Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené

Srdínko František, Borový Klement, 1889
Unikátnost tohoto vydání je v tom, že jde o poslední katolické vydání Písma sv. čistě podle svaté Vulgáty; Hejčl/Sýkora už příhlíželi i jinam. Díl 1 (1. kniha Mojžíšova až Žalmy), Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 76. Díl 2. Část 1 (Přísloví až 2. kniha Machabejská), Část 2 (Nový Zákon), vyd. 1888, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 75.

Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. I.

Hejčl Jan, 1917
U studijního vyd.: Nejlepší český překlad a nejlepší české poznámky k textu za celou dobu, kdy se Srarý zákon do češtiny překládá, tedy nejvhodnější i pro dnešek. Svazek I. (1. kniha Mojžíšova – Judit) kvůli rozsahu ve třech částech: Část 1, pět knih Mojžíšových (po str. 541); Část 2, Kniha Josue, Kniha "Soudců", Kniha Rut a knihy královské (str. 542 – 1067) a Část 3, knihy "Doplňků", dvě knihy Ezdrášovy, Kniha "O Tobiášovi" a Kniha o Juditě (t. j. po str. 1344). Soubory s rozlišením 300 dpi (např. pro OCR) zašleme na vyžádání.

Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. II.

Hejčl Jan, 1921
Svazek II. studijního vydání Ester – Kniha Sirachovcova. Ve dvou částech: Část 4, Ester, Job a Žaltář (po str. 423) a Část 5, Přísloví, Kazatel, Píseň Šalomounova, Kniha Moudrosti a Kniha Sirachovcova (t. j. po str. 832).

Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III.

Hejčl Jan, 1925
Svazek III. studijního vydání Isajáš – Knihy Machabejské. Ve čtyřech částech: Část 6, Isajáš (po str. 253); Část 7, Jeremjášova kniha proroctví, Pláč Jeremjáše proroka a Proroctví Baruchovo (str. 254 – 493); Část 8, Ezechiel, Proroctví Danielovo a O starohebrejském básnictví (str. 494 – 783) a Část 9, malí proroci, První a druhá kniha Machabejská a Časový postup v nich, Čtvrtá kniha Esdrášova (nekanonická avšak ve Vulgáte – srov. její text v naší Knihovně; Modlitba Manasova a Třetí kniha Esdrášova jsou v Části 3 ve Sv. I), Okružní list Benedikta XV., Rejstřík jmen a míst a šest příloh (t. j. po str. 1252). Každá kniha Písma svatého je opatřena podrobným úvodem. K 18. 11. 2013 je díky jednomu z našich dobrodinců dokončeno OCR celé Bible české. Ovšem vzhledem k jejímu významu je třeba pokračovat dál: tzn. provést pečlivé korektury textu podle tištěných stránek – s prací se již pomalu začalo, pomocníky a pomocnice uvítáme.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 1. Genesis a Exodus.

Hejčl Jan, 1930
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 168.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 2. Levitikus, Numeri a Deuteronomium.

Hejčl Jan, 1931
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 169.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. II. Jozue – Judit.

Hejčl Jan, 1932
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 171.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. III. Ester – Kniha Sirachova. Část 1. Ester, Job a Kniha žalmů.

Hejčl Jan, 1935
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 181.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. III. Ester – Kniha Sirachova. Část 2. Kniha přísloví – Kniha Sirachovcova.

Hejčl Jan, 1936
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 183.

Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. IV. Knihy prorocké a Knihy Machabejské.

Hejčl Jan, 1940
Podle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům přeložil P. Jan Hejčl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 189. Jako přívažek 4 nečíslované listy s nakladatelským seznamem.

Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999. Tato kniha je nesmírně významná. Tak jako Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené ..., 1889, byla posledním českým překladem jen ze Svaté Vulgáty, zde jde o poslední český překlad Nového Zákona sice opět podle Vulgáty, ovšem s přihlédnutím k řeckému textu. Novější české překlady pak již překládají naopak z řečtiny a k Vulgátě více (Col) či méně (Škrabal a pozdější) přihlížejí. Připojujeme i OCR od našeho čtenáře M., který píše skromně: "Originál bych nechal dostupný (poskytneme na vyžádání), určitě to někdo zpracuje lépe než já; ocr je poměrově formátováno na A3Kindle." Vřelé díky!

Perikopy čili Výňatky Starého i Nového zákona, které Církev sv. čísti velí o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1918
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 140 – 2. vyd. (1. vyd. bez uvedení autora 1909, dotisky 1911 a 1912). 3. vyd. bylo Perikopy čili Epištoly a Evangelia, která církev sv. dává čísti o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce, 1936, opět bez uvedení autora. O autorství a úpravách dle dopisu Papežské biblické komise ze dne 30. 4. 1934 pro 4. vyd. s názvem Perikopy čili Čtení a evangelia, která církev sv. dává čísti o nedělích a svátcích i o jiných důležitějších dnech v církevním roce, 1947, viz v předmluvě ke 4. vyd. Oboje poslední vyd. od stejného vydavatele, 4. vyd. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 190 za léta 1941 – 1946.

Žaltář čili Kniha žalmů

Hejčl Jan, 1922
Podle Bible české k denním modlitbám upravil a vydal Jan Hejčl.

Čtení z Písma svatého. Starý zákon.

Hejčl Jan, 1939
Uryvky Písma sv. podle překladu Dr. Jana Hejčla. Není vhodné, zvláště pro děti a pro ještě ne dokonale připravené katolíky číst Písmo svaté postupně. Po katechismové průpravě je vhodné přikročit ke čtení nejprve vybraných pasáží a teprve po dlouhém čase se lze bez nebezpečí věnovat celému textu. Jen takto nevznikne ze čtení více škody než užitku. Právě pro tento střední úsek osvojování si víry slouží tato a následujíécí tři knihy Čtení z Písma svatého. Děkujeme našemu dobrodinci za to, že můřeme připojit textový pdf soubor.

Čtení z Písma Svatého. Nový Zákon – Evangelium.

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1940
Texty evangelia s úvahami a výkladem; podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. I zde jsme byli poctěni darem textového pdf souboru, který s díky připojujeme.

Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Skutky a listy apoštolské.

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
(III. díl) Texty Skutků a listů apoštolských podle překladu Dr. L. Sýkory a Dr. J. Hejčla s úvahami a výkladem. I. část (další už nevyšla). I zde děkujeme za možnost připojení textového pdf souboru.

Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Zjevení svatého Jana apoštola.

Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1946
(IV. díl) Texty Zjevení s úvahami a výkladem podle překladu Dr. Jana L. Sýkory a Dr. Jana Hejčla. S poděkováním připojujeme textový pdf soubor (jde o jiný exemplář téhož vydání).

Slova života. Věcná konkordance textů Písma svatého

Merell Jan, 1960
V naší Knihovně nemůže chybět tato skvělá práce Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. Poznamenejme jen, že českou slovní katolickou konkordanci Písma svarého dosud nemáme, i když by její strojové zpracování už nemělo být problémem. Jako text se nabízí právě Česká bible Hejčl-Sýkora. Námitka, že nejde o nejnovější hovorový jazyk, neobstojí: protestanti mají svou slovní konkordanci už od r. 1901, a pak v letech 1933, 1941, 1953, 1958 – 1963 (velká) a 1993 (vydaná Českou biblickou společností – dotovanou i katolíky); všechny podle Kralické bible, takže příp. poukaz na ne úplně dnešní češtinu České bible působí úsměvně.

Písmo svaté jako četba laiků. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Benedictus XV., Žák Emanuel, 1940
Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benedikt XV., 1920. Laskavý čtenář nalezne ještě jiné vyd. českého znění této encykliky v publikaci Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a to v textovém tvaru.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.

