Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Oddělení je členěno takto:

0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea█0302: Soustavná dogmatika█0303: O Bohu jednom, De Deo uno█0304: O Nejsvětější Trojici, De Deo trino (trinitologie)█0305: O Bohu Stvořiteli, De Doe Creatore█0306: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)█0307: Mariologie, O svatém Josefovi█0308: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)█0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)█0310: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)█0311: O posledních věcech (člověka a světa), De novissimis (eschatologie)█0312: Povaha jiných názorů █0313: Srovnávací věda náboženská█0314: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví█Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.