Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jednotlivá oddělení knihovny

Poslední přírůstky do knihovny
Přehled podle autorů

Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

počet titulů v oddělení: 112

0101  Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky
0102  Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky
0103  Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis
0104  Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině
0105  Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež
0106  Konkordance české i latinské, slovní i věcné
0107  Biblické dějiny
0108  Biblické slovníky a atlasy
0109  Biblická theologie
0110  Synopse, harmonizace evangelií


Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

počet titulů v oddělení: 52

0201  Latina Starého a Nového zákona
0202  Nauka o češtině
0203  Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona
0204  Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

Pozn.: Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 16) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam. Vyloučením latiny z církevního života a jejím nahrazením národními jazyky se na Církev vrhla špína a tuto špínu je nutno co nejdříve odstranit. Naproti tomu vylučováním národního jazyka z občanského života národa – jednak jeho nahrazováním rádoby universální angličtinou (nebo třeba němčinou) a jednak jeho przněním mediální novořečí – se na národ kydá stejná špína, jaká se vrhla na Církev. Přijede kdejaký cizí ňouma a Čech se před ním hrbí a snaží se mu zalíbit mluvou v jeho jazyku – ba dokonce ten ňouma to už od Čecha očekává; kdo neumí česky, ať sem nejezdí, anebo ať si platí tlumočníka. Pododdělení koiné jsme zřídili z úcty k Církvi prvních staletí, a pododdělení klasické hebrejštiny ne z úcty k judaismu, ani ne z úcty k farizejství většiny židovského národa před Kristem, ale z úcty k menšině židovských proroků před Kristem – jen oni již tehdy měli implicitní katolickou víru.


Obrana víry a katolická věrouka

počet titulů v oddělení: 164

0301  Apologetika, fundamentální theologie a theodicea
0302  Soustavná dogmatika
0303  O Bohu jednom, De Deo uno
0304  O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)
0305  O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore
0306  O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)
0307  Mariologie, O svatém Josefovi
0308  O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)
0309  O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)
0310  O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)
0311  O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)
0312  Povaha jiných názorů
0313  Srovnávací věda náboženská
0314  Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.


Filosofie

počet titulů v oddělení: 52

0401  Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie
0402  Dějiny filosofie
0403  Církev a národ, Církev a stát
0404  Logika
0405  Noetika
0406  Ontologie vč. Kosmologie
0407  Filosofická psychologie
0408  Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea. 2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mrafvouka. Zpovědnice. 3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Pravo Katolické církve.


Mravouka. Zpovědnice.

počet titulů v oddělení: 84

0501  Kompletní zpracování mravouky
0502  Mravouka pro žactvo
0503  Zpovědnice
0504  Filosofická ethika
0505  Hřich a ctnost
0506  1. až 3. přikázání Boží
0507  4. přikázání Boží
0508  5. přikázání Boží
0509  6. a 9. přikázání Boží
0510  7. a 10. přikázání Boží
0511  8. přikázání Boží
0512  Přikázání Boží obecně
0513  Přikázání církevní
0514  Rodina a manželství

Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.


Asketika

počet titulů v oddělení: 163

0601  Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský
0602  Mystika
0603  Modlitby a rozjímání obecně
0604  Řehole a terciáři
0605  Pro a za různé neřeholní stavy
0606  Mše svatá, svátosti
0607  K osobám Nejsvětější Trojice
0608  Křížová cesta
0609  K Panně Marii vč. růžence
0610  Ke svatým a k Božím andělům
0611  Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice
0612  Duchovní poesie
0613  Přípravy ke svátostem
0614  Exerciční knihovna – všechny svazky

Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.


Pastýřské bohosloví

počet titulů v oddělení: 14

0701  Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně
0702  Učebnice a příručky jednotlivých oborů
0703  Lidové misie
0704  Apoštolát


Pedagogika a katechetika

počet titulů v oddělení: 116

0801  Katechismy a dějepravy pro děti a mládež
0802  Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety
0803  Dějiny pedagogiky a katechetiky
0804  Pedagogika a katechtika obecně
0805  Výchova v rodině
0806  Škola
0807  Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky

Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, ""studium Písma sv."" A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.


Homiletika

počet titulů v oddělení: 23

0901  Učebnice homiletiky
0902  Homiletické pomůcky
0903  Homiletické publikace podle autorů
0904  Homiletické publikace ostatní
0905  Řeči pro občanskou společnost

Pozn.: Do pododdělení 0903 a 0904 jsou zařazeny takové homiletické knihy, které více méně nenacházejí místo v jiných odděleních; např. rozjímání jsou v odd. 06 – Asketika.


Pravo Katolické církve

počet titulů v oddělení: 21

1001  Právní korpusy a kodexy
1002  Právo Katolické církve komplexně
1003  Přirozené právo
1004  Manželské právo
1005  Řeholní právo
1006  Ostatní dílčí právní záležitosti

Pozn.: 1. Viz pododdělení 0403: Církev a národ, Církev a stát. 2. Viz pododdělení 0613: Přípravy ke svátostem. 3. Viz pododdělení 1605: Středověké právo a náš národ.


Sociologie a charita

počet titulů v oddělení: 84

1101  Liberalismus obecně a osvícenství
1102  Národní nebo mezinárodně-korporativní socialismus, vč. oligarchismu
1103  Trockistický nebo bolševický komunismus
1104  Starý kapitalismus volné soutěže
1105  Rasismus
1106  Rolník, živnostník a duchovní
1107  Sociální nauka Církve
1108  Utopie a antiutopie
1109  Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)
1110  Charita
1111  Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění
1112  Feminismus

Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměmá pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s demokratismem Evropského svazu (tzv. unií)! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. ""teorie o změně klimatu"" (což není nic jiného, než poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury. 2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.


