Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


Poslední přírůstky do Knihovny

Katolická církev – Matka politické korektnosti, Kryštůfek František Xaver, Zháněl Ignác, 1906

Nahlédněme do tří článků o adventistech (tehdy o sektě adventistů): Adventisté. Kryštůfek František Xaver, Ottův slovník naučný 1888, 1, str. 240; Adventisté v Praze. anonym, Katolické Listy 1903, 79 (připravujeme); Sekty v severoamerických Spojených Státech. Zháněl Ignác, Hlídka 1906, 6, str. 410. Katolická církev přestala o adventistech jako o sektě hovořit po r. 1965, dávno předtím, než byli za politicky nekorektní označeni černoši a cigáni. A užívá od té doby politicky korektní označení Církev adventistů sedmého dne. Komunisté znali Církev jak své boty a presně již roku 1958 předvídali budoucí církevní vývoj: pojali adventistické příručky do jednotného Ústředního církevního nakladatelství.
Podrobněji o adventistech pojednávají tři publikace:
1. Adventisté. Konečný Jan, Časové úvahy 1926, 305, pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.
2. Adventisté: Dějepisně náboženská stať o jich vzniku, dějinách, učení a snahách. Oliva Václav, Obrana víry 1927 roč. 20, č. 1 – 2, pododdělení 0314: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví.
3. Adventisté. Schikora Rudolf(?), Životem 1932 sešit 130 roč. 6, č. 10, pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka. Knihu přuipravujeme.

Nezapomenutelná oběť, Beneš Josef Daniel, 1962

Edie Listy víry, sv. 15 (?).

Václav Beneš Třebízský – spisovatel českého lidu, Beneš Josef Daniel red., 1954

Edice Listy víry, sv. 9 (?).

Časové úvahy, Brynych Edvard Jan Nepomucký aj. red., 1940

Postupně připravujeme.

Řeči liturgické čili Výklady o posvátných obřadech v Církvi katolické, Vohnout František X., 1885

(název pokračuje:) jež dle období roku církevního sestavil František X. Vohnout.

Jesličky. Pokoj lidem dobré vůle., Jirků Bohumír, 1951

Edice Listy víry, sv. 4. Autenticitu prohlášení prelátů jsme neověřovali.

Dějiny diecéze pražské, Borový Klement, 1874

Na památku 900letého jubliea pro Dědictví Svatojanské sepsal Klement Borový. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 59.

Mše svatá, Beneš Josef Daniel, 1951

Edice Listy víry, sv. 5.

Základní pravidla katolického vychování, Kösterus Friedrich, 1878

Zehn Gebote katholischer Kindererziehung. Kösterus Friedrich Clericus (* 1830, † 1894), 1866; zčeštil a rodičům, učitelům i všem přátelům mládeže věnuje P. Desolda Jan Nepomucký František O. Praem. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 65.

Selská pýcha. Obraz ze života lidu., Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1912

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 121.

Rádce duchovní, časopis kněžstva českoslovanského, Burian Josef († 1922), Vaněček František Xaver, 1894

Vhodné doplnění Časopisu katolického duchovenstva. Nepřímým předchůdcem Rádce duchovního byl Pastýř duchovní, který vycházel mezi léty 1881 – 1893, kdy zanikl. Rádce duchovní vycházel v létech 1894 – 1924 a jeho prvním redaktorem byl Msgre. Josef Burian, druhým Msgre. František Vaněček (od r. 1904). V Knihovně Libri nostri zatím chybějí ročniky: 1894, 1916 a 1919 až 1924.

Historická mluvnice jazyka českého, Gebauer Jan, 1894

Díl 1. Hláskosloví. Díl 3. Tvarosloví. I. Skloňování (1896). II. Časování (1898). Díl 4. Skladba (1929).

Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé, Gebauer Jan, 1904

Poslední vydání ještě za života autorova; další vydání už byla stále více "opravována".

Byzantské pojímání církevního prvenství a jednoty – s dodatkem O pravověrnosti sv. Cyrila a Metoda., Grivec Fran(c) Xaver, 1922

Corpus iuris canonici. 1. Decretum magistri Gratiani. 2. Decretalium collectiones., Friedberg Emil Albert, Richter Emil Ludwig, 1955