Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Maria. Mariologie upravená za mariánské čtení pro věřící lid. I. – III. díl.

Kubeš Konrád Maria, 1941
III. díl nákladem vydavatelů Exerciční knihovny (zde pododdělení 0614: Exerciční knihovna). Ze svatých Otců s použitím nejlepší bohoslovné literatury. Díl I. a II. 1936. Autor uvádí, že díl I. lze nazvat Maria v katolické věrouce, díl II. Život Panny Marie a díl III. Maria Panna v úctě věřícího lidu. Děkujeme čtenáři M. za skeny dílu I a II.

06 – Asketika

Ve šlépějích Neposkvrněné. Modlitební kniha pro všechny stavy, zvláště pro věřící přistupující často k svatým svátostem.

Kubeš Konrád Maria, 1935
Z modliteb, chvalozpěvů a rozjímání svatých Otců a různých liturgií sestavil P. Konrád M. Kubeš S. J. Dostalo se nám rady, že toto vyd. (navíc s bohatým obrazovým doprovodem) je kvalitnější, než (jediné další) 2. vyd. 1947, I. díl 746 stran plus II. díl (miniaturní asketika) 129 stran, celkem 865 stran. Pokud by však čtenáři žádali i toto 2. vyd., vyhovíme.

0614: Exerciční knihovna – všechny svazky

Jde o edici toho názvu, řízenou autorsky či alespoň redakčně P. Konrádem Maria Kubešem, S. J.

Ve škole Kristově. Logika, psychologie a technika duchovních cvičení sv. Ignáce. Rukověť pro exercitátory, informace o duchu ignaciánských exercicií, upravená pro inteligenci a pro klerus.

Kubeš Konrád Maria, 1941
Exerciční knihovna, sv. 1.

Pod korouhví Kristovou. Rozjímání svatoignáckých exercicií, obšírněji rozvedená a upravená pro klerus a inteligenci.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Exerciční knihovna, sv. 2. 1. vyd. 1936, 2. vyd. 1939 (oboje 542 stran), 3. vyd. 1945 a 1947 (rozšířeno, 807 stran).

Za pravdou Kristovou. Apologetické úvahy a čtení pro dny duchovní samoty upraveno pro inteligenci jako doplněk exercičních rozjímání.

Kubeš Konrád Maria, 1940
Exerciční knihovna, sv. 3.

Po cestách Kristových. Díl I. Poutník. Rozjímání svatoignáckých exercicií, upravená věřícímu lidu pro dny duchovní samoty a měsíční obnovy.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Exerciční knihovna, sv. 4. 1. vyd. 1941, zde 2. vyd. upravené, s přibližně stejným počtem stran.

Po cestách Kristových. Díl II. V záhonech Mariiných. Stavovské promluvy pro mládež, vhodné pro exercicie, spolkové konference i pro kazatelnu.

Kubeš Konrád Maria, 1946
Exerciční knihovna, sv. 5.

Mariánská postila. Exerciční pravdy a nejdůležitější věroučné i mravoučné stati z katechismu v rámci církevního roku, upravené za četbu věřícím rodinám.

Kubeš Konrád Maria, 1947
Exerciční knihovna, sv. 6. Obsahuje zajímavou přílohu o kalendáři.

Se štítem pravdy (Apologetická abeceda), I. část

Kubeš Konrád Maria, 1948
Exerciční knihovna, sv. 7a. Rukopis II. části (sv. 7b) komunisti zničili a už pak nebyl znovu napsán. Připojujeme dřívější internetovou publikaci téže knihy, také v textovém tvaru a hustěji stránkovanou z http://michaelsa.cz.

09 – Homiletika

Sbírka homiletických příkladů s připojeným návodem jejich praktického užití na kazatelně i při spolkových promluvách. 1. díl. Víra, základ nadpřirozeného života v Kristu. 1 – 3. část.

Kubeš Konrád Maria, 1948
Další díly ani části nevyšly.

17 – Liturgika

1710: Liturgie a čas

Viz též pododdělení 2006: Kalendaria. Pojednání Stálý kalendář obsahuje Mariánská postila. Exerciční pravdy a nejdůležitější věroučné i mravoučné stati z katechismu v rámci církevního roku, upravené za četbu věřícím rodinám. Kubeš Konrád Maria, 1947, v pododdělení 0614: Exerciční knihovna.