Threni to jest Pláč Jeremiáše proroka

Hejčl Jan, 1923
Podle zásad "Bible české" (Praha 1913 nn.) přeložil a stručně vyložil P. Jan Hejčl. Z tohoto důvodu, na rozdíl od tří následujících knih novozákonních, by tento spisek měl náležet do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky, ovšem kvůli souvislosti je ponechán zde.

Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr)

Hejčl Jan, 1933
1. Dvakrát do Korintu. První a druhý list sv. Pavla Korinťanům, 1934. 2. Do Soluně a do Galatie; dva listy sv. Pavla k Thessaloničanům a jeden list Galatům, 1933. 3. List Filemonovi, 1933. Podle originálu přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Do knihovny (a to do tohoto pododdělení) zařazujeme kvůli výborným výkladům; překlady už opomíjejí svatou Vulgátu a řadí se tak k obrovské mase moderních překladů, jejichž množství přesahuje obor naší knihovny.

List sv. Judy Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa římského (1 a 2 Petr)

Hejčl Jan, 1933
Podle kritického znění řeckého rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. dr. Jan Hejčl. Kniha proto nemá nárok být zařazena do pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

Tři listy miláčka Páně

Hejčl Jan, 1932
Podle řeckého kritického znění rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Zařazujeme do pododdělení 0107: Biblická theologie ze stejného důvodu, jako Hejčlovy Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr).

03 – Obrana víry a katolická věrouka

Eucharistická četba Bible

Hejčl Jan, 1933

06 – Asketika

Modlitby za v Pánu zesnulé

Hejčl Jan, 1926
Věnováno památce hrdinů, padlých ve světové válce 1914 – 1918.

Na slavnost Božího Těla. Příručka pro každého, kdo se chce účastniti bohoslužby na ten svátek konané.

Hejčl Jan, 1927
Podle nových překladů sestavil P. Dr. Jan Hejčl.

08 – Pedagogika a katechetika

Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. III. Obrazy archeologické.

Miklík Josef, Hejčl Jan, 1927
522 vyobrazení – podle potřeby s popisy – ke sv. I. a II. Bohatý rejstřík.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Cesta po Palestýně. 1. Do města Davidova z města Eliščina. Řada vzpomínek cestopisných, biblických a historických. 2. Ke svatyni Kananejské. Kus kočovného života po vlasti Goliášově (Cestopisných črt po Palestýně řada 2).

Hejčl Jan, 1911
Část 1 má vročení 1909.

17 – Liturgika

Hodinky Mariánské

Hejčl Jan, 1913
(název pokračuje:) dle obřadu římského se zřetelem k Bulle papeže Pia X., "Divino Afflatu", vydané dne 1. listopadu 1911. Uplný začátečník se v hrubých rysech seznámí s brožurkou Františka Hrubíka "Nová úprava ...) a začne se modlit tyto Mariánské hodinky v češtině. Pak může postoupit k Temným hodinkám (paralelní text latinský i český) a potom k latinskému sešitku "Officium Parvum Beatae Mariae ..." a po jeho osvojení už může začít používat "Breviarium romanum" – díl pro danou roční dobu. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 125.

Slova jež se modlí a zpívá Církev římskokatolická na svátek narození Páně to jest Na Hod Boží vánoční

Hejčl Jan, 1927

19 – Církevní zpěv a hudba

Pašije

Eichler Karel, Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1908
1. Pašije na Květnou neděli podle evangelia sv. Matouše, kap. 26. a 27. dle církevních nápěvů a dle zvyklostí brněnské diecese. Eichler Karel (upravil), 1908. 2. Pašije na Velký pátek podle evangelia sv. Jana, kap.18. a 19. dle nápěvu církevního a zvyklostí diecese brněnské upravil. Eichler Karel (upravil), 1908. Obojí převzato z Cesty k věčné spáse (zde 0603: Modlitby a rozjímání obecně). 3. Doplňujeme nehudebním materiálem Pašije na Velký pátek. Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1943.