Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


11 – Sociologie a charita

Otázka sociální – příspěvek k poznání její podstaty, a jak ji lze řešiti.

Biederlack Franz Joseph Bernhard, 1900
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 16. Naps. P. Josef Biederlack S. J. (* 1845, † 1930), dle 4. nezm. vyd. (Die sociale Frage – ein Beitrag zur Orientirung über ihr Wesen und ihre Lösung; 1. vyd. 1895, 4. vyd. 1899, 10. vyd. 1925) s povolením autorovým podává P. ThDr. Beneš Ferdinand (* 8. 4. 1860 Krátká Třebová-Hilváty u Ústí n. Orlicí, † 13. 10. 1901 Hradec Králové).

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Václav Beneš Třebízský – spisovatel českého lidu

Beneš Josef red., 1954
Edice Listy víry, sv. 9 (?).

1508: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem)

Osvícenství se k nám šířilo z Francie (až po zednářsko-atheistický/deistický benešismus), z USA (po zednářsko-protestantský masarykismus) a z Německa (zednářsko-katolický josefinismus). Jak pracovala v 19. a zač. 20. stol. Církev na výchově národa, když se tu Masaryk nejen vynořil, ale získal v českém národě takovou popularitu, že začal národ vychovávat spíše on?

Nezapomenutelná oběť

Beneš Josef, 1962
Edie Listy víry, sv. 15 (?).

Kaine, kde je tvůj bratr? Medailonky českých katolických kněží – obětí fašismu.

Beneš Josef, 1971

16 – Dějiny našeho národa

Dějiny naší říše

Pekař Josef, 1914
(název pokračuje:) se zvláštním zřetelem ke královstvím a zemím v říšské radě zastoupeným; pro nejvyšší třídy škol středních. Publikace vyšla pak ještě dvakrát (nepočítáme současné dotisky). Poprvé roku 1922 pod názvem Dějiny československé, opět jako učebnice s týmž určením; je obohacena o první léta republiky. I tuto učebnici Knihovna Libri nostri zde nabízí. Podruhé vyšla zase s týmž změněným názvem (bezprostředně po Pekařově smrti 23. 1. 1937), ale zejména dějiny republiky byly jinými lidmi podstatně přepracovány v duchu snahy o usmíření s masarykovsko-benešovskými názory, jichž byl Pekař nesmiřitelným odpůrcem. Připojujeme O periodisaci českých dějin – přednáška pronesená při rektorské instalaci dne 5. prosince 1931, Pekař Josef, 1932. K této přednášce je třeba poznamenat: Vlastní jádro je na posledních dvou až třech stranách. Periodizace českých dějin je mírně odlišná od periodizace dějin světových – o nich zde v úvodu k pododělení 1605: Středověké právo v zemích českých a ve Svaté říši římské. Pekařova periodizace: Starověk (doba románské, asi tak do r. 1200), středověk (gotika až ½ 18. stol.), novověk (osvícenství, romantismus, doba dnešní). Tato doba dnešní je utvářena všemožnými -ismy – plody vzpoury proti středověkému Božímu universu (dnes směřující k ďábelskému globalismu). Tyto vlivy přinesly na jedné straně pronikavé zvýšení lidské výkonnosti v oblasti hospodářství a techniky, na straně druhé (všestranné ničení světa a) hroznou válku (která byla následována válkou ještě hroznější a která vlastně pokračuje dosud plošným leteckým ničením celých států ze strany světového četníka) a stále přítomnou krisi a dosud neznámá nebezpečí a hrozby. Vystříhání se nápadů na jakási nová řešení a sebeklamu o nich, láska k dědictví dávných našich otců a zachování tohoto dědictví (dnes nejen zničeného ale i cíleně zapomenutého a publikačně znetvořeného) budoucím je v r. 1931 Pekařovým receptem pro budoucnost. Pekař tedy vidí vrcholy českých snažení v gotice a v romantismu. Nerozpoznal, kde došlo k chybnému odbočení.

17 – Liturgika

Mše svatá

Beneš Josef, 1951
Edice Listy víry, sv. 5.

Malá liturgika

Beneš Josef, 1952
Edice Listy víry, sv. 6.