Zařazujeme sem i:
1 Výborné a podrobné pojednání o syllabu Osmdesát thesí znovu zavržených encyklikou Pia IX. od 8. prosince 1864. Borový Klement, ČKD 1865, č. 1 až 5;
2. Překlad encykliky a seznamu bludů: Blahověst XV. (1865), str. 35 a d.

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Pohroma principu mravnosti Padařovské čili materialistické, kterou s velikým žalem popisuje Jan Brázda ze Zlámané Lhoty.

Lenz Antonín, 1875

11 – Sociologie a charita

Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a Církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky

Lenz Antonín, 1893

12 – Patrologie a patristika

Upomínka na Katakomby Římské

Lenz Antonín, 1876
(název pokračuje:) Na počest jubilea Jeho Excellence Nejdůstojnějšího a Vysoce Urozeného Pána, Pana Jana Valeriana, biskupa budějovického.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa

Lenz Antonín, 1896
Napsal na základě spisů Viklifových P. prof. ThDr. Lenz Antonín.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Učení Petra Chelčického

Lenz Antonín, 1884
Čtyři spisky:
1. Učení Petra Chelčického o Eucharistii na základě jeho spisů a učení katolické církve, 1884.
2. Petra Chelčického učení o očistci na základě jeho spisů a učení katolické církve, 1885.
3. Petra Chelčického učení o sedmeře svátosti a poměr tohoto učení k Janu Viklifovi, 1889.
4. Vzájemný poměr učení Petra Chelčického, starší Jednoty českých bratří a taborů k náuce Valdenských, Jana Husi a Jana Viklifa, 1895.

Učení mistra Jana Husi, na základě latinských i českých spisův jeho, jakož i odsouzení Husovo na sněmu Kostnickém. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi.

Lenz Antonín, 1875
Dědictví sv. Prokopa, sv. 13. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Lenz Antonín, 1898. Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi. Lenz Antonín, 1899.

18 – Archeologie a církevní umění

Písmo svaté, vydání dle Vulgáty. Díl první. Díl druhý. Separát.

Doré Gustave, 1892
Vydal Jan Otto, přehlíželi kanovník P. Štulc Václav Svatopluk a P. ThDr. Lenz Antonín. První díl vyšel r. 1888, druhý 1892. Pan nakladatel vydal téhož roku i protestantskou bibli kralickou s týmiž ilustracemi. Vzhledem k tomu, že textů katolického Písma svatého (a to i dle Vulgáty) máme v oddělení 01 sdostatek, uveřejňujeme toliko ilustrace jakožto příklad knižního umění využitého v Církvi.