Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Oddělení je členěno takto:

0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež█0802: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety█0803: Dějiny pedagogiky a katechetiky █0804: Pedagogika a katechetika obecně█0805: Výchova v rodině█0806: Škola█0807: Ostatní dílčí problémy a obory pedagogiky a katechetiky█Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, "studium Písma sv." A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.