Patrologie a patristika

počet titulů v oddělení: 45

1201  Patrologie a patristika obecně
1202  Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve
1203  Škola alexandrijská a její žáci
1204  Kapadočtí Otcové
1205  Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký
1206  Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)
1207  Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)


Hagiografie

počet titulů v oddělení: 78

1301  Soustavné přehledy světců
1302  Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302
1303  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1302 do r. 1563
1304  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870
1305  Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

V jednotlivých pojednáních o světcích jsou knihy o nečsl. světcích. Bibličtí světci jsou v pododdělení 0105: Biblické dějiny. Nebibličtí světci s úmrtím do r. 313 a světci s úmrtím po r. 313 do r. 800 – vizte oddělení 12 – Patrologie a patristika. Pokud kniha o pozdějších světcích podrobně pojednává současně i o čsl. posvátném místě vážícím se k pojednávanému světci, je zařazena v pododdělení 1502: Posvátná místa v českých zemích. Pojednání jen o čsl. světcích naleznete v pododdělení 1503: Čeští světci. Hagiografie Východu je někdy i v pododdělení 1405: Východ.


Dějiny Katolické církve obecně

počet titulů v oddělení: 122

1401  Soustavná dějepisná pojednání
1402  Dějepis pro žactvo
1403  Řím
1404  Svatá země
1405  Východ
1406  Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých
1407  Inkvisice
1408  Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti
1409  Slovensko
1410  Přední světové osobnosti
1411  Posvátná místa ve světě
1499  Dokumenty sněmů církevních


Dějiny Katolické církve v Českých zemích

počet titulů v oddělení: 220

1501  Bibliografie české katolické literatury
1502  Posvátná místa v Zemích Koruny české
1503  Čeští světci
1504  Přední české, moravské a slezské osobnosti
1505  Boj s husitismem
1506  Boj s reformací a dřívějším protestantismem
1507  Český protestantismus 20. století
1508  Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem)
1509  Církevní boj se socialismem, oligarchismem (blíže 1102)
1510  Církevní boj s komunismem (blíže 1103)
1511  Církevní boj se starým kapitalismem (blíže 1104)
1512  Církevní boj s rasismem
1513  Ostatní – český katolík ve veřejném životě
1514  Neúspěchy

Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105. 2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.


Dějiny našeho národa

počet titulů v oddělení: 166

1601  Historický místopis Zemí Koruny české
1602  Paměti (Slavata, Vavák, ...)
1603  Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české
1604  Literatura pro odborné školy pro ženská povolání – úzce navazuje na etnografii
1605  Středověké právo a náš národ – Říše římská
1606  Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská
1607  Středověké právo a náš národ – Země koruny české
1608  Celkový dějepis Zemí Koruny české
1609  Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české
1610  Literatura v Zemích Koruny české
1611  Praha

Pozn.: 1. Jádro Zemí Koruny české tvoří České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví a po většinu doby také celá Lužice. 2. Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 02) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam pro osvětu našich lidí: na prvním místě je ovšem osvěta náboženská (jí slouží všech 18 ostatních oddělení a dílem i oddělení 02), na druhém místě pak osvěta historická, která je v těchto ostatních odděleních obsažena jen implicitně, částečně. Národ svou historii bezpodmínečně musí znát a musí ji znát nezkresleně: bez toho, i kdyby byl sebevíc nábožensky vyspělý, nutně zahyne, budoucnost by nemohl mít. Je smutným paradoxem, že tato skutečnost je dokonale známa nepřátelům národa, kteří národní historii zamlčují a matou, ale nakolik je známa národu samému? 3. Mnoho dokumentů z dějin našeho národa 9. až 12. stol. je na adrese stránek společnosti Moravia Magna.


Liturgika

počet titulů v oddělení: 63

1701  Misály
1702  Části misálů
1703  Breviář
1704  Riruál
1705  Pontifikál
1706  Učebnice liturgiky
1707  Liturgické příručky
1708  Kostelník, ministrant
1709  Dějiny liturgie
1710  Liturgie a čas

Poznámky: 1. Martyrologium Romanum je v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců. 2. Graduál, Kyriál a Liber usualis v odd. 19 – Církevní zpěv a hudba. 3. Neliturgická zbožnost vč. různých pobožností je v oddělení Asketiky (0607: K osobám Nejsvětější Trojice, 0608: Křížová cesta, 0609: K Panně Marii vč. růžence, 0610: Ke svatým a k Božím andělům). 4. Přípravy na udělení svátostí jsou v pododd. 0613: Přípravy ke svátostem. 5. Tzv. Lekcionáře by byly v pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.


Archeologie a církevní umění

počet titulů v oddělení: 47

1801  Archeologie
1802  Architektura obecně
1803  Architektonické prvky
1804  Knižní umění slovesné
1805  Knižní umění výtvarné


Církevní zpěv a hudba

počet titulů v oddělení: 29

1901  Dějiny
1902  Theorie obecně
1903  Theorie Chorálu
1904  Praxe Chorálu
1905  Varhany
1906  Lidový zpěv


Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

počet titulů v oddělení: 63

2001  Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)
2002  Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních
2004  Almanachy
2005  Kalendáře
2006  Kalendaria
2007  Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače