Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


Poslední přírůstky do Knihovny

Vitae sanctorum Životy svatých. Fontes rerum Bohemicarum. Tom I.1 Prameny dějin českých. Díl I.1, Emler Josef aj. red., 1873

Kromě tří zveřejněných souborů zařazujeme na toto místo i publikaci Zachová Jana et al. Slavníkovci ve středověkém písemnictví, 1987, která obsahuje množství nově přeložených textů od českých světců a o nich. Při pohledu do obsahu knihy se člověk nutně ptá, jak to tedy bylo s náboženskou censurou za komunismu a kdo toto monumentální dílo platil; je s podivem, že většina těchto textů od té doby nevyšla ...
Zařazujeme také, k jedné ze zde uvedených latinských legend, její český překlad, a to Život svatého Prokopa, zakladatele kláštera Sázavského a patrona Země České, 1923.
Dále zařazujeme separát ze Svatováclavského sborníku na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého, II. str. 13 – 64: Umučení svaté Ludmily (Fuit in provincia Boemorum) – Legenda z prvé polovice X. století, snad z doby svatého Václava (celý tento svazek Sborníku je v tomto pododd. 1503: Čeští světci).

Slovanská bohoslužba v Čechách, její politický, kulturní i historický význam., Chaloupecký Václav, 1939

Svatováclavský sborník na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého, VIII. str. 401 – 455 (celý tento svazek Sborníku je v pododd. 1503: Čeští světci). Připojujeme článek Slovanská bohoslužba v Českých zemích. Vašica Josef, 1940.

Vilém Bitnar. Biografie a bibliografie. 1. Jako spolupracovník a redaktor Archy. 2. Spolupracovníkem Našince., Slavík Bedřich, 1935

Bibliografie nezahrnuje časopisecké texty ani knihy z víc než posledního desetiletí Bitnarova života.

Sborník Historického kroužku – všechna čísla, Kovář Matěj, Stejskal František Xaver, Hronek Josef aj. red., 1893

V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech sedm sešitů a následných 35 kompletních ročníků Sborníku historického kroužku. Bylo by záhodno, pokud by se někdo ujal té práce a sestavil podrobnou bibliografii tohoto cenného komplexu.
Číslování: Sešit 1, 2 (1893) až sešit 7 (1898), ročník 1 (1900) až 35 (1934). Periodicita: 4 čísla ročně (1900 až 1930, 1933 a 1934), 6 čísel ročně (1931 a 1932).
Podnázev: Roč. 1 (1900) Časopis historický. Čtvrtletník. Od roč. 2 (1901) do roč. 6 (1905) Čtvrtletní časopis historický, od roč. 7 (1906) do roč. 25 (1924) Časopis historický. Jinak bez podnázvu.
Redaktor: Sešit 1 a 2 (1893) Zdráhal František V., od sešitu 3 po roč. 15 (1914) PhDr. Kovář Matěj, od roč. 16 (1915) Msgre. prof. ThDr. Stejskal František Xaver, od roč. 26 (1925) prof. ThDr. Hronek Josef, redaktorem roč. 31 (1930) č. 1 byl prof. Novák Antonín a č. 2 až 4 Žundálek František Hanuš. Roč. 32 (1931) Sborníku vedl Brousil Antonín a zbylé ročníky opět Žundálek František Hanuš.
Pozn.: Čtenář snadno nahlédne, že za války měl Sborník více prostředků, než za Masarykovy republiky.

Archa, revue pro katolickou kulturu, Dostál-Lutinov Karel aj., 1912

Změny podnázvu: Měsíčník pro literaturu, kulturu a život (od roč. 6 r. 1918 do roč. 14 r. 1927), Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 15 r. 1927 do roč. 25 r. 1937), Revue pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 26 r. 1938 do r. 1948), Kulturní revue (od roč. 1/33 r. 1958 do roč. 2/34 r. 1959) a Literární revue československého exilu (poslední ročník v létech 1960 – 1963). Kromě uvedeného autora († 1923) nesli porůznu odpovědnost i (abecedně): Čapek Emanuel, Čmejrek Eduard, Kratochvil Antonín (exil), Masák, Emanuel, Norbert František, Slavík Jindřich Maria, Svoboda Josef, Svozil Oldřich, Večeřa František, Vysloužil Vilém, Zamykal Ladislav. Vycházelo v létech 1912 – 1941, 1945 – 1948 a 1958 – 1963 (exil). Pro exilová vydání použita adresa http://www.scriptum.cz/archa_mnichov/index.html.

Methodický výklad velikého katechismu katolického náboženství. I. O víře a apoštolském vyznání víry. II. O naději a modlitbě. III. O lásce a přikázáních. IV. O milosti a svátostech. V. O křesťanské spravedlnosti a čtyřech posledních věcech člověka., Lhotský Matěj, 1912

Jednotlivé části vycházely několikrát od r. 1902, hlavní název byl i Methodický výklad katechismu a Methodický výklad nového katechismu.

Svatováclavský sborník. Na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. II. Svatováclavská tradice. Sv. 2. Prameny X. století. Legendy Kristiánovy o Svatém Václavu a Svaté Ludmile., Chaloupecký Václav, 1939

Krátké separáty jsou v Knihovně někdy i na odpovídajících místech. Tak kap. I. o umučení sv. Ludmily je zde u Vitae sanctorum Životy svatých. Fontes rerum Bohemicarum. Tom I.1 Prameny dějin českých. Díl I.1. Emler Josef aj. red., 1873; kap. VIII. o slovanské bohoslužbě je v pododdělení 1405: Východ.

P. Valentin Bernard Jestřábský. 1. Životopis. 2. Bibliografie. 3. Z díla., Jestřábský Valentin Bernard, Kopecký Milan, 1709

1. a 2. připravujeme.
3. Z díla veverskobíteškého faráře v době katolické pobělohorské protireformace uvádíme tři spisy:
a) Kazatel domácí proti sedmi hlavním smrtedlným (smrtelným) hříchům. Kterýž v této knize učí co jest hřích a co hřích smrtedlný a hlavní a jak škodný jest hřích smrtedlný a jaká odplata a pokuta bude za hřích smrtedlný na tomto i na onom světě a gak se ho má každý věrný křesťan varovati a naproti tomu jakych ctností se přidržeti. Přidáno jest k tomu o čtyrech hříších do nebe na pomstu volajících kteří jsou, a proč se tak jmenují. Přidáno také k posledku o čtyrech posledních věcech každého člověka totiž o smrti, soudu Božím hrozným a spravedlivým o pekle a očistci a radosti nebeské. A to všechno mnohými divnými a hroznými historiemi a příklady a slovy Písma Svatého i otcův Svatých jest stvrzeno a vysvětleno. Sepsáno a vydáno prací a nákladem jednoho faráře Dioecesis Olomucensis (ve Veverské Bítýšce 1667 – 1719). 1709.
b) Katechismus Domácí, Pod Titulem a Spůsobem Rozmlouvání Hospodáře s Hostem, v němž Host Naučení dává o Desíti Božích Přikázaních, o Víře, o Velebných Svátostech Církevních, o Modlitbě Páně, a Pozdravení Andělském, o Skutcích milosrdných, svatých Ctnostech, sepsaný a vůbec vydaný pro lid toliko sprostný a robotný, a mnohými Historiemi ozdobený; Prací a Nákladem jednoho Faráře Dioecesis Olomucensis, Moravo-Ostravského. 1715, 2. vyd. 1723 (posmrtně).
c) Vidění rozličné sedláčka sprostného. 1973 (přepis vyd. z r. 1716).

Svatováclavský sborník. Na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. II. Svatováclavská tradice. Sv. 3. Hudební prvky svatováclavské., Orel Dobroslav, 1937

Křišťanova legenda – Nejstarší česká kronika., Kristián, Pekař Josef, 1903

1. Nejstarší kronika Česká. Ku kritice legend o sv. Ludmile, sv. Václavu a sv. Prokopu. Pekař Josef, 1903.
2. Nejstarší kronika česká. Obrany a dodatky. Pekař Josef, 1903.
3. Život a umučení svatého Václava a báby jeho, svaté Ludmily. Kristián, Pekař Josef, 1921.

Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile., Vajs Josef red., 1929

Duchovní stav: 1. O stavu řeholním (De statu religioso). 2. O stavu kněžském., Kadeřávek Eugen Jan N., 1916

První spisek vyšel r. 1915.

P. Jan Křtitel Votka S. J. – Za † dp. P. Janem Křt. Votkou S. J., bibliografie., Rejzek Antonín Paduánský, Pavlík Jan Evangelista, 1901

Bibliografie zahrnuje jen knihy, o seznamu autorových článků nevíme.

P. Josef Svoboda S. J. 1. Životopis. 2. Bibliografie., Škrdle Tomáš, Špička Petr, Pavlík Jan Evangelista, 1896

Bibliografie zahrnuje jen knihy, o seznamu autorových článků nevíme.

Duchovní hudba, Čala Antonín František, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 73. Volně dostupné na internetu. Doplňujeme článek O dobrou hudbu duchovní. Tichý Otto Albert, 1940.